Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Yedi Ulu Ozanlar (http://www.piryolu.com/forum/yedi-ulu-ozanlar.html)
-   -   Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine (http://www.piryolu.com/forum/yedi-ulu-ozanlar/1568-alevilerin-yedi-ulu-ozani-uzerine.html)

Alevi 21.01.10 17:02

Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Türkler İslam“ı da Kızılbaşlığı da Farslardan, Kürtlerden ve diğer bölge halklarından öğrendiler. Kızılbaş süreğinde Türkçenin etkili olması 15. ve 16. yüzyıllarda başlamıştır. Bu sürecin en önemli sebebi ise Şah İsmail“in siyasi ve duygusal tavrıdır. Hatayi, Anadolu“daki Türkmenleri kazanmak için deyiş ve gülbenklerini Türkçe yazmıştır. Osmanlı devleti devşirme bireylerden oluşan otokrat ve pragmatist bir iktidar olduğu için yağma ve talanı sürdürmek adına dönemin koşullarını kullanmaya çalışmıştır. Din ve etnik köken ayırt etmeden her topluluğu fetih ve yayılma çemberi içine alma çabasındadır. Safevi tehlikesini sezer sezmez halifelik gibi uluhiyet kaygılarıyla Sünni şeriata sarılmıştır. Kuruluşundan beri Arapça ve Farsçanın etkisindedir. Osmanlının Arapça ve Farsça hayranlığı bazı Türkmen aşiretlerinde tepkiyle karşılanmaktadır. Şah İsmail bu durumu fırsata dönüştürmüştür. Ondan sonraki ozanlık geleneğinde Türkçe söylem gelenekselleşmiştir. Buna rağmen Osmanlı tarihi boyunca “Türklük” övünülecek bir kimlik değildir. Savaşçı Hunlar, Tatarlar ve Moğollar Türk adının Mezopotamya Ve Rumeli“de ürkütücü bir kavram olarak algılanmasına yol açmışlardı.

Unutmamak gerekir ki 16. ve 17. yüzyıllarda Türkçe egemen dil değil ötelenmiş dildir. Göçebe Türkmenler Selçuklu ve Osmanlı hanedanlarınca devlet örgütlenmesinin dışına itilmiş topluluklardır. Sözü edilen devletlerin sahipleri soylarını Araplara bağlayarak bölgede soy ve söz sahibi olmak istemektedirler. Türkçenin de saraydan kovulduğu yıllardır. Yani Türkçenin bugünkü egemen faşist pozisyonuna bakarak düşünmemek gerekir.

16. ve 17. yüzyıllarda Türkçenin Kızılbaş dervişliğindeki yaygın kullanımına rağmen Farsça etkisini hiç yitirmemiştir. Kızılbaş ozanların tümü Farsçayı bilmektedir. Farsça bilmeyen ozandan sayılmamaktadır. Çünkü Farsça köklü bir şiir dilidir. Cumhuriyete kadar Farsçanın dil ve inanç içindeki yeri Kızılbaşlar tarafından hiç yadırganmamıştır. Buna rağmen her halk kendi diliyle Kızılbaşlığını sürdürmüştür. Kızılbaşlığın Aleviliğe dönüştürülmesi sürecinde ulusçu anlayış Fars etkisini yok saymak için çabalamış, büyük oranda da başarılı olmuştur. Ulusçu anlayış bütün halkları bitirecek olan süreci başlatmıştır. Aleviliği Türk dinine dönüştürme çabaları ittihat ve terakki kaynaklıdır. Cumhuriyet, ittihatçıların bu tutumunu sürdürmüştür. Aleviliğin köklerinden koparılması ve Türk dinine dönüştürülmesi ulus yaratma projesinin bir parçası olarak işlemiştir. Resmi alevi teorisi, Farsça gibi Kürtçe ve Zazaca“yı da yok saymış, devlet destekli çeşitli yayınlar süreç içinde Anadolu Alevilerini kandırabilmiştir. Buna rağmen Kızılbaşlığın köklerini oluşturan bu diller inancın içinden sökülüp atılamamıştır. Kızılbaşlığı bir Türk dinine dönüştürme çabaları içinde olanlar inancın köklerinde gizli olan Kürt ve Fars etkisini silememişlerdir. Örneğin Kızılbaş süreğinde kullanılan terimlerin içinde neden tek bir Türkçe terimin olmadığı, bu iddianın kalemşörlerince açıklanamamaktadır. İttihatçı anlayışın, Aleviliği Türkleştirme tutumu “Yedi Ulu Ozan” konusunda da belirgindir. Bu anlayış, ne yapıp edip yedi uluları Türklükle buluşturma çabasındadır.

Oysa gerçek hiç de öyle değildir. 15. ve 16. yüzyıllarda Türkçe deyiş söyleyen derviş ve ozanlar vardır. Fakat Türkçe yazan her insanı Türk saymak bilimsellikten uzaktır. Osmanlı hanedanlığında yaşayanların Osmanlıca yazması normaldir ama Osmanlı topraklarında onlarca etnik yapı vardır. Türk olmak başka şeydir Türkçe yazmak başka şeydir. Osmanlı mirası üzerine kurulu olan cumhuriyette de onlarca etnik köken mevcuttur. Mehmet Bayrak“ın Ermeni Aşukları kitabında Türkçe deyiş yazmış Ermeni aşıkları çokça örneklendirilmiştir.

Yedi ulu ozan belirlemesi birçok açıdan soru işaretleriyle dolu bir belirlemedir.
Alevi inancında “Yedi Ulu” diye bilinen dini şahsiyetler hep merakımı cezp etmiştir. Hemen hepsi 15 ve 16. yüzyılda yaşamış bu şahsiyetlerin ulu sayılmasının çeşitli kriterleri olmalıdır! Nedir bu kriterler? Neden yedi sayısında ısrar edilmektedir? Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Teslim Abdal, Fazlı, Hallacı Mansur ya da Sultan Sahak neden Yedi Ululara dahil değildir? Örneğin Türkmen dervişi olduğu herkesçe kabul gören Yunus Emre nedense bu ozanlar içinde yoktur. Yunus Emre Anadolu toprağından çıkmış gerçek bir ozandır. Yedi ulu arasında neden yer almaz? Bunun nedeni onun bir Türkmen dervişi olması mıdır? Eğer öyle ise diğer ozanlar Türk değildir. Bu örnek bile Kızılbaşlıkta Türkmen dervişlerinin dinsel hiyerarşide üst tabakalara çıkamadığını göstermektedir. Yoksa bunun sebebi Yunus“un Arapça ve Farsça bilmemesi midir? Veya soyunu Ehlibeyt“e dayandırmaması mıdır? Yedi Ulu Ozan içinde olmayı en çok hak edenlerden biri Yunus Emre değil midir?

Ahmet Yesevi“yi yere göğe sığdıramayanlar “yedi ulu” içine onu da koymamışlardır.
Bunun sebebi, Yesevi“nin Anadolu Kızılbaşlığına sonradan eklenmiş olması olabilir. Hikmet tarzında şiirler yazdığı halde Yedi Ulu Ozan arasına giremeyen Ahmet Yesevi“yi Kızılbaş inancının önderi yapan nedir? Bence bunda bir hile vardır. Yesevi Alevi inancına sonradan eklenmiştir. Yesevi“nin pir-talip ilişkisine dahil olmaması ve “Yedi Ulu Ozan” içinde sayılmaması bu şahsiyetin sonradan terakkiciler tarafından Kızılbaşlığa eklendiği fikrini güçlendiriyor. Birileri uyduruk secerelerle dersimlileri de götürüp Yesevi“ye bağlamaktadırlar. Aslında, Ahmet Yesevi“nin Anadolu Kızılbaşlığı üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır.

Yedi Ulu Ozan olmada ozanlık önemliyse Nesimi ozan değil. Günümüze kadar gelmiş şiirler Kul Nesimi“ye aittir. Kul Nesimi ise Nesimi“den yüzlerce yıl sonra yaşamış bir ozandır. Kul Nesimi başka biridir, derisi yüzülen Nesimi başka biridir.

Ulu sayılmada direnişçi tavır ve Osmanlıya muhalif olmaksa önemli olan, Fuzuli direnişçi ve muhalif değildir. Padişahlara, komutanlara şiir yazan biridir!

Yani yedi ulu ozan konusu bayağı tartışmalı bir konudur. Bu şahsiyetleri belirleyen bir kurul mu vardır? Bu şahsiyetler çağlara göre değişmiş midir? Bir çağda öne çıkan başka bir çağda dışlanmış mıdır? Yedi sayısındaki ısrar ise ilk çağlardan kalan yedi kutsalıdır herhalde. Yedi ulu ozanın hemen hepsinde İslam“ın Zerdüşti-Mazdeist bir yorumu gözlenmektedir. Onlarda Tanrı “aşkın” değil “içkindir.”

NESİMİ

Latifi tezkiresine göre gerçek seyit olan Nesimi Bağdat“ın Nesim nahiyesinde doğmuştur. Önce Şibli“nin müritlerinden iken sonra Fazlullah Hurufi“nin halifesi olmuştur. Hurufiliğin önemli savunucularındandır. Hallacı Mansur gibi “En-el hak” dediği için derisi yüzülerek Halep“te öldürülmüştür. (1404 ya da 1418)

Kul Nesimi ise 264 yıl sonra yaşamış bir ozandır. Bu gün dilimizden düşmeyen birçok Nesimi şiiri, deyişi Kul Nesimi“ye aittir. Seyit Nesimi Hurufi“dir. Fazlı“nın izindedir. Doğumu, ölümü ve yaşamıyla ilgili kesin bilgiler yoktur. Çeşitli kaynaklara göre: Iraklı, Diyarbakırlı, Tebrizli Şirazlı ya da Nusaybinlidir. Fazlullah Esterebadi“nin halifesidir. Seyit Nesimi“nin Türk olduğuna dair ne bir belge ne de bir iddia vardır. Bağdat“ta ya da Nusaybin“de doğmuş, Fazlı“nın “hak insandadır” felsefesini benimsemiş. ( bilindiği gibi Fazlı eserlerini Deylem dilinin bir kolu olan Gurganca lehçesiyle yazmıştır) görüldüğü gibi Fazlullah Hurufi“nin izinden giden biri olmasına rağmen öğretmeni “yedi ulu ozan” içinde değildir. Halep“te “en-el hak” dediği için öldürülmüş birinin Türk olma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Türkiye“de Seyit Nesimi ile Kul Nesimi karıştırılmaktadır. “Arabi, Farısi bilmem, dile minnet eylemem” diyen Nesimi Kul Nesimi“dir. Esasında ozan olan Nesimi de bu Nesimi“dir. Seyit Nesimi“nin ozanlık yanından çok düşünür ve tasavvufçu yanı öndedir. Dörtlük yazmamıştır. Dörtlük yazan Kul Nesimi“dir. Kul Nesimi de Seyit Nesimi“nin izinden gitmiştir. Kul Nesimi“nin günümüze yansıyan, oldukça anlamlı deyişleri vardır. “Münkirin talim ettiği yola minnet eylemem” der ama bu günün kırpık bıyıklı, kravatlı cem evi zakirleri onun yolunu münkire emanet etmişlerdir.

FUZULİ
Fuzuli Kerbela“da doğmuş yaşamı boyunca Irak“tan hiç çıkmamış, Bağdat“ta yaşamıştır. Bağdat“ın Osmanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra Kanuni“ye aylık karşılığı kasideler yazıyormuş. Yaşadığı dönemin geleneğine uyarak, Bağdat“ı ele geçiren Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman“a ve Rüstem Paşa, Mehmed Paşa, İbrahim Bey, Cafer Bey gibi devlet büyüklerine övgüler yazmıştır. Şiirlerini daha çok Arapça ve Farsça yazmıştır. Osmanlıca şiirleri de vardır. Çeşitli kaynaklara göre Kerkük, Musul ya da Bağdat doğumludur.

Osmanlı egemenliğinde Osmanlıca şiirler yazmış Fuzuli“ye Türk dememiz için hiçbir belirti yoktur. Şiir ve mesnevilerinde Türklüğe ya da Türklere yönelik bir tek kelime yoktur. Böyle bir söylemde bulunması mümkün değildir çünkü Türklüğü öne çıkarmak o çağların karakteri değildir. O çağın referansı Türklük değildir. Osmanlı hanedanları da elden geldiğince Türklük nesebinden uzak kaçmışlardır. Hanedanlara, peygambere ya da Hz. Ali gibi halifelere nesep bağlama çabası vardır. Kaldı ki Fuzuli de yaşamını Hz. Ali“nin türbesini beklemeye adamış biridir. Türklük yanı olsaydı ve bununla kendini tanımlasaydı Orhun Anıtları“nı beklerdi herhalde. Ya da Kutadgu Bilig“i yazardı! Osmanlı Devleti“nin hükümranlığında Osmanlıca şiir yazmak Türklük kanıtı olabilir mi? Kaldı ki Fuzuli“nin yazdığı şiirleri bu günün Türkçesiyle karşılaştırıldıklarında Türkçe demek için bin şahit lazımdır. Arapça, Farsça, Azerice karışımı bir dildir onunki. Bunu da padişahlara yaranmak için yapmyştır. Bir orta öğrenim öğrencisinin Fuzuli“nin şiirlerini okuyup anlaması imkansızdır. Oysa İranlı bir öğrenci Mevlana“nın veya Firdevsi“nin kitaplarını zorlanmadan okuyup anlayabilir. Bizimkiler sahiplendikleri insanların dillerini de anlamıyorlar. Soylu geçmiş yaratma kaygısı, tarihte adı sanı duyulan herkesi sahiplenme gibi gülünç sonuçlara yol açıyor.

Eski yazılı kaynaklarda böyle bir nesep iddiasına rastlanmazken ittihatçı-Ergenekoncu iddiaların etkisinde kalan bazı alevi kaynakları Fuzuli adının arkasına “Türk ozanı” ibaresini eklemişlerdir. Kaldı ki Alevilerin Yedi Ulu Ozan“dan biri saydıkları Fuzuli“nin Türk edebiyatındaki yeri divan şairliğidir! Ehlibeyt“e bağlılığı yok sayılmıştır.

Fuzuli gibi bir divan şairinin hem sufi olması hem ehlibeyt müridi olması, hem de Kanuni“ye methiyeler yazması bir çelişkidir, aynı zamanda bir gerçekliği göstermektedir. Çelişkidir çünkü kendini uluhiyete adayan biri para karşılığı padişahlara övgüler yazıyorsa mecaz dünyası zayıflar! Delalet ettiği gerçeklik ise şudur, Osmanlı henüz o dönemde Sünni şeriatın etkisine girmemiştir ki şii-sufi inancına bağlı olan bir şaire şiirler yazdırılabilmektedir.

Fuzuli“nin inançsal kimliği Ergenekoncu eğitim sisteminde hep görmezlikten gelinmiştir. Biz Fuzuli“yi sadece divan şairi olarak tanıdık. Cumhuriyetçi eğitim, onun Şia ve Ehlibeyt içerikli şiirlerini edebiyat kitaplarından hep uzak tuttu. Hz. Ali“nin Necef“teki türbesine hizmet etmiş bir şair hangi temellendirmelerle “Türk” yapılıyor bilmiyoruz. Ama Türk Tarih Tezi“nin temellendirmelere ihtiyacı yoktur!

Fakir bir yaşamdan sonra 1556 da veba ya da kolera gibi bir salgından dolayı ölmüş olan Fuzuli“ye göre hakiki şiir elemden, dertten bahseden şiirdir. Diğer alevi ozanlarına göre en az hırpalanan kişidir. Ne çile çekmiş ne zindanda yatmıştır. Derisi yüzülmemiş, dara çekilmemiştir. Tarihsel kaynaklardan anlaşılıyor ki, türbe beklemek dışında bir iş de yapmamıştır. Divan ve halk edebiyatında şiirler yazmıştır. Devletle ya da padişahlarla arası en iyi olan şairdir. Fuzuli“nin, bu uysal, padişahlara methiye dizen tavrından dolayı Osmanlı ve Cumhuriyet yönetimi tarafından divan şairi olarak birinci sıraya koyulması anlaşılırdır da Alevilerin onu neden “ulu” saydığı anlaşılır değildir. Padişahlara, paşalara methiye yazmış biri nasıl Alevi ulu“su oluyor?

“Münkirin talim ettiği yola minnet eylemem” diyen Kul Nesimi“ye, “gelin canlar bir olalım/ münkire kılıç çalalım” diyen Pir Sultan“a bakın, bir de devlet büyüklerine yağcılık yapan Fuzuli“ye bakın! Üçü de aynı ululuk vasfına layık görülmüşt

Ismin 11.04.10 12:00

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Yaziq, siz demi oyuna gedirseniz? 7 uluozan oyunu bektasi oyunu, ne bilim neler
YAZIQ SIZE, OXLARIN ATILDIGI HEDEF OLDUNUZ, OYUNA GETIRILIR, OYANMIRSINIZ...
Ne ozani, Gozunu ac ne eder ozan gorursen UCA BABAM XETAININ QANINI DASIYIR, harda gercek Hz.Eli sevdalisi gorursen Basbug babamin ruhudur.

BULBUL GULE HEYRAN OLUR,
HEYRAN OLUR, SEYRAN OLUR.
BEZI INSAN QAFIL OLUR,
QAFIL ARIF OLMAZ IMIS.

$AH XETAIM OLMEYINCE,
TENIM TURAB OLMAYINCA,
DOST DOSTDAN AYRILMAYINCA,
DOST QEDRINI BILMEZ IMIS.


aLINTI:
O Hazret(SAH XETAI) ,savaş meydanında etkili kılıç kullanan yırtıcı aslan ,toplantılarda ise cevher yağdıran bulut gibiydi .Bonkörlükte ,tam ayarlı altınla değersiz bir taş ,onun gözünde farksızdı.İradesinin yüceliğinden deniz ve madenden elde ettikleri ,onun bir günlük bahşişini bile karşılayamazdı.Hazinesi çoğunlukla boştu.Avlanmaya düşkündü,sadece aslan öldürüdü,aslan haberi getirene at ve eyer, panter haberi getirene deeyersiz at verilmesini buyurmuştu.Aslan ve panter öldürmeye yalnız giderdi.

akinAli 11.04.10 16:37

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
cok önemli bilgiler paylasmissin cihan dost.. fikirlerine saglik

Ismin 11.04.10 20:03

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Ulan Soysuzlar, Her cumede olan qeletleri-OZUN BOYDA QELETLERINI demirem( bu yazı kime aiddirse ona deyirem, bilmeden skript edenlerin de bu günahda payı var), Kizilbas-in ne demek oldugunu senin kimi taxta qafali nerden bilsin.
Osmanli caqqallari kac milyon Turkmeni qetl etmisdir bilirmisen nerden bilesin
, Asagisi 5 milyon
Osmanlinin ilk qurulusunda Osman beyin geydiyi geyimi bilirmisen -Eger sen turksen atalarinin qani haramdir.

EY MILLET KIZILBAS NE-MIDIR?

OYRENIN

Ula’n bana Kızılbas demis, desin!
Dogru soyler Yezit, isterse sovsun!
Isterse Pir Sultanlar gibi assın!
Hakk’a ayan kızılbasım, kızılbas.

Herkes bilsin ikiligi hic sevmem,
Ikrar verdim, bir daha geri donmem,
Insanım yolumdan ayrı hic kalmam,
Hakk’a ayan kızılbasım, kızılbas.

Basta Kızılbas Ali, hem de Veli,
Onların yuregi dag gibi ulu,
Bagrı kızıl yakut hem de kan dolu,
Hakk’a ayan kızılbasım, kızılbas.

Sah Hatayi pirim benim caglarım,
Yuksunmedim kızıl cark teperim,
Kara libas ile cenge giderim,
Hakk’a ayan kızılbasım, kızılbas.


CAHIL OLAN NE BILIR

mechul 20.06.10 23:04

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Yazar her kimse kafası karışmış ,Türklükle sorunu var gibi görünüyor,
Baya baya saçmalamış bazı yerlerde...

Alıntı:

Türkler İslam“ı da Kızılbaşlığı da Farslardan, Kürtlerden ve diğer bölge halklarından öğrendiler
Orta Asya ve Anadoluda asırlarca özümsenerek birikmiş inancın kültürün yansıması olan Aleviliği Orta Asya ve Anadolunun en önemli unsurlarından olan Türklerden bagımsız oluşup gelişmesi ve Türklerin bu inancı sonradan birilerinden ögrendiginin söylenilmesi tarihi yanılgıdır. saçmalıktır..

Alevi mezar taşlarında bulunan kanıtlar, Alevi Kültüründe varolan adetler, inancsal ritüeller, sözlü imgeler, vs hersey Türklerle özdeşleşmektedir,
En güzel örneklerden birisi şudur Türkcede 3. kişilere O denilir, Kız veya Erkek ayrımına gidilmez, ama diger dillerde eril ve dişil ayrımı vardır, ama türkcede yoktur tıpkı Alevi inancında CAN degimi gibi


Türkler bu inancın her katmanında vardı, kimseden ögrenmedi..


Halk Ozanları farsçayı bilme zorunlulukları yoktur, divan edebiyetı ile halk edebiyetını karıştırmış yazar..
Halk Ozanları kendi dillerinde halkın dilinde deyişler söylemişlerdir,
Deyişler düz yazı degildir, körü körüne de yazılmamıştır, ölçüleri kuralları vardır, hece sayıları eşittir, uyakları önemlidir, bunun gibi onlarca kural içerir en basit bir deyiş...

Ne alakası var farsçayla, öz be öz türkçedir, halkın dilidir..
Halkın dili olmasaydı nasıl bugunlere ulaşırdı

Alıntı:

Aleviliği Türk dinine dönüştürme çabaları ittihat ve terakki kaynaklıdır
Alevilik Türk dini denilemez, inanclar ırklara baglanamaz evrenseldir, fakat Türklerden soyutlandırılmış bir inanc olusturmaya çalışan şii asimilasyoncular kürtçü yazarlar boşa nafile içersindedirler, Türklük ve Türkler bu inancın hamurunda vardır...


Alıntı:

Yaziq, siz demi oyuna gedirseniz? 7 uluozan oyunu bektasi oyunu,
Ben bu Caferilerde ki ve bazı etnik ayrışımcı yazarlarda ki Bektaş-i düşmanlıgını Hacı Bektaş düşmanlıgını anlamış degilim,
Neyi kimi inkar ediyorsunuz ?

Kendi zihinlerinde ki etnik ayrışımcılıgı aşamayn bölücü zihniyetler ve şii asimilasyoncu kişiler hem Aleviyim deyim hemde Hacı Bektaş Veli'yi ve Bektaşiligi kötülemekte Türkcüydü yok bilmem neydi gibi ipe sapa gelmez iddaalar öne sürmektedirler.


Hacı Bektaş Veli türbesi bu inancın SERÇEŞMESİ'dir..


....

mmuratkkaratas 21.06.10 08:46

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
yüreğine sağlık abi çok güzel bilgiler paylaşmışsın :o

kzl.deli 21.06.10 18:01

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

Kıbrıslı Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 2651)
Osmanlı egemenliğinde Osmanlıca şiirler yazmış Fuzuli“ye Türk dememiz için hiçbir belirti yoktur. Şiir ve mesnevilerinde Türklüğe ya da Türklere yönelik bir tek kelime yoktur. Böyle bir söylemde bulunması mümkün değildir çünkü Türklüğü öne çıkarmak o çağların karakteri değildir. O çağın referansı Türklük değildir.

Değerli kıbrıslı, Fuzuli'nin ''Türk'' olamıyacağını iddia etmeniz, bizleri üzmektedir. 16. yüzyılda yaşamış olan bu değerli şairimiz ''Hadikat üs süeda'' adlı eserinde bakınız ne diyor:

''Yazacağım bu Türkçe makteli, Türkçe könuşanlar, okuyup dinlemekle Türk dilinin güzelliğinden anlarlar da bundan faydalanırlar ve Arab'ın ve Acem'in (Fars'ın) mihmetinden kurtulurlar, onlara ihtiyaç duymazlar.

Kerbela çölündeki vak'ayı tekrar anmak
Zengin, fakir her küçük, büyüğün makbulüdür.
Şeref, saygı bahşeder şöyleyenler için de
Yayanlar da zamanın ününden nasip görür!

Bu fakir ve hakir, bu nasihati duyup, bu öğüdü işitince, bu hizmetin ancak bir saadet olduğunu kesinlikle anladım, kudretimin yetmemesinden ve gücümün yeterli olamamasından çekinmiyerek bu hizmeti yerine getirmeye koyuldum. Türkçe lisanının yapılışı itibarıyle, kelimelerinin terkibi ve lafızlarının tertibi bakımından, bu gibi vak'aları anlatmak ve bunun gibi olayları beyan etmek zor olmakla beraber, ümit ederim ki, evliyanın himmetiyle bunun tamamlanması pek zor olmaya ve bunun sona ermesi o kadar da müşkül bulunmaya, evliyanın himmeti bunun tamamlanmasına yardım ede ve bu işin bitmesinde bana bir destek ola:

Ey Arab'a, Acem'e ve Türk'e feyiz veren,
Dünyada, Arapları böyle fasih kıldın sen,
İsa nefesi verdin yad'il şairlerine,
Lütfunu esirgeme Türkçe konuşan ben'den!


AmaethoN 21.06.10 20:53

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

Türkler İslam“ı da Kızılbaşlığı da Farslardan, Kürtlerden ve diğer bölge halklarından öğrendiler
bu ne sacmalıktır böyle.
anadolu aleviliğinin ibadet şekli dahi orta asya türkmenlerinin şamanizm adı altında yaşadıkları ibadet ve yaşam şekliyle aynı olmaktadır.
yurdumuzda kürt alevi-zaza alevi-arap alevi vs var olabilir fakat yaşanan alevilik apacık görülmektedirki
orta asyanın türk kültürüyle islamn harmanlaşmasıdır
kısacası horasan alevileri arap kültürünü arap dinni değil
islamiyeti benimserlerken kendi örf adet ve kültürleriyle bu dini harmanlayıp kendilerince benimsemişlerdir bu inanc şekli diğer etnik kökenlerce benimsenmş olabilir fakat hiç kimse alevilik kürtlerde baslamıstır diyemez
alevilik hz alidede başlamamıştır
tekrar ediyorum alevilik orta asya türklerinin islamiyeti benimserken kendi kültür ve yaşam şekillerini terketmeden benimsemesiyle başlamıştır.


umarım youtube girebiliyosnzdr
su videoyu lütfen tarafsızca izleyin
http://www.youtube.com/watch?v=yK7HO7aiH58

Yertinc 03.01.11 04:17

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

AmaethoN Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 7442)
bu ne sacmalıktır böyle.
anadolu aleviliğinin ibadet şekli dahi orta asya türkmenlerinin şamanizm adı altında yaşadıkları ibadet ve yaşam şekliyle aynı olmaktadır.
yurdumuzda kürt alevi-zaza alevi-arap alevi vs var olabilir fakat yaşanan alevilik apacık görülmektedirki
orta asyanın türk kültürüyle islamn harmanlaşmasıdır
kısacası horasan alevileri arap kültürünü arap dinni değil
islamiyeti benimserlerken kendi örf adet ve kültürleriyle bu dini harmanlayıp kendilerince benimsemişlerdir bu inanc şekli diğer etnik kökenlerce benimsenmş olabilir fakat hiç kimse alevilik kürtlerde baslamıstır diyemez
alevilik hz alidede başlamamıştır
tekrar ediyorum alevilik orta asya türklerinin islamiyeti benimserken kendi kültür ve yaşam şekillerini terketmeden benimsemesiyle başlamıştır.


umarım youtube girebiliyosnzdr
su videoyu lütfen tarafsızca izleyin
http://www.youtube.com/watch?v=yK7HO7aiH58

cok iyi yapmis Atalarimiz.Turk orf ve adetleri bozulmadan Hakk diniyle butunlesebiliyor ama arap kulturuyle butunlesemiyor.gunumuzde hala ornekleri var mesela kadin erkek esitligi araplar hala kadinlara 2.sinifta degerlendiriyor.hani nerde islam Hakk dininin hakimiyeti?
Turk kulturu okadar saf ve temizmiski hic bozulmadan Hakk dini Islam ile harmanlanabiliyormus..
araplara ozenen yobazlara kapak olsun..!

Pir Mehmet 14.02.11 17:30

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Canlar bu ne saçmalık...

Yok neymiş Aleviliğin temeli Türklükmüş, yok efendim Alevilik, Orta Asya Kültürüyle İslam'ın karışımıymış. Saçmalamayın, biraz gerçekçi olun... Cihan'ın da dediği gibi Türkler İslam“ı da Kızılbaşlığı da Farslardan, Kürtlerden ve diğer bölge halklarından öğrendiler. Zorunuza mı gitti. Alevilik İslam dahil birçok inancın karışımı ancak temeli belli bir inançtır. İnsanlık yoludur. Xızır yardımcınız olsun

mechul 14.02.11 18:02

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

Pir Mehmet Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 12678)
Canlar bu ne saçmalık...

Yok neymiş Aleviliğin temeli Türklükmüş, yok efendim Alevilik, Orta Asya Kültürüyle İslam'ın karışımıymış. Saçmalamayın, biraz gerçekçi olun... Cihan'ın da dediği gibi Türkler İslam“ı da Kızılbaşlığı da Farslardan, Kürtlerden ve diğer bölge halklarından öğrendiler. Zorunuza mı gitti. Alevilik İslam dahil birçok inancın karışımı ancak temeli belli bir inançtır. Alevilik doğduğunda Türkler daha Şaman kimliğindeydi zaten Aleviliğin şartları İslamın şartlarıyla ters düşer her daim... Xızır yardımcınız olsun

Aleviligi Türklüge baglamak ve sınırlı kılmak ne kadar sacma ise Alevilikten Türkleri soyutlamakta o kadar sacmadır.

Türkler bu inancın her katmanında vardı , tıpkı Kürtlerinde varoldugu gibi,
Türklerin Aleviligi Kürtlerden ögrendigini iddaa etmek, kanıtsız anlamsız bir söz olarak kalır.

Alevilik Orta Asya ve Anadoluda dogmuştur ve burda bulunan her halk her kültür Aleviligin oluşumunda katkıda bulunmuştur.


Alevi inancında Türk Kültürünün etkisi yogundur, diger Kültürlerinde etkisi vardır.

Pir Mehmet 14.02.11 21:25

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

mechul Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 12679)
Aleviligi Türklüge baglamak ve sınırlı kılmak ne kadar sacma ise Alevilikten Türkleri soyutlamakta o kadar sacmadır.

Türkler bu inancın her katmanında vardı , tıpkı Kürtlerinde varoldugu gibi,
Türklerin Aleviligi Kürtlerden ögrendigini iddaa etmek, kanıtsız anlamsız bir söz olarak kalır.

Alevilik Orta Asya ve Anadoluda dogmuştur ve burda bulunan her halk her kültür Aleviligin oluşumunda katkıda bulunmuştur.


Alevi inancında Türk Kültürünün etkisi yogundur, diger Kültürlerinde etkisi vardır.

Aleviliği Türklükten soyutlama gibi amacım yok ama Alevilik Orta Asya ve İslam karması inanç olduğu bana mantıksız geliyor. Bu tarihten ve İslamın şartlarından ayiretten daha birçok şeyden bellidir. İslamdan büyük temel almıştır ama İslam'dan başka birşey diyemeyiz

mechul 14.02.11 21:37

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

Pir Mehmet Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 12705)
Aleviliği Türklükten soyutlama gibi amacım yok ama Alevilik Orta Asya ve İslam karması inanç olduğu bana mantıksız geliyor. Bu tarihten ve İslamın şartlarından ayiretten daha birçok şeyden bellidir.

Ben Aleviligi islama sokanlardan degilim zaten.

orta asya ve anadolu derim genelde.

seykek 24.03.13 03:37

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn amaethoN can
internetten alip bu siteye yukeldiginiz video yu izledim ama ne yaptiklarini tam anlayamadim cem mi ediyorlar yani nedir bu ?
gidin karaca ahmete veya istanbuldaki herhangi bir dernek gorunumlu cemevine aynisini mi yapiyorlar erkekler toplanmis kendilerince birseyler ediyorlar cerag yok,kadinlar yok anadolu aleviligindeki rituller yok yani benzer birsey yok >
bunu buraya koymaktaki amac ne olabilir ki ?bende yakinda kizlderilerin inanc torenlerini siteye yukleyecegim .
sn canalar aleviligi turkluge baglamak bir projedir yaklasik 35 yildir uygulaniyor ne yazikki kimi aleviler bu tuzaga dusuyor
dedelerimiz bu tur konulari konusmazdi .
turkcu alevilere sormak isterim marasta alevileri oldurenler hangi turkcu parti elemnlari ve simgelerini kulandilar ?
alevilik irklar ustudur turkude kurdude arapida balkanlisida olur elbete toplumlar birbirinden kutur dil sosyal yasam vb yonlerde etkilenmislerdir ama bu durum bir inanci irka baglamaya yetmez aksi durumda turkculer kurt alevilerini aciklayamazlar.belki dun yapilan bilimsel kart kurt yakalsimina benzer aciklama yapabilirler ama oda o kadar bilimsel olur alevilikte irk yaristirlmasin dogru degil cok zararli alevilik inancina tersbence.
ayrica ilede aleviligi turkluge ve onun gundelik davranisna samaninzme kam'a vs baglamak isteyenler bu konuda ozellikle turklukteki saman dansi ile anadolu kizilbasligindaki semah rituleelrinin farkini YURT YAYINLARINDAN cikmis hamza aksut idi yanilmiyorsam lutfen okusunlar semah donus yonleri dahi farkli biri sag dogru donerken digeri sola dogru donuyor ayrica semaha yukledikleri anlamda onemli arkadaslar kurt aleviligi turk aleviligi suni sonradan alevilerin icine atilmis tuzaktir.
ne sacmadirki anadoluda sordugunda horasandan geldik derler ve turk olduklarini soylerlerya ayni kisiler de soyunu ehlibeyte baglarlar yani ayni anda hem turk hem arap oluyor .
oncelile horosanda sadec turkler yasamadiki halklar mozagi idi kurtlerde vardi bu ilkede boyle samaliklar olabiliryor soyleki adam kurtce konusyor ve horosandan geldik diyor guya turklugu ispat edecek ama konustugu dil kurtce yani ana dili olarak yanihic fark etmiyor anlamiyorda turklugu horosandan getirirken konustugu dilini nerden getirmis..

alevilerin isi degil irklarla ilgilenmek kimnerden gelmis veya alevilik hangi irka ait eger bunu dusunen varsa temel anlayis olan 72 millet ayni nazarda bakmak nerde kaliyor yani iste boyle oluyor aleviligi sunnilestiremdiler ama icine nufusedip baskalastirdilar en azindan cabalri bu yonde ve buna inana alevilerde var .
baksaniza alevilige son 25 yilda bir sey eklediler alevi-islam denilmeye baslandi simdiki genclerde demekki aleviligin islami varsa bu alevilikten farkli diyecek cunki birkesim israrla sadece ve sadece kendilerini ALEVI olarak tanimlar bu oteden beri boyle idi ama bakiyorsunuz birileride kendileriniALEVI-ISLAM diye ozellikler vurgulayarak kendilerini tanimliyorlar soruncada islamla ne sorunun var diyorlar goruyormusunuz oyunu iste buna bezer oyunlar ki siyasidir bunlar boyle ufaktan baslar bir bakarsiniz yarin 5 cesit alevilik oartasinda kalmis olursunuz kiminiz turk alevisi digeriniz kurt alevisi digeri balkan alevisi digeri sosyalist alevi digeri alevi islam digeri alevihristiyan bu uzar gider ve boylece ortada alevilerin haklari ilelebet verilmez cemeviniz kultureci olur ucube olur vs olur aelviligi kendilerince tanimlarlar amamsenin cem evin asla ibadet yeri olarak tanimlanmaz.sen vergini veririsin askere gidersin ve ulkenin en sadik vatandasida olursun musluman olursun hersey olursun ama ALEVI olamazsin yapmazlar sunki sen ve senin buyuklarin tuzaga dusmuslerdir oyuna gelmislerdir
tipki bu gune degin buyuklarimizden hic duymadigimiz hoca ahmet yasevinin kizilbasi oldugunun dayatilmasi gibi .
tipki hunkar bektasin yazmadigi halde onun adina siyaseten yazdirilan kitabi dayatttiklari gibi ve hunkar bektasin tarikat kurmadigi halde siyaseten kurdurulan bektasiligi kizlbasliga dayatmalri gibi.
hunkar bektasin camiye dahi gitmedigi halde gene siyaseten derganina yaptirilan ve bu gunlerde kimilerince bakin hunkarin derganinda cami dahi var siz niye camiye gitmiyorsunuz oyununu oynadiklari gibi ornekler cogaltilabilir yanlis anlasilmasin hunkara karsi degilim ama egemenelrin oyunu hic bitmez ve senin en kutsalinla dahi oynarlar .saygilarimla.

saygilarla.hizir yar yardimcimiz olsun.

Beşiktaş 25.03.13 00:13

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Ben bu bölümde yazılanların hiç birine katılmadağımı
Söylemeden edemiycem

Alevilik bölünmüş durumda

(1) islam dışı diyenler
(2) islam içi diyenler
(3) tüm aleviler Türk diyenler
(4) hayır sadece Türk deyil Arap Kürt vesayre diyenler,

(1) önceleri yani islamdan önce vardı aleviler diyelim
Peki bu kavmin adıneydi peygamberi kimdi
Kitabı ne her kafadan bir benzetme geliyor
Yine diyelim ki peygamber i ve kirabı var bellidir
Hz ali'yle islama girmiş olmuyormu
Bu yolun kurucusu esedullah imam Ali deyilmi
O da islama gelmiş olan peygambere
Yani Hz Muhammed Mustafa'ya tabi olmadımı
Alevilerde esedullah imam ali'ye tabi olmadılarmı
Oldu haydar-ı kerrar ra tabi olarak islama girmiş sayılmazmı?
İsladışıdır diyenlere sormak lazım ne hikmetse
Tüm yol uluları islam iciyken aleviler nasıl islam dışı oluyor
Saçmalık zırvalı delilik kendini bilmezlik diyorum ben
Almam devletinden alıyorlar parayı coşkuyu oppala islam deyiliz
Demeye başlıyorlar,

Evet birde bunlar var hepimiz türk küz
Başka kimse yok biztekiz he biz hep biz
Sacmalığabak demezlermi adama 12 imamlar türkmüydü
Nasılki Araplar Hz peygamber i Arap biliyorsa
Halbuki Hz peygamber in soyu Hz ibrahime dayanmaktadır
Hz İbrahim Arap olmadığı halde Hz peygamber nasıl Arap oluyor
Okadar abartılıyorki türklük sanki peygamber nesli yada Allah'ın
Seçkin cennetle müjdelemiş gibi öve öve bitiremiyorlar

Türklerle savaşmadan kıyamet kopmaz

Türk bayrağı Hz Adem döneminde vardı
Hiç gülesin yok ama uydurulan saçmalıklar
Herkese empoze dilmeye çalışılan bu
Doğrusu yakında derlerse Türkler Allah sakın şaşırmayın,

Birdiyer gurup ise habire Kürt lüğü empoze etmeye
Çalışıyor bu günlerde malum barış falan filan ayakları var
Bebek katilinin mektubu okundu Diyarbakır da
Tek satır yazmışmı alevilik hakında hayır dahası
Fetoşa Teşekür ediyor serok bizi özgürlüğe götür diyenler
Bir baktılarki serok fetoşa götürüyor demedi demeyin
Ey Kürt cülük yapan Alevi kardeşlerim bunlar
Dinkardeşliği yaparlar sonrada sizleri satarlar
Bunun il adımını attılar bile yakında yeni madımaklar
Yanmaya başlar
Umarım kimse alınmaz saygılarımlar

bilgeyol 25.03.13 01:08

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
degerli beşiktaş,

siyahlar sizin yorumunuz,

mavi renklerde benim yanıtlarımdır.


Ben bu bölümde yazılanların hiç birine katılmadağımı
Söylemeden edemiycem

Alevilik bölünmüş durumda

bu sadece kişisel yorumunuzdan öteye gidemez

(1) islam dışı diyenler

bunu neden garip görüyorsunuz yavuzdan günümüze yapılan alevi katliamları

neden yapıldı, ebu suhud islam şeyhül islamı alevi katliamları fermanları veren biri,

başbakan ebu suhuda övgüler diziyor,yani yapılan katliamları onaylıyor,

madem aleviler islamdı yavuzdan gaziye yapılan katliamlar neden yapıldı,

buna dayanarak aleviler islam dışıdır derse suçmu.tersini savunursa

katline biat etmiş olmazmı.


(2) islam içi diyenler

bunu söyleyen kesimler asimileye yüz tutmuş kesimlerdir,

çünkü alevilik bir yoldur.


(3) tüm aleviler Türk diyenler

bunu söyleyenler türk islam sentezcileridir,

alevilerin ibadet hanesi olarak cem evini görmeyenlerdir,

temel hak ve özgürlüklerini savunmayanlardır.

ve buna çanak tutan cem vakfı denen alevi vakıfıdır.


(4) hayır sadece Türk deyil Arap Kürt vesayre diyenler,

12 eylül 1980 faşist darbesinden den sonra,

sistematik olarak alevileri ve kürtleri birbirinden ayrıştırmak için,

egemenlerin oyunudur bu oyun hala devam etmektedir,

millete hala ırkçılık pompalanıyor yani iktidarların alevilerle,

kürtleri ayrıştırma projesidir.(1) önceleri yani islamdan önce vardı aleviler diyelim
Peki bu kavmin adıneydi peygamberi kimdi
Kitabı ne her kafadan bir benzetme geliyor
Yine diyelim ki peygamber i ve kirabı var bellidir
Hz ali'yle islama girmiş olmuyormu
Bu yolun kurucusu esedullah imam Ali deyilmi
O da islama gelmiş olan peygambere
Yani Hz Muhammed Mustafa'ya tabi olmadımı
Alevilerde esedullah imam ali'ye tabi olmadılarmı
Oldu haydar-ı kerrar ra tabi olarak islama girmiş sayılmazmı?
İsladışıdır diyenlere sormak lazım ne hikmetse
Tüm yol uluları islam iciyken aleviler nasıl islam dışı oluyor
Saçmalık zırvalı delilik kendini bilmezlik diyorum ben
Almam devletinden alıyorlar parayı coşkuyu oppala islam deyiliz
Demeye başlıyorlar,

ne yazıkki buda yavuzdan günümüze ülkeyi yönetenlerin,

sitematikleşen alevi katliamlarına bir tepkisidir,

alevilikte yol bir süreç binbirdir.

devletin alevisi yaratmak isteyen iktidarlar alevileri birbirine düşürmek için

ayrıştırmak için ortaya attığı bir tezgahtır,

aleviliğin temeli insan sevgisi ve zulüme baş kaldırıdır,

alevilik dünya yüzeyinde zulüm ve sömürünün başladığı gün başladı,

dünyadaki zulüm ve sömürü bitene kadarda devam edcektir.


Evet birde bunlar var hepimiz türk küz
Başka kimse yok biztekiz he biz hep biz
Sacmalığabak demezlermi adama 12 imamlar türkmüydü
Nasılki Araplar Hz peygamber i Arap biliyorsa
Halbuki Hz peygamber in soyu Hz ibrahime dayanmaktadır
Hz İbrahim Arap olmadığı halde Hz peygamber nasıl Arap oluyor
Okadar abartılıyorki türklük sanki peygamber nesli yada Allah'ın
Seçkin cennetle müjdelemiş gibi öve öve bitiremiyorlar

Türklerle savaşmadan kıyamet kopmaz

Türk bayrağı Hz Adem döneminde vardı
Hiç gülesin yok ama uydurulan saçmalıklar
Herkese empoze dilmeye çalışılan bu
Doğrusu yakında derlerse Türkler Allah sakın şaşırmayın,

buda iktidarların halkı ve kitleleri sindirmek için uyguladıkları ırkçı politikalardır,

12 eylül öncesi ırkçılık pompalanıyordu bu gün amerikan islam çizgisindeki

türk islam sentezciliği tekci zihniyetin ürünüdür.


Birdiyer gurup ise habire Kürt lüğü empoze etmeye
Çalışıyor bu günlerde malum barış falan filan ayakları var
Bebek katilinin mektubu okundu Diyarbakır da
Tek satır yazmışmı alevilik hakında hayır dahası
Fetoşa Teşekür ediyor serok bizi özgürlüğe götür diyenler
Bir baktılarki serok fetoşa götürüyor demedi demeyin
Ey Kürt cülük yapan Alevi kardeşlerim bunlar
Dinkardeşliği yaparlar sonrada sizleri satarlar
Bunun il adımını attılar bile yakında yeni madımaklar
Yanmaya başlar
Umarım kimse alınmaz saygılarımlar

devletin ve iktidarların,

türkcü ve sünni islamı dayatma politikaları neticesinde,

kürtlerin alevi olmayacağını savunan hakim ideolojiye karşı,

verdikleri tepkiden kaynaklanmaktadır,

Aleviler tarihten günümüze katliamlara karşı mücadele ederek günümüze

gelmiştir çok bedeller ödemiştir,

derileri yüzülmüştür,mağarada gaz ile zehirlenmiştir,kılıçtan geçirilmiştir,

idam edilmiştir,yakılmıştır kimsede aman dilememiştir,

nesimilerimiz,hallacı mansurlarımız,pir sultanlarımız,hacı bektaşı velilerimiz,

baba mansurlarımız,baba ilyaslarımız,baba isaklarımız,

bize pusulalık eder korkmuyoruz.

ama alevileri ayrıştırmak isteyenlerinde oyunlarına gelmeyeceğiz.

HER IRKDAN ALEVİ OLABİLİR,

AMA ALEVİLİKTE IRKÇILIK YOKTUR.

TÜM İNSANLIĞA BİR NAZARDA BAKAR SAYGI DUYAR VE SEVERLER,

TÜM İNANÇLARA SAYGILIDIRLAR.

BIRAKIN ALEVİLER ALEVİ KALSIN.


seykek 25.03.13 01:42

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn besiktas can once alevilik bolundu diyor ve kanitliyorsun sonra
turk alevilere
alevilik islam disi diyenlere
sonrada birden bire kurt politikasi ve bu baglamda yapilan konusma gorusme vb baglantilarak bitiryorsun ,bence ulkede var olan sorunu iligileriyle bir calsima yapiliyor bunada siyaset deniyor yani politik bir is bunun alevilikle ne ilgi var eger sizin amaciniz siyaseten yapilanalar karsi olmak ise tam olrak onu yazin katilirsinizi veya katilmazsini saygi duyariz ayrica siz begenmediginiz her alevi gurp kisler hakinda zirvalik sacmakl yok sundan bundan para aliyorlar deme hakkiniz yok sadece ve sadece onalrin alevilki tanimina katimadiniz diye bunu yapmayin size yapilmasini istemediginizi siz yapmayin ustelik alevilik dusuncesine tersbence varsa yol yordam oneri alevilik taniminiz soyleyin
siz ne diyorsunuz oneriniz
hangi alevilik olmali ,kafanizdaki alevilik nedir oyle ya kurt alevilik turk alevilik vb alevilikler ( bence sizin karistirdiginiz kisinin irksal durumu ile inaci yani (kisi turkce konusur ama alevidir olabilir ).s n besiktas kisi irkcilik yapmadigi surece alevi olupta su bu irktan olabilir .siz nasil bir alevilk diyorsunuz ,varmi bunlarin disinda alevilik taniminiz veya fikir vs
ne yapmamizi onerirsiniz?
oyle kimse oldurulmek istemez yanmak yakilmak istemez onerizi nedir?
ayrica sizin yazdiklariniza katilmak olanaksiz.
sanirim her kurt sozunu ettiginiz kurtcu kisilerin siyasetinide onaylamiyor kurtler turkiyede tum siyasi partilerde varlar ayni sey aleviler icinde gcerli her partide aleviler var demokrasi bu olsa gerek tekcilik iyi degilki
siz en iyisi alevileri yanmaktan oldurulmekten nasil kurtulacagimiz soyleyin .

Beşiktaş 25.03.13 02:53

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

seykek Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 38336)
sn besiktas can once alevilik bolundu diyor ve kanitliyorsun sonra
turk alevilere
alevilik islam disi diyenlere
sonrada birden bire kurt politikasi ve bu baglamda yapilan konusma gorusme vb baglantilarak bitiryorsun ,bence ulkede var olan sorunu iligileriyle bir calsima yapiliyor bunada siyaset deniyor yani politik bir is bunun alevilikle ne ilgi var eger sizin amaciniz siyaseten yapilanalar karsi olmak ise tam olrak onu yazin katilirsinizi veya katilmazsini saygi duyariz ayrica siz begenmediginiz her alevi gurp kisler hakinda zirvalik sacmakl yok sundan bundan para aliyorlar deme hakkiniz yok sadece ve sadece onalrin alevilki tanimina katimadiniz diye bunu yapmayin size yapilmasini istemediginizi siz yapmayin ustelik alevilik dusuncesine tersbence varsa yol yordam oneri alevilik taniminiz soyleyin
siz ne diyorsunuz oneriniz
hangi alevilik olmali ,kafanizdaki alevilik nedir oyle ya kurt alevilik turk alevilik vb alevilikler ( bence sizin karistirdiginiz kisinin irksal durumu ile inaci yani (kisi turkce konusur ama alevidir olabilir ).s n besiktas kisi irkcilik yapmadigi surece alevi olupta su bu irktan olabilir .siz nasil bir alevilk diyorsunuz ,varmi bunlarin disinda alevilik taniminiz veya fikir vs
ne yapmamizi onerirsiniz?
oyle kimse oldurulmek istemez yanmak yakilmak istemez onerizi nedir?
ayrica sizin yazdiklariniza katilmak olanaksiz.
sanirim her kurt sozunu ettiginiz kurtcu kisilerin siyasetinide onaylamiyor kurtler turkiyede tum siyasi partilerde varlar ayni sey aleviler icinde gcerli her partide aleviler var demokrasi bu olsa gerek tekcilik iyi degilki
siz en iyisi alevileri yanmaktan oldurulmekten nasil kurtulacagimiz soyleyin .

Umarım kimse alınmaz diye belirmiştim
Neden alındığını direk söyleseydin daha iyi
Olmazmıydı???

Evet üstüne basa basa söylüyorum
İslam dışıdır diyenlerin finansmanı
Almanlardı inkara gerek yok herkes biliyor
Bunu ve bilmelide

Benim kafama göre alevilik diye bişey yok
Hakkikat neyse o ama o hakkikat islam dışı
Deyil deyil deyil deyil deyil

Ben siyasetin politikanın nedir bilmediğimimi
Demeye getiriyorsun elevilik le ilgisi yokmu
Bu dünyada herşeye siyasiler karar vermiyormu
Yoksa hekes kafasına göremi karar veriyor
Belirli bir pılan yomu her devletin sıtratejisi
Yokmu aleviliği ilgilendirmiyor alakası yok
Öylemi??

Türkçülük veya Kürtcülük konusuna gelince
saçmalık uğrunda ölüme gidilecek tek yol alevilik dir
Galiba Size göre size göre ya Türkçülük yapıp
Aleviliği savunmam gerekiyor yada
Kürtcülük yaparak bana göreyse ikisine veya
Başka bir ırka gerek yok Allah'ın seçkin
Kullarını tenzih ederim ırk saçmalı hepimiz
Adem oğullarıyız sadece düşüncelerimiz ve dilimiz
Farklı hepimiz biriz

Barış çalışmasına diyecek sözyok
Hani Kürtcülük yapan alevi arkadaşlar varya
Sormak istiyoru özgörleştir bizi a.öcalan diyorla
Neden öcalan alevilik hakında tek satır mesaj vermedi??
Cevap vericeksen bu soruma cevap ver
Öcalan bizi özgürleştir derke fetoşa tşkr ediverdi
Fetoşa tşkr edecek kadar düşünceli ama
Alevilik konusunda baya unutka hapishane havasındandır
Sanırım not bu topikde ilk bölümdeki yazı siyasi deyilde
Nedir yönlendirmenin daniskası sizin bana cevap verme
Gereği duymanız siyasi deyi öylemi??

Bebek katili lafıma alındın galiba yani
Kalp kırmak iyi bişeydeyil bu yüzde
Sözümü geri alıyorum umarım hoşnut
Olur hakkını helal edersin amacım polemik
Deyin sadece düşüncemi belirtim tıpkı sizin de
Yaptığınız gibi eyer düşüncemi beyan etmem
Sakıncalıysa lütfen beni uyarın birdaha yapman
Burda racon nedir bilmiyorum acıkcası bu
Sitedeki kuralları pek iyi bilmiyorum zaten pek
Yorum yapmıyorum genelikle yazılanlara bakıp
Alevilik hakında bişeyler öğrenmeye çalışıyorum
Saygılar sevgiler

Mercanlı 25.03.13 10:04

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

bilgeyol Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 38335)
degerli beşiktaş,

siyahlar sizin yorumunuz,

mavi renklerde benim yanıtlarımdır.


Ben bu bölümde yazılanların hiç birine katılmadağımı
Söylemeden edemiycem

Alevilik bölünmüş durumda

bu sadece kişisel yorumunuzdan öteye gidemez

(1) islam dışı diyenler

bunu neden garip görüyorsunuz yavuzdan günümüze yapılan alevi katliamları

neden yapıldı, ebu suhud islam şeyhül islamı alevi katliamları fermanları veren biri,

başbakan ebu suhuda övgüler diziyor,yani yapılan katliamları onaylıyor,

madem aleviler islamdı yavuzdan gaziye yapılan katliamlar neden yapıldı,

buna dayanarak aleviler islam dışıdır derse suçmu.tersini savunursa

katline biat etmiş olmazmı.

(2) islam içi diyenler

bunu söyleyen kesimler asimileye yüz tutmuş kesimlerdir,

çünkü alevilik bir yoldur.

(3) tüm aleviler Türk diyenler

bunu söyleyenler türk islam sentezcileridir,

alevilerin ibadet hanesi olarak cem evini görmeyenlerdir,

temel hak ve özgürlüklerini savunmayanlardır.

ve buna çanak tutan cem vakfı denen alevi vakıfıdır.

(4) hayır sadece Türk deyil Arap Kürt vesayre diyenler,

12 eylül 1980 faşist darbesinden den sonra,

sistematik olarak alevileri ve kürtleri birbirinden ayrıştırmak için,

egemenlerin oyunudur bu oyun hala devam etmektedir,

millete hala ırkçılık pompalanıyor yani iktidarların alevilerle,

kürtleri ayrıştırma projesidir.


(1) önceleri yani islamdan önce vardı aleviler diyelim
Peki bu kavmin adıneydi peygamberi kimdi
Kitabı ne her kafadan bir benzetme geliyor
Yine diyelim ki peygamber i ve kirabı var bellidir
Hz ali'yle islama girmiş olmuyormu
Bu yolun kurucusu esedullah imam Ali deyilmi
O da islama gelmiş olan peygambere
Yani Hz Muhammed Mustafa'ya tabi olmadımı
Alevilerde esedullah imam ali'ye tabi olmadılarmı
Oldu haydar-ı kerrar ra tabi olarak islama girmiş sayılmazmı?
İsladışıdır diyenlere sormak lazım ne hikmetse
Tüm yol uluları islam iciyken aleviler nasıl islam dışı oluyor
Saçmalık zırvalı delilik kendini bilmezlik diyorum ben
Almam devletinden alıyorlar parayı coşkuyu oppala islam deyiliz
Demeye başlıyorlar,

ne yazıkki buda yavuzdan günümüze ülkeyi yönetenlerin,

sitematikleşen alevi katliamlarına bir tepkisidir,

alevilikte yol bir süreç binbirdir.

devletin alevisi yaratmak isteyen iktidarlar alevileri birbirine düşürmek için

ayrıştırmak için ortaya attığı bir tezgahtır,

aleviliğin temeli insan sevgisi ve zulüme baş kaldırıdır,

alevilik dünya yüzeyinde zulüm ve sömürünün başladığı gün başladı,

dünyadaki zulüm ve sömürü bitene kadarda devam edcektir.


Evet birde bunlar var hepimiz türk küz
Başka kimse yok biztekiz he biz hep biz
Sacmalığabak demezlermi adama 12 imamlar türkmüydü
Nasılki Araplar Hz peygamber i Arap biliyorsa
Halbuki Hz peygamber in soyu Hz ibrahime dayanmaktadır
Hz İbrahim Arap olmadığı halde Hz peygamber nasıl Arap oluyor
Okadar abartılıyorki türklük sanki peygamber nesli yada Allah'ın
Seçkin cennetle müjdelemiş gibi öve öve bitiremiyorlar

Türklerle savaşmadan kıyamet kopmaz

Türk bayrağı Hz Adem döneminde vardı
Hiç gülesin yok ama uydurulan saçmalıklar
Herkese empoze dilmeye çalışılan bu
Doğrusu yakında derlerse Türkler Allah sakın şaşırmayın,

buda iktidarların halkı ve kitleleri sindirmek için uyguladıkları ırkçı politikalardır,

12 eylül öncesi ırkçılık pompalanıyordu bu gün amerikan islam çizgisindeki

türk islam sentezciliği tekci zihniyetin ürünüdür.

Birdiyer gurup ise habire Kürt lüğü empoze etmeye
Çalışıyor bu günlerde malum barış falan filan ayakları var
Bebek katilinin mektubu okundu Diyarbakır da
Tek satır yazmışmı alevilik hakında hayır dahası
Fetoşa Teşekür ediyor serok bizi özgürlüğe götür diyenler
Bir baktılarki serok fetoşa götürüyor demedi demeyin
Ey Kürt cülük yapan Alevi kardeşlerim bunlar
Dinkardeşliği yaparlar sonrada sizleri satarlar
Bunun il adımını attılar bile yakında yeni madımaklar
Yanmaya başlar
Umarım kimse alınmaz saygılarımlar

devletin ve iktidarların,

türkcü ve sünni islamı dayatma politikaları neticesinde,

kürtlerin alevi olmayacağını savunan hakim ideolojiye karşı,

verdikleri tepkiden kaynaklanmaktadır,

Aleviler tarihten günümüze katliamlara karşı mücadele ederek günümüze

gelmiştir çok bedeller ödemiştir,

derileri yüzülmüştür,mağarada gaz ile zehirlenmiştir,kılıçtan geçirilmiştir,

idam edilmiştir,yakılmıştır kimsede aman dilememiştir,

nesimilerimiz,hallacı mansurlarımız,pir sultanlarımız,hacı bektaşı velilerimiz,

baba mansurlarımız,baba ilyaslarımız,baba isaklarımız,

bize pusulalık eder korkmuyoruz.

ama alevileri ayrıştırmak isteyenlerinde oyunlarına gelmeyeceğiz.

HER IRKDAN ALEVİ OLABİLİR,

AMA ALEVİLİKTE IRKÇILIK YOKTUR.

TÜM İNSANLIĞA BİR NAZARDA BAKAR SAYGI DUYAR VE SEVERLER,

TÜM İNANÇLARA SAYGILIDIRLAR.

BIRAKIN ALEVİLER ALEVİ KALSIN.Bilgeyol; Şuanda gülüyorum ama yaşınızdan dolayı saygı duyuyorum:) Yazınızın sonundaki söylemlerinize bakıyorum ve sizin alevilik üzerine yazdıklarına bakıyorum. Neden hep başkalarının yazıp çizdiklerinin arkasına sığınıyorsunuz? Ben hala sizin hangi siyasi ideolojiyi savunduğunuzu çözemedim [ Ama şunu anlıyorum Siz daha bana statükoyu açıklayamadınız başka bir can çok güzel açıkladı hak ondan razı olsun. Bu mesajınızda her mesajınızda olduğu gibi alıntılar yapmışsınız söylemleriniz hep aynı Aleviliği kendi Siyasi düşünceleriniz üzerinden savunmuyorsunuz yada kimin olduğunu belitmiyosunuz ?

Redsefa 25.03.13 10:30

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
aşk ile

maniheist, zerdüşti, karmati, mazdeki, aninist, şamanik, taoist felsefeler Alevi inanç sistemi ile ortak noktalar içerirler. Doğal olarak bunlara ilişkin yapılan açıklamalarda ve gösterilen kaynaklarda bazan sınırları çizmek zorlaşır ve hatta alevilik bu imiş denilecek noktaya bile gelinebilir. ama ben hala şu hristiyan alevi meselesini çözemedim. Bilen açıklasında yada kaynağını yazsın bizlerde aydınlanalım. Teşekkürler

bilgeyol 25.03.13 12:55

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
mercanlı gülmeye devam edreken,

sizinn alevilik hakkındaki düşüncenizi öğrenebilirmiyim,

yazımlarımdan rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum,

ben yukarıda aleviliği bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım,

aleviliğin sorunlarını anlatmya çalıştım,

yerine göre kendimi çok bilir yerine göre hiç bilmiyor ayağına yatmadım.

sizdeki rahatsızlık nedir.

yoksa cemvakfı üyesimisin,

veya başka bir forumda tanışıyormuyuz sizinle,

önce sizce alevilik nedir,

orda başlayında bir öğrenelim.

alevi katliamları hakkında ne düşünüyorsunuz.

Mercanlı 25.03.13 12:59

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Sizinle hiç bir yerden tanışmıyoruz
ama sizi bir çok forumda görüyorum söylemleriniz aynı beni siz hep yanlış anlıyorsunuz size anlatsam da anlamazsınız boş verin

bilgeyol 25.03.13 13:05

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

Mercanlı Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 38345)
Sizinle hiç bir yerden tanışmıyoruz
ama sizi bir çok forumda görüyorum söylemleriniz aynı beni siz hep yanlış anlıyorsunuz size anlatsam da anlamazsınız boş verin

birini eleştirdiğin zaman,

doğrularını ortaya koyacaksın,

yoksa ön yargılarınla hareket etmiş olursun,.

Mercanlı 25.03.13 13:12

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
eleştirilen kendiine sunulan eleştirileri göz ardı ediyorsa ve kendi doğrularını kabul ediyorsa eleştirmeye gerek yok bence :)

bilgeyol 25.03.13 13:18

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
hala bana karşı ön yargılarınızla hareket ediyorsunuz,

yukarıda sorduğum alevilik ve alevilik hakkındaki açıklamalarımınızı,

ve alevi katliamları hakkındaki düşüncelerinizi anlatın yoksa noktalayın.

gereksiz tartışmaya girmeyelim.

BERF62 25.03.13 13:21

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Bilgeyol abi, Sn.Mercanlı,

Konunun içeriği dağıldı epey.
Bunun tartışması burada olmasın.

bilgeyol 25.03.13 13:23

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
beim düşüncelerimin hepsinin yanlış olduğunu söylüyorsa,

doğruları burda açıklamalı.

bilgeyol 25.03.13 13:35

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alıntı:

bilgeyol Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 38335)
degerli beşiktaş,

siyahlar sizin yorumunuz,

mavi renklerde benim yanıtlarımdır.


Ben bu bölümde yazılanların hiç birine katılmadağımı
Söylemeden edemiycem

Alevilik bölünmüş durumda

bu sadece kişisel yorumunuzdan öteye gidemez

(1) islam dışı diyenler

bunu neden garip görüyorsunuz yavuzdan günümüze yapılan alevi katliamları

neden yapıldı, ebu suhud islam şeyhül islamı alevi katliamları fermanları veren biri,

başbakan ebu suhuda övgüler diziyor,yani yapılan katliamları onaylıyor,

madem aleviler islamdı yavuzdan gaziye yapılan katliamlar neden yapıldı,

buna dayanarak aleviler islam dışıdır derse suçmu.tersini savunursa

katline biat etmiş olmazmı.

(2) islam içi diyenler

bunu söyleyen kesimler asimileye yüz tutmuş kesimlerdir,

çünkü alevilik bir yoldur.

(3) tüm aleviler Türk diyenler

bunu söyleyenler türk islam sentezcileridir,

alevilerin ibadet hanesi olarak cem evini görmeyenlerdir,

temel hak ve özgürlüklerini savunmayanlardır.

ve buna çanak tutan cem vakfı denen alevi vakıfıdır.

(4) hayır sadece Türk deyil Arap Kürt vesayre diyenler,

12 eylül 1980 faşist darbesinden den sonra,

sistematik olarak alevileri ve kürtleri birbirinden ayrıştırmak için,

egemenlerin oyunudur bu oyun hala devam etmektedir,

millete hala ırkçılık pompalanıyor yani iktidarların alevilerle,

kürtleri ayrıştırma projesidir.


(1) önceleri yani islamdan önce vardı aleviler diyelim
Peki bu kavmin adıneydi peygamberi kimdi
Kitabı ne her kafadan bir benzetme geliyor
Yine diyelim ki peygamber i ve kirabı var bellidir
Hz ali'yle islama girmiş olmuyormu
Bu yolun kurucusu esedullah imam Ali deyilmi
O da islama gelmiş olan peygambere
Yani Hz Muhammed Mustafa'ya tabi olmadımı
Alevilerde esedullah imam ali'ye tabi olmadılarmı
Oldu haydar-ı kerrar ra tabi olarak islama girmiş sayılmazmı?
İsladışıdır diyenlere sormak lazım ne hikmetse
Tüm yol uluları islam iciyken aleviler nasıl islam dışı oluyor
Saçmalık zırvalı delilik kendini bilmezlik diyorum ben
Almam devletinden alıyorlar parayı coşkuyu oppala islam deyiliz
Demeye başlıyorlar,

ne yazıkki buda yavuzdan günümüze ülkeyi yönetenlerin,

sitematikleşen alevi katliamlarına bir tepkisidir,

alevilikte yol bir süreç binbirdir.

devletin alevisi yaratmak isteyen iktidarlar alevileri birbirine düşürmek için

ayrıştırmak için ortaya attığı bir tezgahtır,

aleviliğin temeli insan sevgisi ve zulüme baş kaldırıdır,

alevilik dünya yüzeyinde zulüm ve sömürünün başladığı gün başladı,

dünyadaki zulüm ve sömürü bitene kadarda devam edcektir.


Evet birde bunlar var hepimiz türk küz
Başka kimse yok biztekiz he biz hep biz
Sacmalığabak demezlermi adama 12 imamlar türkmüydü
Nasılki Araplar Hz peygamber i Arap biliyorsa
Halbuki Hz peygamber in soyu Hz ibrahime dayanmaktadır
Hz İbrahim Arap olmadığı halde Hz peygamber nasıl Arap oluyor
Okadar abartılıyorki türklük sanki peygamber nesli yada Allah'ın
Seçkin cennetle müjdelemiş gibi öve öve bitiremiyorlar

Türklerle savaşmadan kıyamet kopmaz

Türk bayrağı Hz Adem döneminde vardı
Hiç gülesin yok ama uydurulan saçmalıklar
Herkese empoze dilmeye çalışılan bu
Doğrusu yakında derlerse Türkler Allah sakın şaşırmayın,

buda iktidarların halkı ve kitleleri sindirmek için uyguladıkları ırkçı politikalardır,

12 eylül öncesi ırkçılık pompalanıyordu bu gün amerikan islam çizgisindeki

türk islam sentezciliği tekci zihniyetin ürünüdür.

Birdiyer gurup ise habire Kürt lüğü empoze etmeye
Çalışıyor bu günlerde malum barış falan filan ayakları var
Bebek katilinin mektubu okundu Diyarbakır da
Tek satır yazmışmı alevilik hakında hayır dahası
Fetoşa Teşekür ediyor serok bizi özgürlüğe götür diyenler
Bir baktılarki serok fetoşa götürüyor demedi demeyin
Ey Kürt cülük yapan Alevi kardeşlerim bunlar
Dinkardeşliği yaparlar sonrada sizleri satarlar
Bunun il adımını attılar bile yakında yeni madımaklar
Yanmaya başlar
Umarım kimse alınmaz saygılarımlar

devletin ve iktidarların,

türkcü ve sünni islamı dayatma politikaları neticesinde,

kürtlerin alevi olmayacağını savunan hakim ideolojiye karşı,

verdikleri tepkiden kaynaklanmaktadır,

Aleviler tarihten günümüze katliamlara karşı mücadele ederek günümüze

gelmiştir çok bedeller ödemiştir,

derileri yüzülmüştür,mağarada gaz ile zehirlenmiştir,kılıçtan geçirilmiştir,

idam edilmiştir,yakılmıştır kimsede aman dilememiştir,

nesimilerimiz,hallacı mansurlarımız,pir sultanlarımız,hacı bektaşı velilerimiz,

baba mansurlarımız,baba ilyaslarımız,baba isaklarımız,

bize pusulalık eder korkmuyoruz.

ama alevileri ayrıştırmak isteyenlerinde oyunlarına gelmeyeceğiz.

HER IRKDAN ALEVİ OLABİLİR,

AMA ALEVİLİKTE IRKÇILIK YOKTUR.

TÜM İNSANLIĞA BİR NAZARDA BAKAR SAYGI DUYAR VE SEVERLER,

TÜM İNANÇLARA SAYGILIDIRLAR.

BIRAKIN ALEVİLER ALEVİ KALSIN.


mercanlı güldüğün yerleri ve yanlışları açıklamanı bekliyorum

seykek 26.03.13 01:39

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn besiktas can

yaklasimin hic hos degil aklinca bana apocu diyeceksin veya bebek katili dedinya buna alinacagimi sandin
ama ben oncelikle irkci degilim bu baglamda turkcude ,kurtcude degilim hic alinmadim.umarim acik oldu
sizi daha iyi anlaminiz acisindan tekrar yazayim eger yazinizda deseydiniki baris gorumelri baglaminda yapilan newroz bildirisinde alevilerle ilgili hic bir kelime gecmedi bir alevi olarak alindim ustelik fetoya soyle soyle dedi o zaman anlardim alindiginizi ve bunda da haklisiniz derdim ama siz bunu yazmadan .once alevilikte ne yazikki var olan bolunme goruntusunu yazdiktan sonra sizin gibi dusunmeyen alevileri hicte medenice olmayan ustelik alevilege ters yaklsimla bazi cumlelerle sucluyorsunuz .

Pir askina her alevi sizin gibi dusunmek zorunda ?anlasildi siz alevi islam diyorsunuz olabilir bu sizi ve sizingi dusunenlerin sorunu ustelik ben katilmiyorum ama boyle dusundugunuz icinde saygi duyuyorum ama asla kirici kucultucu kelime kulanmam buna gerek yok.
Bu ulkedemoda olan sey de su eger katilmadiginiz bir dusunce vars o dusunce sahibini falanca tarftarligi ile suclamak bu en haifi yapilan suclamada daha da kotuleri var .bu hic bilimsel mantikli degil gelismis insan davranisida olamaz .

Ben sizin gibi dusunmuyorum alevilik islam ici degil .
Ama birisleri islam icidir derse de onlarin bilecegi kimsenin namzina orucunada kisacasi islam ici diyenler yarin cocuklarinin kbe ziyaretine gitmesini camiye namaza gitmesini vs islam sartlarinin yerine getirilmesine sasmamali bu boyle olacak buna inanin cocuklari torunlari kuran kurslarinada gidecek belki bu gun degil dikat ederseniz cocuklari ve torunlari diyorum bu boyle olacak cunki bir kez alevilik islam icidir dersen senin cemevi ibadet yerimdir dediginde islamda ibadet yeri camidir derler ve haklilarda bundan dolayida bu gun cemevi kultur yerleridir ,ucubedir vs yaklasimlarinin nedeni baska nedirki.

tarihte kiyimlar olumler dedelrimizi camiye gotururememis cunki onlar alevilik islam icidir dememiski onlar YOLUMUZ VAR demis peki bu gun alevilik islam icidir diyenler neye kime hizmet ediyor ?

bence ne anlatmak istiyorsaniz onu acikve tam yazin konudan konuya ve alakasiz yazmanizin nedenidir size yazmam ve sizden istedigim veya rica diyelim buna tam olarak buydu .
bakin siz nede guzel diyosunuz neden alevilikhk bir satir yok ?peki siz bebek katili dediginiz kisiden bekletiniz mi var?aleviligi cozsunmu ?yani aleviler tipki burda ve diger isnternet sitelrinde diger dernek vakiflarda belirtiginiz gibi yapay ayrilik icinde olsun kendi gerceklikleri hk da gercekci olmasinlar sizinde yaptiginiz gibi farkli dusunen aleviye saldirsinlar alevilige ters davranista bulunsular zirvalik sacmalik vs desinler ve aleviligin alevilerin sorunlari orta yerde durusun kendi sorunlarinin cozumu icin birlik olmasinlar sonrada falan kisi niye sunu demedi yok alevi aciliminda ulke yoneticileri niye alevilerin sorunu cozmedi vs oncelikle alevilerin sorununu aleviler cozer ,baskasindan alevilik icin beklenti icinde olununca ve buda gerceklesmeyince tipki siz gibi hayret duser insan .
Benim kimseden boyle beklentim yok.

tekrarlamakta yarar var aponun aleviler hk da dedigi veya demedigi ilgimi cekmiyor .
alinmadimda cunki kurtcu degilim.
ama bir alevinin baska bir aleviyi uygun olmayan sozle suclamsi dogru degil bunu anlamaya calsiyorum.lutfen yapmayin.
size bir sorum var avrupada okularda alevilik ders olarak oktuluyor bu konudaki dusunceniz nedir bunu bilerek soruyorum cunki sucladiginiz kisilerin sayesinde oldu . ve ben onlari destekliyorum.
cem vakfini benzerlerini yandaslarini desteklemiyorm zira alevilerin icinde bu kesim yaritirici yaklasimlari var evet alevilier arsinda bazilarini otekicilestiryorlar .du kadar turkiyede yasayan aleviler kendilerini sadec ve sadec ben veya biz aleviyiz derlerdi ama cem vakfi ve tarftarlari ve benzerleri ilk kuruldugu gunden beri orta alevi islam kelimesini atarak boyle dusunmeyini alevi saymadilar gercek alevi ve aleviligi onlar temsilediyorlardi bu onlarin soyledigi yaptigi sey idi ben yaratmadimki onlar yapti ve kendisi gibi olmayanida sunun bunun dnetimide sucu bucu diye yaftaladilar.
bu boyle uzar gider ama simdiki sorun bu farklilik uzerinden aleviligi derinlestirmek olmamali farklilklari saygi ile karsilayarak daha fazla samimi olarak yan yana gelip sorunalrimiz etrafinda konusmaliyiz .
her halde pir sultan bu gunleri grmus olmali ki GELIN CANLAR BIR OLALAIM demis .bu gun buna gereksinim var oyle konuyu farkli yere cekerek olmayn yandslik veya alinganlik yaftasiyle bir yere gidilmez.
sizin kafaniz kurt aleviler konusund akarisik sanirim bazilarinin yaptigi kurtculuk politikasina aleviligi maskeleyerek alevilikle ilgisiz yaklasimicinde olabilirler ama dedimya alevilik baska kurt veya turk siyaseti baska .

tipki sunun gibi adam turkcu ve samanizmi alevikle ayni goruyor burdan yola cikarak diyorki alevilik esittir turkluk demektir bunun benzerini kurtcude yapiyor ama bunlar dogru degil gercek degil alevilik irklara sigmaz dinlere sigmaz galiba sizde bu tur kurtculere sitem ediyorsunuz bakin baris mektubunda alevilerden tek kelime soz yok diye .evet tek kelime soz yoktu ne diyelim beklenti icinde olanlarin uzulecegi birsey.keske bunlari acikca yazsaydiniz bu kadar yazida yazmamis olurduk.

benim onerim su katilirmisiniz bilmem ama ben derimki gelin aleviler olarak birbirimiz disimizda olusturulmus coguda siyasi beklenti ile olusturlmus yapa alevilik tanimi uzerinden aleviler olarak bir birmiz uzmek ve hirpalamaktan vazgecelim enejimizi alevilik sorunun nasil cozume kavusacagi konusunda fikir alisverisinde bulunalim yoksa gozunustunde kas var yaklasimi bir sey kazandirmaz veya birbirimiz ima ile yaftalamak ta.
turk alevi ,kurt alevi ,arap,vs aleviler vardir hepsi kardesimdir daha dogrusu tum insanlik kardesimdir.birine taraf olmasm digeri uzulur bu nedenle taraf degilim ama alevilkte var olan mazlumun yaninda zalimin karsinda olmak vardir..
alevilik sorununu egemen gundelik politikalrina bogdurmayalim ABD ne istiyorsa orta doguda ve dunyada o oluyor digerleri uygulaci oyuncular oluyorlar .
kaldiki sn besikts siz fetoyu oven sadec apo mu saniyorsunuz turkiyede herkes ovuyor haaaa hata izzetin dogan dahi basinda cikan demecleri var.
dincilere karsi olabilirisniz ozaman sivasida marasida bilirsiniz ama bu gun bazi aleviler diyorki ya niye sivas anmasi maras anmasi yapiyorsunuz olaylari kasimayin diyorlar unutun diyorlar ne kadar aci aleviyi olduruyorlar sonrada bazi aleviler diyorki anmayin hesap sormayin siz bunlara katiliyorsaniz diyecegim yok sorun buralarda gelin bunlari dert edinkendinize oyle apo alevilerhk bir sey dememsi diyerek degil.
bakin her yil maras sivas katliamlarini unutturmamak icin anma yapilir davalarin pesinde takip edildigini sizin sucladiginiz aleviler avrupadan geliyorlar turkiyedeki alevilerle birlikte anma yapiyrlar ama bir tek ALEVI-ISLAM dusuncesine sahip kurumalr turkiyde oldukalri halde katilmadiklari gibi boyle anma yapmayin olayari kasimayin v s diyorlar gelin bence bunu dert edinelim. buna care bulalim .

naziler yahudileri toplu oldurudu eger yahudiler unutmus olsaydi fasizim insanligin kalplerinde mahkum olmazdi ve bu gun fasizm bir cok ulkede suc cunki gelismis insanlar sorunlarile yuzlesti bizde alevi kiyimlari uzerinden kin nefret duygusuyle degil yuzleselim ki yarin bu ulkede cocuklarimiz torunlarimiz ayni olayla karsilasmasin oyle anmalra gitmeyin olayi kasimayin diyerek ulke insan gelismez bakin sivasa utanc muzesine ilk karsi gelenler arasinda alevilerin bazilarida vardi.
Degerli besiktas can isterseniz birilerini itham edebilirsiniz bununla kendiniz tatmin edersiniz sizinde parsaci oldugunuz alevilik sorununa hizmet etmez bu simdi ortada boyle sorunlar varken ve aklin yolu birken ki dunyada insanalik bu tur osurn larini nasil cozduyse oyle cozmek zorundayiz boyle gerceklik duruken siz alevi islam olsaniz da ben aleci islamdisi desemde beriki alevi falandir dese ne fayda yaraya merhem olmaz ki bunlar gelin siz oyle dusunun bende boyle ama ikimizinde ortak sorunu medeni cagdas ulkde olan din ve vicdan hurriyetini isteyelim zoru din derslerini istemeyelim cemevimizi ibadet yeri olarak benimsetelim ucebe denmesin alayedilmesin beni tanimlamasin beni oldugum gibi kabul etsin bu ve benzeri taleplerimizi yan yana durusak elde edebiliriz ayrisarak degil veya bilmeden ayrismaya hizmet ederek degil.

ben sizinle burda ilk okul cagindaki alevi cocukjlarinzorunlu din dersleri yuzunden duygu dunyasinin nasil alt ust edildigini konusmak isterdim ve benzeri sorunalri .
sen sorunalrin icin gercekci yaklasmiyorsan cozumun parcasi olmuyorsa birinden beklersin baskasi cozsun istersin ama bu gerceklsemez oyle yapay sig konularla bogulursun.
farkindayim yazi uzun oldu son olarak katil katildir bebek veya buyuk,sen apodan alevilikhk beklenti icindeydi ki neden alevilikhk soz etmedi hayiflaniyorsun benim boyle beklentim olmadi cunki biliyorum ki onlarin derdi kutr sorunu kendi sorunu ne diye alevilille ilgilensin ki bu nedenle hic alinmadim yani konuyu carpitmana degmedi olamdi tutmadi ki tutumazda buur yaklasimlar eskidendi .
ama sen katileri sevmiyorsun ben nefret ederim peki alevi katileri hk soylecegin bir seyde olamai bence buna ilaveten alevi katliamlarinin canakcisi tarftari olan siyasi cevrelerle kolkola olan alavileride hatirlatayim belki bu konuda da deiyecegin bir seyler olabailir .
ornegin fetoya methiyelr duzen alevi kim?
veya vakfinda maras katilerinin siyasi cizgisnin uzantilariyle yan yana alevicilik yapan aleviler?
veya 80 sonrasi milliyetci anlasiytaki parti kurucu veya orda gorev alan alevi kisleri .bunalri uzatmak mumkun bence gerekte yok.
alevilerin ortak cikarlari etrafinda bir arada olmalri yararlarina olur zor olanda bu galiba bu yuzden farkliliklarimizla ugrasiyoruz.
bence

Alevi 26.03.13 02:13

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Konuyu Siyasete dokmusunuz masallah aferim size.. Anadolunun pek cok yerinde alevi asiretleri var bu alevi asiretlerinin mezarlari gelenekleri ibadetleri yasam tarzlarini iyice bilmeden gelip burda sacma sapan yazmanin bir anlami yok.. 500 yillik kurt alevilerin mezarlari ve kulturel gelenekleri var..

Bilip bilmeden yazmayin arkadaslar hindistanda 30 binden fazla tanri bulunmakta. binlerce din ve mehzep var.. hepsi budist hepsi musluman diyemeyiz..

Her Alevi turk kurt cerkez olucak diye bir kayde yok. ki bunu defalarca tartismalarimizda dile getirdik alevilik kimsenin tekelinde degildir ki dil din irk mehzep ayrimi olsun..

Ya birde nedir bu siyasetcilik anlamis degilim.. inancin icinde siyasetmi olur.. dede dara durucagi zaman cemdeki halka oyunuzu f partisinemi verin diyor boyle bir orgutlenmemi var.. varsada ben cahil kalmisim bilmiyorum nedir bu benim babam senin babani dover muhabeti..

Redsefa 26.03.13 09:12

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
aşk ile
Elbetteki her canın inanma şekline kusurda bulunmayız, fakat benim yazılardan anladığım kadarıyla Alevilik islamın içindedir denilince akla gelen şey sünni islam kelamı oluyor. Alevilik islamın içindedir demek, sanırım sünnileşmekle aynı kategoride görülüyor izlenimi oluştu bende. Hakim islam ekolleri sünni müctehidleri kabul etti diye bizlerin de onları ve ahkamlarını kabul etmemiz kadar saçmalık olamaz. Zaten o zaman bizler alevi olmazdık. Konuyu uzatmadan bir bektaşi nüktesi ile bitireyim sözü;
Softa ile bektaşi sohbet ederler
softa sorar
-baba erenler islamın şartı kaç sen bilirmisin?
bektaşi cevap verir
-bir
softa hiç bir olurmu be adam beştir, beş der.
bektaşi der:
oruç ile namaz zahid için
zekatla hac zengin için
ben ne zahitim nede zengin
geriye kaldı kelimeyi şehadet, anlayacağın benim için islamın şartı "bir" dir.
islam deyince sadece sünni islamı yada yobaz iran şiiliğini anlamak zaten en büyük problem.

Beşiktaş 27.03.13 01:22

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn besiktas can

yaklasimin hic hos degil aklinca bana apocu diyeceksin veya bebek katili dedinya buna alinacagimi sandin
ama ben oncelikle irkci degilim bu baglamda turkcude ,kurtcude degilim hic alinmadim.umarim acik oldu
sizi daha iyi anlaminiz acisindan tekrar yazayim eger yazinizda deseydiniki baris gorumelri baglaminda yapilan newroz bildirisinde alevilerle ilgili hic bir kelime gecmedi bir alevi olarak alindim ustelik fetoya soyle soyle dedi o zaman anlardim alindiginizi ve bunda da haklisiniz derdim


Benim bebek katilinden bir beklentim yok ondan gelecek hayırı Allah tan belerim
Ama şu gerceğide unutmayın
Bir cok Kürt Alevi kardeşlerimiz var
O katile destek veren sözüm onlaradır

ama siz bunu yazmadan .once alevilikte ne yazikki var olan bolunme goruntusunu yazdiktan sonra sizin gibi dusunmeyen alevileri hicte medenice olmayan ustelik alevilege ters yaklsimla bazi cumlelerle sucluyorsunuz .

Pir askina her alevi sizin gibi dusunmek zorunda ?anlasildi siz alevi islam diyorsunuz olabilir bu sizi ve sizingi dusunenlerin sorunu ustelik ben katilmiyorum ama boyle dusundugunuz icinde saygi duyuyorum ama asla kirici kucultucu kelime kulanmam buna gerek yok.
Bu ulkedemoda olan sey de su eger katilmadiginiz bir dusunce vars o dusunce sahibini falanca tarftarligi ile suclamak bu en haifi yapilan suclamada daha da kotuleri var .bu hic bilimsel mantikli degil gelismis insan davranisida olamaz .


Peki paşam gelişmiş insan sen sin
Biz az gelişmişiz ne yap sayende gelişicezBen sizin gibi dusunmuyorum alevilik islam ici degil .
Ama birisleri islam icidir derse de onlarin bilecegi kimsenin namzina orucunada kisacasi islam ici diyenler yarin cocuklarinin kbe ziyaretine gitmesini camiye namaza gitmesini vs islam sartlarinin yerine getirilmesine sasmamali bu boyle olacak buna inanin cocuklari torunlari kuran kurslarinada gidecek belki bu gun degil dikat ederseniz cocuklari ve torunlari diyorum bu boyle olacak cunki bir kez alevilik islam icidir dersen senin cemevi ibadet yerimdir dediginde islamda ibadet yeri camidir derler ve haklilarda bundan dolayida bu gun cemevi kultur yerleridir ,ucubedir vs yaklasimlarinin nedeni baska nedirki.

Siz islam diyince Arap emevi
Vahabiliği anlıyorsanız benneyapayım din diyince Recep bin dini anlıyorsanız ben neyapayım
Mademki acmış bulunduk bu konuyu hazır sizi bulmuşken soralım öğrenelim
Doğruya islamdışıyız ya öğren memiz gerekiyor nasıl islamdışıyız
Şu sorularıma kesin ve ne cevaplar
Verirseniz bizde öğrenmiş oluruz

(1) Hz peygambere bağlıyorlar Cem ve semah ritüellini doğrumu bu deyilse belirtin lütfen

(2) Hz peygamber yada 12 imamlar biz islam dışıyızmı dediler
Demişlerse kaynak belirtin lütfen

(3) islamdan önceki peygamberimiz kim???
Kitabımız varmı varsa ismini
Belirt lütfen

(4) kavmimizin ismi neydi
Yine alevi olarakmı anılıyorduk

(5) ölülerimizin mezarında neden
Kur'an okutuyoruz neden İncil deyil terat deyi zebur deyilde
Kur'an okutuyoruz
Dahası ölülerimizi neden kabeye
Çeviriyoruz kıble alıyoruz ölüyü defnederken???
Kur'an islama inmedimi

(6) alevilik islamın özüdür diyor
Dedelerimiz doğrumu bu doğruysa
Çelişki deyilmi biz islam dışıyız
İslamla alakamiz yok neden özü
Olalım

(7) islam dışıyızyA islamdan önce zerdüş müydük yoksa yezidimi
Yada gök tarıyamı inanıyorduk
Put peresmiydik??
Neydik ?? Lütfen belirt

(8) islam diyince namaz hac
Ramazan mı anlıyorsun
Ömer Osman Bekir yezitmi
Aklına geliyor

(9) islam iciyiz deyince illa namazmı kılmak gerekiyor
İlla camiyemi gitmek gerekiyortarihte kiyimlar olumler dedelrimizi camiye gotururememis cunki onlar alevilik islam icidir dememiski onlar YOLUMUZ VAR demis peki bu gun alevilik islam icidir diyenler neye kime hizmet ediyor ?

Camiye mi hizmet ediyor demek istedi açıkça belirtirmisin imada bulunma azgelişmişiz ya anlamıyoruz


bence ne anlatmak istiyorsaniz onu acikve tam yazin konudan konuya ve alakasiz yazmanizin nedenidir size yazmam ve sizden istedigim veya rica diyelim buna tam olarak buydu .
bakin siz nede guzel diyosunuz neden alevilikhk bir satir yok ?peki siz bebek katili dediginiz kisiden bekletiniz mi var?

Sadece gölüyorum buna
Ben nededim sen ne anladın
Benim sözüm Kürtcülük yapan
Arkadaşlaraydı ????aleviligi cozsunmu ?yani aleviler tipki burda ve diger isnternet sitelrinde diger dernek vakiflarda belirtiginiz gibi yapay ayrilik icinde olsun kendi gerceklikleri hk da gercekci olmasinlar sizinde yaptiginiz gibi farkli dusunen aleviye saldirsinlar alevilige ters davranista bulunsular zirvalik sacmalik vs desinler ve aleviligin alevilerin sorunlari orta yerde durusun kendi sorunlarinin cozumu icin birlik olmasinlar sonrada falan kisi niye sunu demedi yok alevi aciliminda ulke yoneticileri niye alevilerin sorunu cozmedi vs oncelikle alevilerin sorununu aleviler cozer

yok canı elin hansı dururken
Kimin hadine nede olsa açmış
Kesenin ağzını dağıtıyor parayı
Hoppala islam dışıyız,baskasindan alevilik icin beklenti icinde olununca ve buda gerceklesmeyince tipki siz gibi hayret duser insan .
Benim kimseden boyle beklentim yok.

Kimden beklentim var ???
Açık söyle geveleme net oltekrarlamakta yarar var aponun aleviler hk da dedigi veya demedigi ilgimi cekmiyor .
alinmadimda cunki kurtcu degilim.
ama bir alevinin baska bir aleviyi uygun olmayan sozle suclamsi dogru degil bunu anlamaya calsiyorum.lutfen yapmayin.
size bir sorum var avrupada okularda alevilik ders olarak oktuluyor bu konudaki dusunceniz nedir bunu bilerek soruyorum cunki sucladiginiz kisilerin sayesinde oldu . ve ben onlari destekliyorum.


Onlara o hak verildi çünkü
Kazgelecek yerden tavuk esirgemiyorlar islamdan koparmak istiyorlar T.C yi zayıflatmak istiyorlar dahası islama karşı koz olarak kullanmak istiyorlar bu bağlamda bir parmak bal azimıza calacaklarki bizde harekete gecelimcem vakfini benzerlerini yandaslarini desteklemiyorm zira alevilerin icinde bu kesim yaritirici yaklasimlari var evet alevilier arsinda bazilarini otekicilestiryorlar .du kadar turkiyede yasayan aleviler kendilerini sadec ve sadec ben veya biz aleviyiz derlerdi ama cem vakfi ve tarftarlari ve benzerleri ilk kuruldugu gunden beri orta alevi islam kelimesini atarak boyle dusunmeyini alevi saymadilar gercek alevi ve aleviligi onlar temsilediyorlardi bu onlarin soyledigi yaptigi sey idi ben yaratmadimki onlar yapti ve kendisi gibi olmayanida sunun bunun dnetimide sucu bucu diye yaftaladilar.

Cem Vakfı'nı nasılkurduklarını
Kimin kurdurduğunu biliyoruz
Hangi kesimin destek verdiği
Ortadadır kısaca anlatalım

(1) Cem vakfı Türkçülük yapıyor
Destekleyenleri türkmenler

(2) izetin doğan iktidar partisine
Göre hareket eder bugün AKP
Yarın CHP zemine göre hertarafa
Kıvırır aklıca kazanç lı çıkmaya
Çalışıyor daha doğrusu mit ajanı
Olma ihtimali vardesem hiç şaşrırmayın çünkü belirli faliyetlerle
şahıs veya kurumlar kullanılarak
Hedefden uzaklaşmamızı sağlıyorlar vs vs benim derdim bulardeyil islam dışıyız veya iciyiz
Delil ispat varsa elinde koy ortaya görelim


bu boyle uzar gider ama simdiki sorun bu farklilik uzerinden aleviligi derinlestirmek olmamali farklilklari saygi ile karsilayarak daha fazla samimi olarak yan yana gelip sorunalrimiz etrafinda konusmaliyiz .
her halde pir sultan bu gunleri grmus olmali ki GELIN CANLAR BIR OLALAIM demis .bu gun buna gereksinim var oyle konuyu farkli yere cekerek olmayn yandslik veya alinganlik yaftasiyle bir yere gidilmez.
sizin kafaniz kurt aleviler konusund akarisik sanirim bazilarinin yaptigi kurtculuk politikasina aleviligi maskeleyerek alevilikle ilgisiz yaklasimicinde olabilirler ama dedimya alevilik baska kurt veya turk siyaseti baska .

tipki sunun gibi adam turkcu ve samanizmi alevikle ayni goruyor burdan yola cikarak diyorki alevilik esittir turkluk demektir bunun benzerini kurtcude yapiyor ama bunlar dogru degil gercek degil alevilik irklara sigmaz dinlere sigmaz galiba sizde bu tur kurtculere sitem ediyorsunuz bakin baris mektubunda alevilerden tek kelime soz yok diye .evet tek kelime soz yoktu ne diyelim beklenti icinde olanlarin uzulecegi birsey.keske bunlari acikca yazsaydiniz bu kadar yazida yazmamis olurduk.

benim onerim su katilirmisiniz bilmem ama ben derimki gelin aleviler olarak birbirimiz disimizda olusturulmus coguda siyasi beklenti ile olusturlmus yapa alevilik tanimi uzerinden aleviler olarak bir birmiz uzmek ve hirpalamaktan vazgecelim enejimizi alevilik sorunun nasil cozume kavusacagi konusunda fikir alisverisinde bulunalim yoksa gozunustunde kas var yaklasimi bir sey kazandirmaz veya birbirimiz ima ile yaftalamak ta.
turk alevi ,kurt alevi ,arap,vs aleviler vardir hepsi kardesimdir daha dogrusu tum insanlik kardesimdir.birine taraf olmasm digeri uzulur bu nedenle taraf degilim ama alevilkte var olan mazlumun yaninda zalimin karsinda olmak vardir..
alevilik sorununu egemen gundelik politikalrina bogdurmayalim ABD ne istiyorsa orta doguda ve dunyada o oluyor digerleri uygulaci oyuncular oluyorlar .
kaldiki sn besikts siz fetoyu oven sadec apo mu saniyorsunuz turkiyede herkes ovuyor haaaa hata izzetin dogan dahi basinda cikan demecleri var.
dincilere karsi olabilirisniz ozaman sivasida marasida bilirsiniz ama bu gun bazi aleviler diyorki ya niye sivas anmasi maras anmasi yapiyorsunuz olaylari kasimayin diyorlar unutun diyorlar ne kadar aci aleviyi olduruyorlar sonrada bazi aleviler diyorki anmayin hesap sormayin siz bunlara katiliyorsaniz diyecegim yok sorun buralarda gelin bunlari dert edinkendinize oyle apo alevilerhk bir sey dememsi diyerek degil.
bakin her yil maras sivas katliamlarini unutturmamak icin anma yapilir davalarin pesinde takip edildigini sizin sucladiginiz aleviler avrupadan geliyorlar turkiyedeki alevilerle birlikte anma yapiyrlar ama bir tek ALEVI-ISLAM dusuncesine sahip kurumalr turkiyde oldukalri halde katilmadiklari gibi boyle anma yapmayin olayari kasimayin v s diyorlar gelin bence bunu dert edinelim. buna care bulalim .

naziler yahudileri toplu oldurudu eger yahudiler unutmus olsaydi fasizim insanligin kalplerinde mahkum olmazdi ve bu gun fasizm bir cok ulkede suc cunki gelismis insanlar sorunlarile yuzlesti bizde alevi kiyimlari uzerinden kin nefret duygusuyle degil yuzleselim ki yarin bu ulkede cocuklarimiz torunlarimiz ayni olayla karsilasmasin oyle anmalra gitmeyin olayi kasimayin diyerek ulke insan gelismez bakin sivasa utanc muzesine ilk karsi gelenler arasinda alevilerin bazilarida vardi.
Degerli besiktas can isterseniz birilerini itham edebilirsiniz bununla kendiniz tatmin edersiniz sizinde parsaci oldugunuz alevilik sorununa hizmet etmez bu simdi ortada boyle sorunlar varken ve aklin yolu birken ki dunyada insanalik bu tur osurn larini nasil cozduyse oyle cozmek zorundayiz boyle gerceklik duruken siz alevi islam olsaniz da ben aleci islamdisi desemde beriki alevi falandir dese ne fayda yaraya merhem olmaz ki bunlar gelin siz oyle dusunun bende boyle ama ikimizinde ortak sorunu medeni cagdas ulkde olan din ve vicdan hurriyetini isteyelim zoru din derslerini istemeyelim cemevimizi ibadet yeri olarak benimsetelim ucebe denmesin alayedilmesin beni tanimlamasin beni oldugum gibi kabul etsin bu ve benzeri taleplerimizi yan yana durusak elde edebiliriz ayrisarak degil veya bilmeden ayrismaya hizmet ederek degil.

ben sizinle burda ilk okul cagindaki alevi cocukjlarinzorunlu din dersleri yuzunden duygu dunyasinin nasil alt ust edildigini konusmak isterdim ve benzeri sorunalri .
sen sorunalrin icin gercekci yaklasmiyorsan cozumun parcasi olmuyorsa birinden beklersin baskasi cozsun istersin ama bu gerceklsemez oyle yapay sig konularla bogulursun.
farkindayim yazi uzun oldu son olarak katil katildir bebek veya buyuk,sen apodan alevilikhk beklenti icindeydi ki neden alevilikhk soz etmedi hayiflaniyorsun benim boyle beklentim olmadi cunki biliyorum ki onlarin derdi kutr sorunu kendi sorunu ne diye alevilille ilgilensin ki bu nedenle hic alinmadim yani konuyu carpitmana degmedi olamdi tutmadi ki tutumazda buur yaklasimlar eskidendi .
ama sen katileri sevmiyorsun ben nefret ederim peki alevi katileri hk soylecegin bir seyde olamai bence buna ilaveten alevi katliamlarinin canakcisi tarftari olan siyasi cevrelerle kolkola olan alavileride hatirlatayim belki bu konuda da deiyecegin bir seyler olabailir .
ornegin fetoya methiyelr duzen alevi kim?
veya vakfinda maras katilerinin siyasi cizgisnin uzantilariyle yan yana alevicilik yapan aleviler?
veya 80 sonrasi milliyetci anlasiytaki parti kurucu veya orda gorev alan alevi kisleri .bunalri uzatmak mumkun bence gerekte yok.
alevilerin ortak cikarlari etrafinda bir arada olmalri yararlarina olur zor olanda bu galiba bu yuzden farkliliklarimizla ugrasiyoruz.
bence

seykek 27.03.13 03:44

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn besiktas can

amcin polemik mi?
provokemi etmek istiyorsun anlamis degilim.
eger yazdikalrimin tumunden sonuc cikarmak niyetinde degilsen elbette cibizlama taktigi ile yaklasirsin size gelismemis demedim ben asla kisileri yargilama yontemiyle sohbet dialog kurmam ,ayrica turkiyede yapila gelen sohbet veya tartisma ortamlarinda galip cikam mat etme yaklasimini geri bir durum olarak anlarim,ben karsilikli sohbet veya okumaalrimda cikarimlar elde edbilirmiyim yapilan konusmalrdan kendimi ilerletebilme sansimin olup olmadiginla ilgilenirim bunun icinde kimseye kendimi fikrimi dayatmam .
onemli birsey ilave edeyim inancimi kimseye ispatlamak zorunda degilim hele hele yuzyillara takabul eden din konusunda bunu yapmak sonucsuzdur.
sizin durudugunuz yerden elbette avrupadaki canlarimiz ve kazanimlari bir sey ifade etmez bunu anliyorum kendinizce gerekceleriniz var.kendinize gore hakli olmaniz baskalarinin size katilmasini saglamaz siznle ayni fikride degilim.

sn can dedelerimizi kimse camiye gorurememis bana kalirsa kimi alevi-islam savunuculari NIYETLERININ DISINDA belki kendieri camiye gitmezler ama torunlarinin gitmesine uzun vade de vesile olurlar.ayrica dedelerimizin islam ici veya alevi-islam gibi tanimlamalarina sait olmadik kendilerinie YOLUN YOLCUSUYUZ VEYA YOLUMUZ VAR demisler .bu gun aleviler bu tanimlamalri yeterli gormeyip aleviligi ALEVI-ISLAMA terfi ettiriyorlarsa ben ne edeyim onlarin bilecegi is.

kimi kurt aleviler siyaset yapabilirler tipki turk aleviler gibi yaptiklari siyaset beni ilgilendirmiyor kim muhatpsa onunla konus.
siz bazi alevili kurtlerde rahatsiziseniz bunu neye ilk yazinizda acik olarak yazmadiniz ki tutunuz diger alevilerede suclama yapiyorsunuz ben buna itiraz ettim hepsi bu.
ayrica igneleyici konusmaniza gerek yok size gelismemis vs demedim .dedigim su bizler nelursa olsun gelismis insanlarin tutumu icinde olmaliyiz aleviye yakisan bu bunun neresi kotu ki ayrica bazen insan kirici olamk istemez ama kendi niyetinden bagimsiz kirici olabilir ben bu noktaya dikat cekmek istedim asla sizi veya baskasini kirmak kotulemek niyetinde degilim ben boyle gordum bildigimide siznile baylasmaya calsitim sizi kendi dusunceme katilmaniza calismadim benim dogrum bu .siz katilmayabilirsiniz bu kadar basit.lutfen alinmayin.elbette bildiginiz gibi konusmak yazmak suclamak sizin kendi bileceginiz is.

Islamdan insanalr ne anliyorsa bende aynisini algiliyorum bir muslumana inancini anlatirmisin dediginizde size ne alatirsa islam odur ortada kuran var muhammed var osman ebubekir osman ali vb var uygulamalari var kabe var cami namaz vb sartlar var varda var.sanirim temel rituellere herkes uyuyor ama mezheplerin uygulamarinda kendi aralarinda farkliliklarida var buda islamin genel anlasini degistirmez islam ve muslumanlar buna uyar daha detayli anlatmak gereksiz .
sn besiktas can; once muhammed neyi yapmis buna bakmak lazim kisaca kisa olacak soyemek istedigim zira islam prof veya dr akademisyen degilim ama islam icin savasmis ganimet kole vs alinmis islam seriatini sunmus cok kadinla evlenmis kadinin islamdaki yeri beli acin kurani okuyun .

Kadinalar aklen ve dinen dun yaratklardir.cenehhemin cogu kadinalr olusturur.
Msrukleri nerede goruruseniz oldurun.
Ey muslumanlar yahudi -hristiandan dost edinmeyin kim dost edinirse oda onlardandir.

daha da uzar gider iste islam gercekelrinden bazilari simdi hangi alevi buna katilir veya aleviler kuran emirlerine mi uyuyorlar islam ortada kitabida var ama gel gorki alevilerin hayata ,diger dinlere bakisi farkli felsefeleri yasamlari ritulleri bu gune boyle gelmis ortodox islamla alaksi yok zaten bunu alevilik hakkinda arastirma yapan cumhuriyetin ilk yilarindaki etnodin -kultur hakinda proflar acikca yaziyor yani soyle deniyor ''alevilerin islamla ilgisi yok ayri dindir.''NAZMI SEVGEN .

siz haklisiniz dedelerimiz islami sahsiyetleri ve kurandan soz ederler 12 imamdanda ama niye buna GEREK DUYDULAR bence burasi onemli siz sadece inanci ortodoz islama uymadigi icin olumle karsi karsiya olan dedelerimizin kendilerini ve cocuklairni korumak nedeniyle 12 imam muhammed ali kurani kendilerine kalkan yaparak takiiye yapan insanalri anlamak icin tarihin o donemlerini kendi ozgun kosullarini dusunmek zorundasiniz bunu yapmazsaniz duz mantikla madem dedelrimiz muhammed dedi ali dedi o zman burdan yola cikarak istediginizi soyleyebilirisniz .
onemli not ilave edeyim ben islam dusmani degilim muhammed caginin dusunuru zeki insanidir.
ayrica dinlerin var olmasi insanligin yararinadir ,dini (yahudilik islam hristianlik budizm vb) ortadan kaldirilmasina bek sicak bakmam cunki din en azindan vicdandir kimileri icin insanalrin daha fazla vahsilesmesinin onune set olan tek duygu ,kural vb .dir
bu nedenle inan her insana saygim vardir.bu baglamda alevi islama inana kisiyede .ve size de

sn besiktas alevilik islam disidir bu benim icin boyle aciklamalrim bunlardir daha fazlada yazmak icin bir neden yok cunki sizi hic bir sekilde tatmin etmez ayrica sizi inandirmak gibi gorevim yokzorunluda degilim tipki aleviligin islam ici oldugunu soyleyenlerin beni inandiramamsi gibi birsey.
siz eger yapabiiyosaniz islamiyetin muhammedin alinin ,12 imamlarin yasayislarinin alevilige mi? ortodox islama mi?uyuyor buna bakin islamdaki sunni -sii ayrismasi tamamiyle siyaset sonucudur ayrica siilerin anadolu aleviligini devsirmek icin yaptiklarini de unutmamak gerekir.
anadoluda hakka yuruyen( sizin degiminizle olulerimiz degil) insanalrimizi benim bildigim kibleye degil doguya yani gunesin dogdugu yere dogru defin ederlerdi kuran okunmasi meselsine de gelince sanmiyorum ama siz ve ben cok iyi biliyoruz ki hakka yuruyen canlarimiz icin kuran okuturlar ama bunda mahale baskisi sonucu oldugunu soyleyebilirim .
fazla uzaga gitmeye gerek yok dune kadar alevi koylere cami yaptirip bir de imam atiyorlardi bunlarin alevi insani icinde hic mi calsimasi olmadi .
daha gecenlerde bir yetkili cikti ben diyor alevilere neler cektirdim diye aciklamasi basinda vardi burda size kim ne yapmis gibi cetele tutma mantigiyle hepsini yazamam. bilirinsizki ulkemizde osmanlidan kalma kimi anlasiylar halen devamediyor bir taneside her sunni mutlak kendisine ek gorev bellemistir ki bir aleviyi sunnilestirmek bunu develt erkini arkasina alarakta yapar veya cok kaba bicimde marasta sivasta da yapar.

sn besiktas siznle polemik yapma niyetinde degilim sadece degim su kardes begenmedigin kisiler olur bunu kirmadanda yapabilirsin demeye calisiyorum. sizin dusuncenize katilmiyorum ama siz diyorsanizki ben boyle inaniyorum eyvallah derim inan bana ne bundan sizin aleviliginiz benimkinden farkli ama ben sizi suclamam ki buna hakkim yok.nihayteinde sorarsin anlat dersin bende dilim dondugunce anlatirim hepsi bu.ayrica ben sizden kendi alevi inancini anlat demem zorlamam .

neyse degerli can saglicakla kal fazlada uzatmaya gerek yok.siz haklisiniz.kendinizca dogrusunuz ,bende .
saygilar .hizr yar yardimcin olsun.

seykek 27.03.13 04:16

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn redsafa

bektasi fikrani begendim aslinda bundur tam da konusulan aleviler arasinda.dedigin dogru islam deyince var olan sunni islam veya siilik anlasilir ama sn can islam deyince de budiizm anlasilmaz ki elbette bunlar anlasilir.
ama mademalevilerin islam deyince bunalri anlamak gerekir diyorsunuzda peki alevinin islanmi referansina ne demeli bilindigi gibi hakka yuruyen canalrimiz icin okutulan kurandan sureler incilden degil bunlar sonra islami sahsiyetler soz konusu yani aziz pavlus veya barnas degil elbette durumbu olunca ulkemizdeki sunnilerin yogun alevi devsrime uygulamari ,alevilige dayattiklari vs alevilerin de bunlara bakarak madem ali var muhammed var sure var 12 imam var oyle ise alevi muslumanlikla es tutluyor buna yok edilen alevi kaynaklarini eklersen birde baski yasaklamalari eklersen ki uzak degil 20 yil once aleviyim denemiyordu alevi kitalari piyasada yoktu tum olumsuzlulari ust uste koyun buna toplumumuzun okumma arastirma eglimlerinin zayifligini ve ekonomik yetersizligide ekleyince ortaya bu tablo cikar.
henuz daha yeni yeni insnalr ben neyim kimim demeye basladi ve son yilarda olusturulan alevi kitaplarinin icindeki saptirmaya carpitmaya donuk kitaplari da insanalr simdi fark ediyor.gidin cem evlerine sunni yazarlarin kitapalryle dolu bir tanesinin adi hulusi idi soyadi aklimda degil.kolay degil elbette dolu dolu gundem var ortada 2 gund ebir degisiyor parsizlik insanalrin kendi sorunlari elbette bunalr anlasilir.ama anlayamdigim sey insanalr enazindan klasik alevi felsefesi nedir bilsin deyislerimiz bile oylesine dinleniyor yani o sozler nedir ne demek istiyor buna pek bakilmiyor inaninbende dune kadar bakmiyordum sozlere ama bir ara dikat kesildim kelimenin tam anlamiyle SOK oldu hayran oldum o cagda o ortamda o hayati algilama insani ve ergini anlatmada ki ustalik bilgi derinligi bugunun teknolejisini goz onune aldigimizda insan o OZANLARIMIZA hayranlik ve saygi ile onelrinde egiliyor peki bu gun ne durumdayiz bu kadar teknoloji ve bilginin bu denlei ilerleyisi karsinda gelecege ne birakabiliyoruz ortay ne koyabiliyoruz kendimide katarak kaba davranislardan baska ben sahsen kendimi tabiri yerinde ise yontmaya gayret diyorum asgariduzeyde insani yaklasim ve dusuncede olmak ilk sart bigi sonradan gelir gandinin bu konuda guzel sozu var;
diyorki:7 buyuk hata
1-calsimadan kazanilan servet
2-vicdan olmadanalinan haz
3-KISILIK OLMADAN EDINILEN BILGI
4-erdem (ahlak)olmadan yapilan ticaret
5-insanlik olmadan yapilan bilim
6-ozveri olmadan yapilan ibadet
7-ilke olmadan yapilan siyaset.

insan ogrenir bu kolay ama kislik erdem de gerek alevilikte sanirim turab deniyor.
yanilmiyorsam hunkar bektasada atfedilen "bana tokat atana diger yanagimi ceviriim"
saglicakla kal fikran guzel idi.

Redsefa 27.03.13 09:12

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
aşk-ı niyaz ile seykek can
Bizim inancımız, ayinlerimiz, inancın alt ve üst teolojik yapısı sünni islamın kabul ettiği sığ bilgiler değildir. Aleviliğin yol olmasının en önemli gerekçesi insani kamil olmak için her aşamada akli erginlikler basamaklarını aşmak gereğindendir. İnsanlar bu yolda ilerlerken her aşamada farklı doruk deneyimler yaşarlar ve her deneyim onları ya alt makama yada üst makama iter. Bu yol yaşanır, pire ikrarın manası bu meşakkatli yolda seni özden sapmadan doğru istikamette tutmaktır. Çünki aynı içsel çatışmaları yaşamış bir bilgenin yardımına bu süreçte ihtiyaç vardır. Okudukça konuda daha da derinleşeceğine eminim. Hakk canları ilmi istikamet üzere eyleye

Beşiktaş 28.03.13 01:30

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Seykek can yazını okumadı
Umarım alınmazsın
Nedenine gelince hayat hikayeni yazargibi
Uzatıp durmuşsun kısa ve net cevaplar
Vermiyorsun açıkcası islamdışıyız diyorsun
Ya senin bu konuda net birbilgiye sahip olduğunu
Sanmıyorum çünkü başkalarının yazıp çizdiklerini
Belirli forumlarda söylenen söylenceler le aynı tarzda
Bilgi karmaşasını sende söylemeye çalışıyorsun
Net bilgiler ver bende öğreneyim gercekten öğrenmek istiyorum
Buarada sorularıma cevap ver taş atıp kolun yorulmazya
Bilgi saklanırsa nesana fayda verir nede bana


Bu arada üzüldüğüm bir husus var odaşudur
Asırlık Fuzuli olmuş yalaka Fuzuli gercekten
Yazık

seykek 29.03.13 02:02

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
sn besiktas
ne aradigini bir turlu anlamadim ben konunun bittimis oldugunu sandim ama sen devam diyorsun ben seni kirmayaim ama ben oncelikle sunu belirteyim dusunceme gore alevilik islam ici falan degil.
bunu anlatmistimama begenmedin ne yapayim seni begendirmek icin bilmiyorum.
ben kendimden ve hayat hikayemden soz etmedimki niye boyle soyledin ?
sen diyorsunki dedelerimiz 12 imam dan soz ediyor muhammed ve alidebde sonra kurandan surelerde okuyor bu nedenle ben alevi olarak islam iciyim degilmi? eger yanitiniz evetse sizi kutlarim bildiginiz yolda devam edin size ve dusuncenize katilmasamda saygi duyarim.bende diyorum ki: alevilerin gundelik yasantisina bakinca ,hayat anlayislari kadin erken iliskileri insana ,kadina ve ahlak anlayislarina da bakinca dah bir cok yonden de ortadox islama benzemedi gibi ilgiside yok .
buna benzer seler yazmaya calsitim ama size bunlar yeterli gelmiyor kesin somut sey isterseniz daha ne diyemki somut sudur;
islam kuran der aleviler telli kuran der
islam kurani oku der alevilik okunacak en buyuk kitap INSANdir der.
birde cevrene bak kac alevi birden fazla es almitir? buna yanit buldugunda soz konus osman aliomer muhammed kac eslidir ve birde bu tarihi kisliklerin kimin kime damat kayinpeder oldugunu arastir bakalim sen amcan dayin veya baban veya sen boylemi yaptiniz veya yapiyorlar.
aleviler islamin temel sartlarini yerine getirmedigi zaten ortada daha nasil bir iliski olabilirki islam ici olamak icin ne ariyorsun?
ben anladigim sekilde size anlatmaya calsitimaslainda paylastim dersem daha dogru olur buna inanmak zorunda degilsiniz .
pir askina sizden alevilik islam icidir yaklasiminiz sormadim beni ilgilendirmiyor kimin neye nasil inandigina ama bastan sormaliymisimki en azindan siz islamin neresinde kendinizi tanimliyorsunuz ?belki bunu yazmis olsaydiniz daha faydali olurdu .
yani siz aleviligin bir kac konuda islamdan su veya busekilde etkilenmesine bakarak islam icidir diyorsunuz ki burdan cok soru cikar o zman adama derler madem icisin niye islama inan gibi degilsin farkin ne niye camiye gitmezsin kabe ye gitmezsin vs vs ya bunlari sonu yok ki eger benzerlikten yola ciikarsan ben sana alevilgin baska inaclara benzerliginden aleviligin daha farkli oldugunuda soyleyebilirim elbette islam cografyainda yasiyorsak mutlaka egemen din anlayisindan etkilenir .
bakin sn can eline beline diline sahip ol sozu alevilere ait oldugunu biliriz islamda yoktur ama gel gorki buda alevilige MANI inancindan gecmistir yani tipki yahudiliktem islama gecen seyler gibi iste sunnet ,domuzun yenmemesi ,helal gida gibi dinlerde birbirlerinden etkilenmistir. alevilerin islamla iliskisi bir kac seyden ibarettir buda ikisinide ayni sey oldugu anlamina gelmez bunalrinda alevilige neden nasil ve hangi sartlarda girdigini de anlamak icin tarihsel sureclerine bakmak gerekir.
sn can biliyorumki bu yazdiklaimda sizi asla tatmin etmez herkesin inanci kendine size katilmiyorum.ben islam disiyim bundanda memnunun bazilari islam ici der onlarin bilecegi sey saygi duyarim kaldiki kisi camiyede gidebilir sorun yok bunda ama alevi camiye gitmez sorun kisi hem alevi hem cami namaz vb olamz yani ya islamin kuralarini takip edersin ya aleviligin iki ayni anda oldumu birisni isim olarak alirsin hepsi bu bu kadarda basit.
sanrim mani inancindan alevilige gecen soz yuzunden kendimize alevi-mani inancina mensup insanalriz diyemeyeceimize gore alevi islamda demek bence mantikli degil. alevilik yoldur hepsi bu.

aleviklie islam farkini bilme isleri kolaylastirir bence. Ornegin alevilikte devriye vardir islamda yok.bence bu temel birsey
sonra siz benden kitabimi soruyorsunuz dostum baevilerin kitabi falan yok yani siz incil tevrat kuran vb gibi kitap ariyorsaniz alevilkte yok ama sun var insan var kuran -i natik yani konusn kuran ,telli kuran insandir en buyuk kitap.
cennette cehanemde burdadir ote tarfta degil .yani kisaca bunlar uzar gider bu anlaysida kuralida ben koymadim alevi yolunun ulu ozan ve yolculari belirlemistir.bunalar size kafi gelmeyebilir rededebilirsinizde bu sizi ilgilendirir bundan dolayi kimse kinamz buna kimsenin hakkida yok secimsizin hayat sizin saygi ile karsilarim.
birde yeryuzunde bircok ianc var ve kitaplari falanda yok oyle illede kitap olacak peygamberi olacak diye sart sizin icin gecerli olabilir ama benim icin boyle bir sart yok burdanda sizin ogrenmek istediginiz kitabin adini soyle peygamberin kim vs soruna yanitta cikmaz .ne yapayim cikmiyor boyle yanit .

ben kimseden alinti falan yapmiyorum kendi fikrimi soyluyorum ama size inandirici gelmeyebilir ne yapabilirm ki.
ayrica alinmis falan degilim rahat olun lutfen.
size kendi ic dunyanizda huzurlu hayat dilerim siz nasil kendinizi mutlu hissediyorsaniz oyle olun bence.
alah sizi islam yolundan ve ipinden ayirmasinumarim cennetin kapilari sana cailir .ben cenette istemiyorum cehennemde kizilbaslik olarak kalayim yeter.
ayrica fuzuli meselesini anlamdim ne demk istediniz ben fuzuliye birsey dememki eger fuzuli ile ilgili cumle dusuncem varsa ve belirtmissem veya onun hk yanlis kotu birsey yazmissam boyle bir amac icinde degilim o sozler her neyse geri aliyorum ozurdilerim .
sn besiktas sanirim bu konuyu burda bitirelim zira ban hic tat vermiyor hos da degil.benim acimdan her sey net sorun yok yazdik anlatik sen fiikrini yazdin bende sanirim her sey acik net baskada yazilacak birsey yok.umarim beni anlayisla karsilarsiniz saygilarimla.galiba sizinle karsilikli sohbetimiz burda bitti cunki bundan sonra sizin yazdiklariniza yanit vermek niyetinde degilim bunu anlayisla karsilayip beni size kabalik yapmakla suclamayin sonra izninizi istiyBIR orum hepsi bu rizalik denir buna yani sizin rizanizi isterim.

BERF62 29.03.13 17:17

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Hatırlamakta fayda var:

Alevi tarihine deyişleriyle, şiirleriyle yön vermiş, Alevi inancına bağlılıklarını yaşamlarıyla kanıtlamış olan yedi ulu ozan şunlardır:

Şah Hatayi

Pir Sultan Abdal

Kul Himmet

Yemeni

Virani

Fuzuli

Seyit Nesimi

Bu yedi ulu ozana Aleviliği teorileştirenler de diyebiliriz. Bu ozanlar Alevilik felsefesini en iyi şekilde dile getirmişlerdir. Bu ozanların şiirleri, söyledikleri sözler Aleviler için adeta kanun sayılmıştır. Cemlerde en çok bu ozanların deyişleri çalınır, şiirleri okunur. Bu ozanların şiirleri ve deyişleri günümüzde de popülerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu ozanlar aradan geçen tarihi silmişler, güncelliğinden hiç bir şey kaybetmeden günümüzde de Alevilerin moral ve direnme gücü olan şiirleri, deyişleriyle ölümsüzleştirmişlerdir. Sanırız bu konuda yanlış bir anlaşılma mevcut. Bazı kimseler Alevi ozanların sayısının yedi ozan ile sınırlandığını düşünmekte, söylemekteler. Bu bir yanılgıdır. Alevilerde şüphesiz ulu mertebesine gelecek daha nice ozanlar var. Yalnız bu ozanlar semboldür. Kimse Alevi ozanların sadece bu yedi ulu ozan ile sınırlı olduğunu sanmasın. Bu yedi ulu ozan diğer ozanların temsilcisi, sözcüsü, sembolü konumundadırlar.

Beşiktaş 30.03.13 02:48

Cevap: Alevilerin yedi ulu ozanı üzerine
 
Alevi Kavramının Kökeni ve Anlamı

Aleviler ve Aleviliğe yönelik olarak, tarihten günümüze uzanan düşmanca bir karşıtlığın olduğu inkar edilemez bir gerçekliktir. Bu karşıtlık bazı dönemler barbarca katliamlar uygulayarak, bazı zamanlar farklı yöntemler kullanarak bu inancı ve bu inanca inanan toplumun varlığını yok etmeyi hedefleyen bir karşıtlıktır. Alevilere ve Aleviliğe saygı duyan, varlığına hoşgörüyle yaklaşan bir karşıtlık değildir. Böyle olduğu için, çağdaş dünyanın değerlerinden, demokrasi ve inanç özgürlüğü anlayışından çok çok uzak olan bir anlayış olduğu için, “tek doğru benim doğrumdur, benden başka herkes yanlıştır” dediği için; Alevileri ve Aleviliği yok etmek, edemediği takdirde ise marjinal hale getirmek için her türlü yöntemi, hayatın her alanında kullanan ve bunda çokçada başarılı olan bir karşıtlıktır. İşte bundan dolayıdır ki Alevi kelimesinin kökeni ve anlamı hakkında bile çok çeşitli tahrifatlar, gerçek manasından uzak söylemler var. En basit, yalın, somut, anlaşılır bir kelime/kavram hakkında bile bu kadar farklı söylem ve algılamalar varsa, diğer konular hakkındaki çarpıtmaların, kafa karışıklığının boyutlarını dostların ve yolu anlayıp sürmek isteyen canların inisiyatifine bırakıyorum.

Varsın Alevi karşıtları ha bire her tür yöntemle amaçları için çalışsınlar. Bizlerde bu yola inanan ve bu yolun sürmesini isteyenler olarak elbette doğrularımızı dile getirmeye devam edelim. Bıkmadan, yorulmadan, şüpheye düşmeden, değerlerimizden zerre taviz vermeden yolumuzu sürmeye devam edelim, gerçeklerimizi herkese haykıralım. İşte bu gerçeklerden biride, bin bir anlama gelecek şekilde sunumu yapılan Alevi kelimesinin Hz. Ali'ye mensubiyet anlamına geldiği gerçeğidir.

Birileri ısrarla ve sistematik bir şekilde Alevi kavramının Hz. Ali ile ilgili olmadığını, abuk subuk teoriler geliştirerek, zerre kadar tutarlılığı olmayan gerekçeler sunarak, kavramları tersyüz ederek adeta Alevi toplumuna dayatıyor. Bütün bu tutarsız ve çelişkili anlatımlara karşın değerli araştırmacı Hamza Aksüt şunları yazıyor: “Alevi terimi son yıllarda özellikle Türkiyede tartışma konusu olmuştur. Oysa, terimin anlamı ve kökeni gayet açıktır. Alevi, `Ali`ye bağlı olan, Ali`yle ilgili` anlamında bir terimdir. Konuyu bazı örneklerle somutlaştırmak gerekirse:

Musevi; `Musa´ya bağlı olan, Musa´yla ilgili´

İsevi; ´Isa´ya bağlı olan, İsa´yla ilgili´

Bektaşi; ´Bektaş'a bağlı olan, Bektaş'la ilgili´

Dünyevi; ´Dünya´ya bağlı olan, Dünya´yla ilgili´ demektir. Sözcüğün kökünün Ali´den Ale´ye dönüşümü Arapçanın bir gereğidir. Aynı kural gereği, Musa, Muse´ye; İsa, İse´ye; Dünya, Dünye´ye dönüşür. Ale´den sonra gelen vi, aidiyet ekidir. Aslında bu ek “i“dir. Ali, Musa, İsa, Dünya sözcükleri ünlü harfle bittiğinden v harfi kaynaştırma olarak girmiştir. Aile-ailevi, Ahire-Uhrevi gibi terimlerde de aynı kaynaştırma vardır.

Durum bu kadar açık olduğu halde, bir çok araştırmada Alevi teriminin kökünün yalım anlamındaki ´alev´olduğu gibi bir takım görüşler ortaya atılmış ve ilginçtir ki, bu görüşler bazı okurlarda etkili olmuştur. Bu görüşe göre Alevi, ´alevci, alevli, alevden yana´ demektir, hatta Alevilere Kızılbaş denmesi de alevin renginin kızıl olmasındandır.”*

Alevi kavramının tarihi konusunda da önemli tespitlerde bulunan Aksüt, şunları belirtiyor: “Türkiye´de Alevi teriminin tarihi de tartışma konusudur. Araştırmacıların bir çoğu, Alevilerin tarihteki adının Kızılbaş olduğunu, Alevi adının ise on dokuzuncu yüzyıl sonlarında Suriye´deki Arap Alevilerden (Nusayrilerden) Anadolu´ya geçtiğini savunmaktadır. Bu geçiş konusunda herhangi bir kaynak sunma gereği duymayan bu araştırmacılar, Osmanlı kaynaklarında Kızılbaş sözcüğünün kullanılmasını temel alarak Alevilerin de kendilerini için bu terimi kullandığını öne sürmektedirler. Oysa, Osmanlıların Alevileri gerçek adıyla anması, Ali´nin üstünlüğünü çağrıştırması ve bu yönüyle Sünniliği aşındırıcı bir etki yapması nedeniyle mümkün değildir.

Alevi terimi, peygamberin ölümünden hemen sonra ve özellikle Osman´in öldürülmesi sırasında Ali´yi tutanlar için kullanılmıştır. Ali´yi tutan topluluklara ´el-Aleviyye´ denmiştir. Ömer ve Osman´i tutanlara ise ´el-Ömeriyye´ ve ´el-Osmaniyye´ denmiştir. Görüldüğü gibi, Alevi teriminin ortaya çıkışı, Ali soyundan olanlar için değil, Ali´yi tutanlar , Ali´ye bağlı olanlar anlamındadır. ´Şiat Ali´(Ali yandaşlığı) en geç peygamberin ölümünden beri var olmuştur. İlk Ali yandaşları, Selman al-Farisi, Abuzer, ve Mikdad b. Al Asvad´ir.”*

Bu somut, tutarlı, kaynaklı tespitlerden de anlaşıldığı gibi Alevi demek Hz. Ali´nin yolundan giden, Hz. Ali´ye bağlı kimse demektir. Bunun oluşum tarihide Hz. Ali´nin yaşadığı döneme kadar gidiyor. Bu somut gerçekleri dahi inkar edip çarpıtanların başka daha neleri çarpıtabileceklerini, bu yola bağlı ve yolu samimiyetle sürdürmek isteyenlerin bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Düşünmekten de öte, bu gerçekleri daha bir yüksek sesle dile getirmeleri gerekiyor.

* Hamza Aksüt

Aleviler

Yurt Kitap-Yayın

Sayfa 13, 20,21
aleviler rehber aliyi ve beyt ehlini rehber edinmişlerdir onlar islam ve kuran üzre yaşamış ve islamı tebliğ etmişlerdir.
İslamla ilgili tebur sorun vardır oda eğemen güç olan süniliğin
Zülüm ve barbarlıkla Kuran'ı kendilerine uyarlamalarıdır
Eyer bugün Hz Ali K.v nin musafı elimizde olsaydı bu sorunlar
Olmucaktı açık ve net söylüyorum islamdiyince benim aklıma gelenler
Aleviliktir namazmış camiymiş falan filan benim aklıma gelmez
Ne yani somut delil diyoruz örnek olarak hacı Bektaş-ı Veli'nin
Yazdığı kitapta namaz kıldığı yazmakta şimdi bizim
Hacı bektaşı redmi etmemiz gerekiyor öyleya biz islam dışıyız
Red etmemiz gerekiyor çünkü o islamdı
Kaç kişi inanır buna hacı bektaşın namaz kıldığına hiç bir Alevi
İnanmaz dolaysıyla kimse ama hiç kimse diyemez
Hz Ali siz Hz peygamber siz islamsız bir alevilik var
Demesin böyle birşey yok Sonzamanlarda okadar cok abartılarki
Almanyadaki dernekler bir çoğu Hz Ali'nin namaz
Kıldığını dahi söylemeye başladılar aleviliğin islam dışı
Olduğunu millete yutturmak icin ellerinden geleni
Ardlarına komuyorlar dolaysıyla ben o derneklere alçak
Hain diyorum başkada bişey demiyorum
İslam deyilsek demezlermi adama neden
Yol ulularî örnek pir Sultan neden illa Hz Ali
Hz Hasan Hz Hüseyin diye diretiyor şiirlerinde
İmam caferi Sadık buruğunda Cem ve semahın
Hz peygamberin semah döndüğünü vesayre
Anlatıyor şimdi Cem ve semah bizimse
Hz peygamber de Cem ve semah döndüyse
Haşa islam dışımı olmuş oluyor hiç gülesimyok
Hz peygamberin islam peygamberi olduğunu
Bütün cihan biliyor sanırım gerçi bunu söyledim
Ya hemen başlarlar Cem ve semah bizim deyil demeye


Fuzuli konusunda sözüm sana deyildi can
Sen alınma yukarda yazdıklarımda sana deyil
Saygılarımla


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:53.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2