Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları

Alevi, Alevilik, bektaşi, PirYolu Forum ,kızılbaş, Alevi Haber, Alevi Forumları (http://www.piryolu.com/forum/index.php)
-   Mustafa Kemal ATATÜRK (http://www.piryolu.com/forum/mustafa-kemal-ataturk.html)
-   -   Atamızın kronolijisi (http://www.piryolu.com/forum/mustafa-kemal-ataturk/1683-atamizin-kronolijisi.html)

gezgin1881 04.02.10 22:42

Atamızın kronolijisi
 
1881 doğumu.
1886 ilk öğretimine başlaması.
1888 Babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.
1893 Selanik Askeri Rüştiyesi' ne girdi ve Mustafa adını aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdi. Manastır Askeri İdadisi' ne girdi.
13.03.1899 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902 Harp Akademisine girdi ve burada gazete çıkardı.
11.01.1905 Harp Akademisini yüzbaşı olarak bitirdi, Şam' a 5.Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
Ekim 1906 Şam' da "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni " kurdu. Şam' da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
23.07.1908 Meşrutiyet' in ilan edilmesi için çalışmalar.
31.03.1909 31 Mart ihtilaliyle Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13.09.1911 İstanbul' a Genelkurmay' a naklen atandı.
27.11.1911 Binbaşılığa yükseldi.
09.01.1912 Trablusgarp' ta Tobruk Saldırısını.
27.10.1913 Sofya Ateşemiliterliğe atandı.
01.03.1914 Yarbaylığa yükseldi.
02.02.1915 Tekir dağında 19. Tümeni kurdu.
25.02.1915 Maydos' a gidişi.
25.04.1915 Arıburnun da itilaf Devletleri' ne karşı koydu.
01.06.1915 Albaylığa yükselişi.
09.08.1915 Anafartalar Gurubu Komutanlığına atandı.
10.08.1915 Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
01.04.1915 Tuğgeneralliğe yükselişi.
06.08.1916 Bitlis ve Muş' u düşmanın elinden kurtardı.
20.09.1917 memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporu yazdı.
Ekim 1917 İstanbul' a döndü.
26.10.1918 Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırısını durdurdu.
30.10.1918 Mondros Mütarekesi'nin imzası.
31.10.1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
13.11.1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal' in İstanbul' a dönüşü.
30.04.1919 Erzurum' da bulunan 9. Ordu Müfettişliği' ne atanması.
15.05.1919 İzmir' e Yunanlıların asker çıkarması.
16.05.1919 Bandırma vapuruyla İstanbul' dan ayrıldı.
19.05.1919 Samsun' a çıkışı.
15.06.1919 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
21.06.1919 Ulusal Güçleri Sivas Kongresi' ne çağırdı.
8-9.07.1919 Askerlikten çekildi.
23.07.1919 Sivas Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (Dağılma tarihi: 7 Ağustos 1919)
04.09.1919 Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11.09.1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi başkanlığına seçildi.
22.10.1919 Amasya Protokolü' nün imzalanması.
07.11.1919 Erzurum' dan Milletvekili seçildi.
27.12.1919 Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara' ya geldi.
20.03.1920 İstanbul' un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal' in protestosu, Ankara da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
18.03.1920 İstanbul' da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
19.03.1920 Ankara' da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında ileri duyuruda bulunması.
23.04.1920 Ankara' da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24.04.1920 Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
05.05.1920 ilk Hükümet' in toplanması.
11.05.1920 İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
24.05.1920 cezası Padişah tarafından onaylandı.
10.08.1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
10.01.1920 I. İnönü Savaşı
20.01.1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anaysa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
01.04.1921 II. İnönü Savaşı
10.05.1921 Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal' in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
05.08.1921 Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22.08.1921 Sakarya Meydan Savaşı' nın başlaması.
13.09.1921 Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
19.09.1921 Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.
26.08.1922 Kocatepe'den Büyük Taarruzu yönetmesi.
30.08.1922 Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
01.09.1922 "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesi.
09.09.1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10.09.1922 İzmir'e gelişi.
11.10.1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
01.11.1922 Saltanatlığın kaldırılması.
17.11.1922 Vahdettin'in bir İngiliz Harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29.01.1923 Latife Hanım ile evlenmesi.
24.07.1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
09.08.1923 Halk Fırkası'nı kurması.
11.08.1923 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
29.10.1923 Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29.10.1923 ilk Cumhurbaşkanı olması.
01.03.1924 Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliğin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
03.03.1924 Hilafetin Kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
20.04.1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17.02.1924 Aşarın kaldırılması.
24.08.1925 ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
25.11.1925 Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
30.11.1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
26.12.1925 Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
17.02.1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
01.07.1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gelmesi.
20.10.1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2.Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku söylemesi.
01.11.1927 2. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
09.08.1928 Sarayburnu'nda Türk Alfabesi hakkında nutkunu söylemesi.
03.11.1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
15.04.1931 Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
04.05.1931 3. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
12.07.1932 Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29.10.1933 Cumhuriyet'in 10.Yıl dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24.11.1934 Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi.
01.03.1935 4. kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
01.05.1937 çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31.03.1938 hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
15.09.1938 vasiyetnamesini yazması.
16.10.1938 hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayına başlanması.
10.11.1938 ATATÜRK'ÜN VEFATI ... (Perşembe, saat: 09.05)
11.11.1938 İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunu indirerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12.11.1938 ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim Gençliği'nin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13.11.1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri. 14.11.1938 Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
15.11.1938 Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
16.11.1938 İstanbullular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
19.11.1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
20.11.1938 naşının Ankara'ya ulaşması ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
21.11.1938 cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici Kabre konulması.
25.11.1938 vasiyetnamesinin açılması.
26.12.1938 "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabulü.
04.11.1953 Geçici Kabri açılması.
10.11.1954 cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledildi


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:31.

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2