Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 16.12.11   #1
alevi-veysel
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2010
Nereden: istanbul
Mesajlar: 7
Rep Puani : 10
Standart Alevilik-Bektaşilikte Tasavvuf İlmi


*ALEVİLİK İSLAMIN ÖZÜDÜR*
Alevi CAN'lar için hazırladığım Tasavvufla -alevilik içiçedir
yararlanılacak bir yazı dizisi tüm okurlara kolay gelsin derim ALLAH
EYVALLAH.Can'lar Tasavvuf ilminde Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Mevcut ilmi
Alevilik Yol'umuzda Tanrı,İnsan ve bütün oluşumlarında gerekli olan
tüm ilmi bilgileri biz Alevi canlara sunuyor ..Bu konuyu bilen canlardan .bilgilerini bizlerle paylaşmasını bekliyorum .

Canlar;Alevilik yaşam içerisinde tasavvufla hayat bulmuştur.Özü "Kur'an insan
Ahlak terbiyesi ,inanç terbiyesi,yaşamsal,terbiye ,diğer nefeslerle Yol ve Piriyle
İlahi aşkla birlikte Alevilikteki inanç bütünlüğünü almıştır .

Kısaca özetlemek gerekirse Tasavvufun Aşamaları:

..Tasavvuf, kendi oluşum ve düşünsel yapısı içerisinde dört evreye ayrılır. Bu
evreler/aşamalar bireyin ve tasavvufi düşüncenin kendi içsel oluşumuyla ilgilidir.
Bunlar;

Tasavvuf, kendi oluşum ve düşüncel yapısı içerisinde dört evre
ye ayrılır .Bu evreler/aşamalar bireyin ve tasavvufi düşüncenin
kendi içsel oluşumuyla ilgilidir. bunlar;

..Vahdet-i ŞuhÛd
..Vahdet-i KusÛd
..Vahdet-i VücÛd
..Vahdet-i MevcÛd


A)-Vahdet-i ŞuhuÛd:Tasavvufun ilk aşamasıdır.ilk mutasavvıflar da ço
gunluk bu aşamadadırlar. Özdeksel varlıkların birbirinden ve Tanrı'dan aynı ol
dugunu savunurlar. Özdeksel evrene tanrısal bir açıdan bakıyor ve her şeyi
Tarı'nın yaratıcılığıyla açıklıyor ve değerlendiriyorlardı. Özdekle ruhu (tini) ayı
rıyorlardı. Her şeyin tek varlık içinde eriyip kaynaşacağını ve birlikteliğini anla
yamıyorlardı.


Özellikle SÜNNİ islam çevreleri,Kelamcılar,Eşarilik ve Maturidilik gibi SÜNNİ tarikatsal akımlar, Farabi gibi İslam
filozofları,İmam Rabbani,Bahaddin ,Nakşibent ve Ahmedü'r
Rıfai ...gibileri TASAVVUFUN ....bu aşamasında takılıp kalmış, düşüncelerini
geliştirmek, tasavvufun iç evrimini geçirmek istememişlerdir...Tasavvufa cephe alan Sünni islamcıların bilinçli tercihiydi bu aşama........

B)-Vahdet-i Kusüd: Tasavvufun ikinci aşamasıdır .Tanrı iradesiyle insan
iradesinin birleşimi bu aşamada başlar. Bu aşamada insan çevresinde gördüğü
ayrı ayrı varlıkların aynı özden olması gerektiğini, ayrılıklerın biçimsel olduğunu
düşünür. Cisimsel evreni özdekseltetilikte birleştirmesine karşın,tanrılık özünü
tüm varlıklardan ayrı tutar. Bu aşamada Tinsel Tanrı'yla özdekeksel evren ikili
ği sürmektedir.Ama insanın dileği Tanrı'nın
dileği olmuştur. İnsan,yükselme çabasıyla kendi iradesini Tanrısal
iradesiyle özleştirebilmiştir.......

....Bu aşamada,Tsavvufun amaçladığı yetkin aşama degildir. Mutasavvıfın
çelişkilerini taşır...SÜNNİ İslamlıkla ..Vahdet-i Vücudculuk arasında bocalayan
mutasavvıflar bu aşamadadırlar......ve bir çoğu burada takılıp kalmışlardır....


..Tüm Can'lara saygılar

DOGRU YAŞAMANIN ZORLUKLA...


_________________
ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
Sponsor Reklamlar

alevi-veysel isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 16.12.11   #2
alevi-veysel
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Sep 2010
Nereden: istanbul
Mesajlar: 7
Rep Puani : 10
Standart Cevap: Alevilik-Bektaşilikte Tasavvuf İlmi........ Vahdet-i Vücud: ...........


Birçok araştırmacıya göre son ve en yetkin AŞAMAdır. Bu aşamada varlık
birliği sağlanır ve düşünce varlığın birliği üzerine sistemlendirilmiş. Evrendeki
tüm varlıkların özdeş olduğu inancıdır. Doğanın,Tanrı'nın,insanın ve evrenin tekliği savıdır. Tüm varolanların Tanrı'nın çeşitli belirimleri olduğu, daha doğ
rusu her varlığın doğrudan Tanrı olduğu inancını dile getirir. Bütün varlıklar görünüşdeki ayrılıklarından sıyrılarak tek varlık içinde birleşir ve kaynaşırlar
..."Yaratan"...ve...."Yaratılan"...ayrılığı yoktur.Yanlızca..."Tanrısal bir varlaş
ma"...vardır. Hegelci tasarımlarla Tanrı'nın doğallaştıgı,sayısızca çeşitlendiği
ve çeşitli varlıklar biçiminde ortaya çıktığı düşünülür. Doğallıkla bu bir.."Ya
ratma"...değil,bir....."belirme"...dir.Evren-Tanrı-insan birliği vardır. Oluşum
bu doğrultudadır. Muhyiddin Arabi..Feridüddin Attar ve Mevlana Celaleddin
gibi büyük mutasavvıflar bu aşamaya ulaşmışlardır. Tasavvufun bu aşaması
batının kamtanrıcılığına (panteizm) ve Spinozacılığa çok benzer Kaynağı
Antik Yunan felsefesinin Parmanides, Zenon ,Stoacılar,Platon, Plotins ve
Yeni Eflatunculara kadar gider. Bu görüş. ..Hint mistizminde de kaba ola
rak vardır. Vahdet-i Vücud düşüncesi tüm tasavvuf tarikatlarında görülmez.
Yanlız çoğunlukla ....Şiiler,Şiibatıniler ve Alevi-Bektaşiler batıni anlayıştadır
lar ve tasavvufun Vahdet-i Vücd aşamasına ulaşmışlardır. Alevi-Bektaşi edebiyatındaki......"Küntü kenz sırrı"...b aşamaya ulaşmanın yoludur. Yani
.....".benlik"...ve..."ikilik"..duygusunu yenmektir. Bu bir olgunluk ve yetkinlik
oluşumudur .B niteliği ancak "Aşk"..gücüyle, bağlılıkla ulaşılır.

Vahdet-i Vücud inancına göre ..."Yaratan"...la..."Yaratılan"..özdeştir.Yarat
ma, yoktan var etme eylemi değil, gizlilikten açığa, görünüş alanına çıkma
dır. Bilinmeyen Tanrı, görünüş alanına çıkınca, bilinen ..."Evren"..dönüşür,gö
rünmezken görünür, bilinmezken bilinir olur. Dolayısıyla bütün varlık türleri,bir
bütünlük içinde Tanrı'da vardır. Yaratılış, varolma biçiminde değil Tanrı'nın
özünde..."Fışkırma"(sudur)biçiminde olur. Görünüm alanına çıkan Tanrı en olgun
varlık olan insanla kendini ortaya kor. Bu nedenle varlıklar içinden Tanrıya en yakın, onunla öz bakımından eşit olan insandır. Akıl, Can, Ruh,İrade, Anlayış,
Yetenek gibi bütün Tanrısal nitelikler insanda vardır. Bunlar doğrudan Tanrı'
dan gelirler. insanla görünüş alanına çıkan Tanrısal varlıklar Şunlardır:

*İnsan Tanrı'nın konuşan dili, söyleyen ağzıdır. Dolayısıyla insan koşunan Tan
rıdır.

*İnsandaki düşünme ve yargılama yeteneği Tanrısaldır. Bu ,insanla Tanrı'yı eş
düzeyine çıkarır.

*Varlık, Tanrı için söylenebilir. Tanrı dışındaki nesneler için ..."vardır" ..dene
mez. Bu,İkiliği getirir ve birliği bozar. Evrendeki varlıkların tümü Tanrı'nın "bir
lik"...inin kanıtıdır. Birliğin görünüş alanına çıkışıyla..."çokluk"..doğar.

Vahdet-i Vücud düşüncesi Alevi inançlarına çeşitli yollarda ve biçimlerde girmiştir. Bu etkiler Suriye ve özellikle Horasan (İran) yoluyla gelmiştir.İlk örneklerini Bektaşı şiirinde bulduğumuz bu Vahdet-i Vücud inancı bütün Ale
vi türevlerinde kök salmıştır. İran'daki Şiilik de bu inanca geniş yer vermiştir.
Bu inancın Anadolu'da gelişmesinde başlıca görev şiire düşmüştür. Bektaşilik
genel tasavvuf yoluyla Vahdet-i Vücud'u almış tasavvufun belli ve önemli bir
kolu olmuştur. Bu açıdan 16.y.yıl önemli bir dönüm noktasıdır.

Tasavvuf, Anadolu'ya türklerle birlikte giren bir düşüncedir.Türk kültürünün
Ortaasya'dangelen değerlerini korumada da birinci derecede rol oynamıştır.
.Medrese Bağdat ve Kahire'den ortodoks islamlığın baskısını alıp getirirken,ta
savvuf Anadolu ve Rumeli Türkünün tarihsel değerlerini korumasına, kültürünü
yaşamasına ve yaşatmasına olanak tanımıştır.

İslam tarikatlarında Vahdet-i Vücud bir amaçtır. Her mutasavvıf ona doğru yürür. Tarikatlarda mutasavvıf Vahdet-i Vücud'a varmak için ÜÇ EVREDEN GE
ÇER.....Bunlar;

*Birici evre: Kendini aşma ve kanıtlama(nefi) evresidir. Bu evrede halkın bir
leştirilmesi ve birliğin sağlanması amaçlanır
*İkinci evre: Niteliklerin kanıtlanması evresidir (ispat-ı mihas) .Özellikler birleştirilir
*Üçüncü evre: Bütünleşme evresidir. Tanrı'yla bütünleşilir( Fena fi Alah).En
üst düzeye bu evreye ulaşılır. Burada yol izleyicisi, aşık yoktur Hak vardır.

Vahdet-i Vücud'a Türkler ve İranlılar yakınlık duyacaklardır.Araplar bu anlayışa oldukça soğuk bakacaklardır....Vahdet-i Vücud'a dair yazılan kitaplar gerek En
dülüs'te gerek Arabistanda ilgi görmezler yazarları şiddetle cezalandırılır ve işkenceye hedef olurlar ...(...)Tasavvufa ve Vahdet-i Vücuda ilişkin eser yazarlarının pek çoklarının İran ve Turan çevrelerinde çıkmış olmaları da bunu
kanıtlar.


VAHDET-İ VÜCUD'u en çok MEVLEVİ, BEKTAŞİ ve MELAMİ gibi Türk ,
İRAN tarikatları izleyeceklerdir....

canlar saygılar....


_________________
ALLAH-MUHAMMED-YA ALİ ...Alevilik İslamiyetin İçinde Mayalanmıştır...ALLAH EYVALLAH
Sponsor Reklamlar

alevi-veysel isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
14. Alevîlik-Bektaşilikte Kadının yeri nedir? Alevi Sorularla Alevi'lik 0 12.09.09 15:09
17. Alevîlik-Bektaşilikte İnsan Neden Herşeyin Ortasındadır? Alevi Sorularla Alevi'lik 0 12.09.09 15:04
18. Alevîlik-Bektaşilikte Sanatın Yeri ve Önemi Var mıdır? Alevi Sorularla Alevi'lik 0 12.09.09 15:03
27. Alevîlik-Bektaşilikte Semah'ın Yeri ve Önemi Nedir? Alevi Sorularla Alevi'lik 0 12.09.09 14:53
36. Alevîlik-Bektaşilikte Cem Gizli midir? Alevi Sorularla Alevi'lik 0 12.09.09 14:46
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2