Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 31.01.10   #1
yozgatli yigit
Avatar mevcut degil.
Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jan 2010
Yaş: 56
Mesajlar: 30
Rep Puani : 10
Standart Hz. Peygamber'in (s.a.a) Halifesi Ve Vasisi KİMDİR?


Hz. Peygamber'in (s.a.a) Halifesi Ve Vasisi KİMDİR?

Muhterem kardeşlerim, acaba hilafet meselesi seçimle mi yoksa ALLAH Teala'nın tayini ile midir? Ehl-i Beyt (a.s) ekolüne göre seçim ALLAH'a ait bir meseledir. İnsanların Peygamberlere, halife ve vasi tayin etmeye hakları yoktur.

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:
ALLAH'ın "Bahçelerin bir ağacını dahi bitirmek sizin için mümkün değildir."(Neml/60) diye buyurduğunu görmüyor musunuz? Yani kendi tarafınızdan bir imam seçmeye ve kendi iradeniz ve isteğinizle onu hak sahibi olarak adlandırmaya hakkınız yoktur. Daha sonra şunları ekledi: Kıyamet günü ALLAH-u Teâla üç grupla konuşmayacak, onlara (rahmet gözüyle) bakmayacak ve onları (günahtan) temizlemeyecek ve onlar için elemli bir azap vardır:

a) ALLAH'ın bitirmediği bir ağacı diken kimse; yani ALLAH'ın tayin etmediği bir kimseyi imam olarak belirleyen kimse.
b) ALLAH'ın seçtiği bir imamı inkâr eden kimse.
c) Ve bu iki grubun İslam'da bir payı olduğunu sanan kimse.

ALLAH-u Teâla şöyle buyuruyor: "Rabbin dilediğini yaratır ve seçer; seçmek diğerlerine ait bir hak değildir." ( Kasas/68)

Hilafet, ancak ALLAH tarafından verilen bir makamdır. Hilafet makamı insanların eliyle birine verilemez, insanlar istediklerinde onu da azledemezler. Velhasıl; her Peygamber'in (s.a.a) bir vasisi olmuştur, o vasiyi de ALLAH Teala tayin etmiş ve millete duyurulmuştur. Bu konuyla ilgili Ehlisünnet kitaplarında nakledilen hadilere bakmanızda yarar vardır. Şia kitaplarında bu konuyla ilgili hadisler oldukça çoktur.

Hz. Peygamber'in (s.a.a) Geride Bıraktıklarının En Hayırlısı ve Vasisi Kimdir?

1- Abdullah bin Ömer dedi ki: Selman-ı Farisî yanımızdan geçiyordu. Aramızdan biri ona dedi ki: Şu gelene sorsanız, peygamberden sonra aramızda olan Ebu Bekir ve Ömer’den daha faziletli olan adamın kim olduğunu sizlere bildirirdi. Hazır olanlar Selman’a sordular. Selman bize dedi ki: İsteseydim, sizlere peygamberden sonra ümmetin ve aranızda oturan Ebu Bekir ve Ömer’den daha faziletli olan adamın kim olduğunu bildirirdim.

Selman yoluna devam edince arkasından gelip ona dediler ki: Ey Ebu Abdullah, o adamın kim olduğunu bize söyleseydin. Bunun üzerine Selman şöyle buyurdu:

Resulullah (saa)’a hastalığı şiddetli olduğu vakitte yanına geçip ona sordum ki: Ey Resulullah, vasiyet ettin mi? Resulullah bana buyurdu ki: Ey Selman, vasi olanların kim olduklarını biliyor musun? Ben dedim ki: ALLAH ve Resulü daha iyi bilirler. Bunun üzerine Resulullah bana şöyle buyurdu:

"Adem’in vasisi Şit (as) idi, nitekim kendisi Adem’den sonra en faziletli olanı idi. Nuh (as)’un vasisi Sam idi, çünkü Nuh’tan sonra geri kalanların içinde en faziletlisi kendisi idi. Musa’nın vasisi Yuşa (as) idi. Yuşa Musa’nın terk ettiklerinin en faziletlisi idi. İsa’nın vasisi Şemun bin Ferhiya idi. Şemun İsa’nın terk ettiklerinin en faziletlisi idi.Ben de Ali’yi vasi kıldım, kendisi terk ettiklerimin en faziletlisidir."

___________________________________________

Kaynak:
el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.253 / Tirmizi el-Hanefi’nin “Menakıb-ı Murdaviyye” s.128 / MUHAMMED bin Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri" s.133 / Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.353-354 / MUHAMMED Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehlilbeyt" s. 306-307 / Et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.4, s.327 Ali vel-Vasiyyah s.366 / El-Hemedani eş-Şafii’nin “Meveddet’ül Kurba”

Hz. Ali (a.s) Hz. Peygamber'in (s.a.a) Vasisi Ve Varisidir

2. Ümmü Seleme'den naklen;
Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "ALLAH her ümmetten bir peygamber seçti ve her peygambere bir Vasi(5) seçti. Ben bu ümmetin peygamberiyim, Ali de soyumda, Ehli Beyt'imde ve ümmetime benden sonra vasimdir"

_____________________________________________

Kaynak:
1) el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.272, Hadis No: 211
2) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.147, Hadis No: 171

3. Selman-ı Farisi, Ebu Büreyda ve babasından naklen;
Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Her Peygamberin bir vasisi ve varisi olur, benim vasim ve varisim de Ali'dir"

_______________________________

Kaynak:
1) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.3, s.5 Hadis no: 1021
2) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.71 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.178
3) el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" c.2, s.273
4) el-Münavi'nin "Künüz el-Hakaik" c.2, s.69
5) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s. 131
6) İbn'ül Cevzi'nin "Tezkiret'ül Huffaz" s.49
7) es-Seyyid MUHAMMED Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb ed-Dürri " s .105
8 ) el Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.156 ve "Muntahab' ul Kenz" c.5, s.32
9) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.113
10) el-El-Askalani' nin "Tehzib et-Tehzip" c.3, s.106
11) el-Haskani'nin "Şevahid et-Tenzil" c.1, s.77
12) MUHAMMED Mahmud el-Rafii'nin "Şerh'ül Haşimiyat" s.29
13) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.42
14) Menakıb-ı Meğazeli s.200-201 Hadis no: 238
15) el-Kunduzi "Yenabi'ül Mevedde" s.79, 180 ,207, 232, 248
16) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.1, s.175
17) ed-Deylemi'nin "el-Firdevs" c.3, s.336, Hadis No: 5009
18) el-Hilli'nin "Nehc'ül Hak ve Keşf'üs Sıdk" s.214
19) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.199
20) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.32
21) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.435
22) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt Talib" s.101, 109 Beyrut Bas.
23) MUHAMMED Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl'il Beyt" s.325
24) Hafız Ebul Kasım el-Beğavi'nin "Mucem es-Sahabe"
25) el-İyni'nin "İmdat'ul Kari"

4. İmam Cafer es-Sadık (as)'tan naklen:
"Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)'ın risaletinden önce onunla beraber nübüvvet nurunu görüyordu ve meleğin sesini işitiyordu. Resulullah (s.a.a) ona şöyle buyurdu:
"Ey Ali, ben peygamberlerin sonuncusu olmasaydım, sen peygamberliğime ortak olurdun. Sen peygamber değilsin, ama peygamberin vasisi ve varisisin. Sen vasilerin üstadı ve takva sahiplerinin imamısın"

______________________________________

Kaynak:
1) İbni Ebil Hadit'in "Şerhu Nehc'ül Belağa" c.13, s.210 Mısır Bas. MUHAMMED Ebul Fadl Tahkiki.
2) el-Hafız MUHAMMED bin Ebil Fevaris'in "el-Arbain" s.19 Selman'dan.
3) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.80
4) Şerafeddin el-Musevi'nin "el-Müracaat" s.506
5) et-Tüsteri'nin "İhkak'ul Hak" c.7, s.377; c.15, s.85, 128, 191; c.4, s.118; c.20, s.447
6) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.342

5. Selman-ı Farisi, Resulullah (saa)'a:
"Senin vasin kimdir?" diye sordu. Resulullah (saa) ona şöyle buyurdu: "Ey Selman, kardeşim Musa'nın vasisi kimdi?" Selman dedi ki: "Yuşa bin Nun idi." O zaman Resulullah (saa) şöyle buyurdu:
"Vasim, varisim, borcumu ödeyen ve vadettiklerimi yerine getiren Ali bin Ebi Talib'dir"

________________________________

Kaynak:
1) Ahmet bin Hanbel'in "Fedail'us Sahabe" c.2, s.615, Hadis No: 1052
2) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.71 ve "Riyad'ul Nadara" c.3, s.138
3) Menkıb-ı Ahmet bin Hanbel c.1, Hadis no: 172
4) el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32 ve "Kenz'ul Ummal"c.6, s.156
5) el-Askalani' nin "Tehzib et-Tehzip" c.3, s.106
6) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talip" s.293
7) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.113
8 ) el-Haskani'nin "Şevahid et-Tenzil" c.1, s.77
9) İbn-i Teymiyye'nin "Minhac'üs Sünnet" c.3, s.6
10) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.231
11) MUHAMMED Miri el-Antaki'nin "Limaze ahtertü Mezhebe Ehl'il Beyt" s. 323
12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.2, s.29
13) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.347-348

6. Hz.Ali'den naklen; Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "ALLAHu Teala her peygambere bir Vasi kıldı: Şit'i Adem'in vasisi kıldı, Yuşa'yı Musa'nın vasisi kıldı, Şem'un'u İsa'nın vasisi kıldı, benim vasim de Ali'dir. Benim vasim, vasilerin en hayırlısıdır, ben davet edici, Ali de aydınlatıcıdır."

________________________________

Kaynak:
1) es-Seyyid MUHAMMED Salih et-Tirmizi'nin "el-Kevkeb üd-Dürri" s.118
2) Süleyman el-Kunduzi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.248
3) es-Seyyid Ali eş-Şafii el-Hamadani "Meveddet'ül Kurba"
4) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.351
5) Yunus Ramadan'ın "Buğyet'üt Talib" s.101, Beyrut Bas.

7. İmam Cafer'üs-Sadık babalarından, Ali bin Ebi Talib'ten naklen; Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "Ey Ali, sen benden Şit'in Adem'e olan mertebesinde, Sam'ın Nuh'a olan mertebesinde, İshak'ın İbrahim'e olan mertebesinde Ki ALLAHın buyurduğu gibi: 'İbrahim de bunu oğullarına vasiyyet etti ve Yakup da' (Bakara-132), Harun'un Musa'ya olan mertebesinde ve Şem'un'un İsa'ya olan mertebesindesin, sen de benim vasim ve varisimsin. Sen onlardan daha kıdemli, daha bilgili ve daha anlayışlısın, kalbin onların kalplerinden daha şecaatlidir, sen onlardan daha cömertsin. Sen ümmetimin imamı ve Cennet ve Cehennem'in taksimcisisin. Senin sevginle müminler, kafirler ve münafıklar ayırt edilir."

_________________________________________

el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.86

8. Resulullah (saa)'a vasiyyet emri gelince odasında bulunan ashabını dışarı çıkarıp vasisi olan Müminlerin Emiri olan Hz.Ali'yi yanında bıraktı. ALLAHın ahdettiği gibi vasiyyeti şartlarıyla Hz.Ali'ye sundu, o da şartları kabul edip vasiyyeti üzerine aldı, Resulullah (saa) daha sonra şöyle buyurdu:

"Şartlardan bazıları şunlardır: ALLAH'ın düşmanlarına düşman, ALLAH'ın dostlarına da dost olmak, aynı zamanda ALLAH'ın düşmanlarından uzaklaşmak. Ey Ali, zalimlere karşı ve hakkının (hilafetin) elinden alınmasına da sabredeceksin. Senin haremine baskın edilecek, beşte bir olan hakkına el koyulacak ve alnından sakalına kanın akıtılacak, bütün bunları bilerek vasiyeti üstlenecek misin?"

Müminlerin Emiri şöyle dedi: Evet, bütün bu olacaklara rağmen kabul ediyorum" Resulullah (saa) vefat edeceği vakit de Hz. Ali'yi yanına aldı, örtüsü ile yüzünü örtüp geçmişte ve gelecekte tüm olanları ve olacakları hep anlattı ve böylece vefat etti.

________________________________

Kaynak:
1) Ali bin Hüseyin el-Mesudi'nin "İsbat'ül Vasıyya li Ali bin Ebi Talib" s.93
2) Enis Emir'in "Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah" s.502
- İbn-i Ebi'l- Hadid Nehc'ül- Belağa Şerhi (Mısır baskısı) c. 1 s. 26 'da şöyle diyor:
"Bizim nezdimizde şüphesiz ki Ali Resulullah (s.a.a) 'in vasisidir. Sadece inat ehli kimseler bunu red etmekteler."

Hz. Ali (a.s) Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Veziridir
9. İmam Ali, Abdullah bin Abbas, Ümmü Seleme, İbn-i Mesud, Zeyd bin Erkam, Enes bin Malik, Ebi Said el-Hudri, Esma bin Amis, Muaviye, Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Eyyub, Ebu Büreyde, Ömer bin Hattab, Abdullah bin Ömer, Cabir, Habeşi bin Cünadeh, Cabir bin Semra, Ebu Hüreyre, Bera, Zeyd bin Ebi Ufi, İbn-i Ebi Leyla, Sad bin Malik, Fatima bint Hamza, Ali bin Zeyt, Said bin Müseyyeb, Amir bin Said ve başkalarından naklen, Resulullah (saa) şöyle buyurdu:
"Ey Ali, sen benden Harun'un Musa'ya olan menzilindesin, ancak şu var ki, benden sonra Peygamber yoktur" (6)

______________________________________

Kaynak:
1) Sahih-i Buhari c.5, s.129 Dar'ül Fikir bas.
2) Sahih-i Müslim c.7, s.120 MUHAMMED Ali Sabih bas.
3) Sahih-i Tirmizi c.5, s.301, Hadis No: 3808
4) Sünen-i İbn-i Mace c.1, s.42, Hadis No: 115
5) en-Nisai'nin "Hasais Emir'ül Müminin" s.76, 77, 78
6) Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.3, s.50, Hadis No: 1490
7) el-Hakim'in "Müstedrek alas Sahihayn" c.3, s.109
8 ) İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, Hadis No: 30
9) İbn-i Esir el-Cezri'nin "Cami'ul Usul" c.9, s.468, 469
10) el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.3, s.288
11) ez-Zerendi'nin "Nazım Dürer es-Simtayn" s.95, 107
12) Tarih'üt Tabari c.3, s.104
13) el-Belazuri'nin "Ensab'ül Eşraf" c.2, s.106, Hadis No: 43
14) İbn-i Hacer'in "el-İsabe" c.2, s.507, 509
15) Suyuti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.168
16) Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.7, s.194
17) Tabari'nin "Zehair'ül Ukba" s.63, 64, 69 ,87 ve "Riyad'un Nadara" c.2, s.214, 215, 216
18) İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.2, s.8; c.4, s.26
19) Tabarani'nin "Mucem es-Sağir" c.2, s.22, 45
20) el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.109
21) İbn-i Abdu Rabbuh'un "İkd'ül Ferid" c.4, s.311
22) el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.15, s.139, Hadis No: 403 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.31, 53
23) el-Beğavi'nin "Misbah'üs Sünnet" c.2, s.275
24) en-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.1, s.277
25) İbn-i Sabbağ'ın "Fusul'ül Mühimme" s.21, 22
26) el-Hamvini'nin "Feraid'üs Simtayn" c.1, s.121, 122
27) Menakıb-ı Meğazeli s.27, Hadis No: 40
28) Menakıb-ı Harezmi el-Hanefi s.60, 74, 83, 84, 86, 130
29) el-Kunduzi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.35, 44, 49, 50
30) Hatip Harezmi el-Hanefi'nin "Maktelil Hüseyn" c.1, s.48
31) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.150
32) el-Yafii'nin "Mirat'ül Cinan" c.1, s.109
33) İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh'u Nehc'ül Belağa" c.2, s.495
34) el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet'üt Talib" s.281, 282
35) İbn-i Sabban'ın "İsaf'ür Rağibin" s.148, 149

10. Esma bin Amis ve Nesim'den naklen;
Resulullah (saa) şöyle buyurdu: "ALLAHım, ben de kardeşim Musa'nın dediğini söylüyorum7) 'ALLAHım bana Ehlimden bir vezir kıl, kardeşim Ali'yi, onunla arkamı kuvvetlendir, onu işime ortak kıl, seni bol bol tesbih edelim, seni çok analım, şüphesiz sen bizi görmektesin'"

_____________________________________

Kaynak:
1) Fahrettin Razi'nin "Tefsir-i Kebir" c.12, s.26
2) el-Suyuti'nin "ed-Derr'ül Mensur" c.5, s.566
3) el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.368
4) İbn-i Sa'd'ın "Tabakat" c.1, s.124
5) el-Müttaki el-Hin-di'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.155
6) İbn-i Hacer'in "el-İsabe" c.1, s.217
7) el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.87
8 ) eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.77
9) Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s. 63 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.163
10) İbn-i Hanbel'in "Fedail us-Sahabe" c.2, s.678, Hadis No: 1158
11) Münteheb Fedail'ün Nebi ve Ehli Beytihi s.131
12) es-Seyyid Murtada Hüseyni'nin "Fedail'ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte" c.1, s.336
Sponsor Reklamlar


Konu yozgatli yigit tarafından (31.01.10 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
yozgatli yigit isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tarihi belgelerde Hızır Peygamber Dede-baba Hızır Orucu 13 12.02.18 02:19
Kırklar İnancı Kökeni ( Peygamber'in Miracı) Dede-baba Kırklar(40) Cemi 19 18.03.14 18:04
DÖrt mesebİn hacasi kİmdİr VECDİ_CAN Sorularla Alevi'lik 0 10.08.11 09:49
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2