Sponsor Reklamlar


Ağaç Şeklinde Aç3Beğeni
  • 1 gönderen kristal
  • 1 gönderen kalendercan
  • 1 gönderen kalendercan

 
Seçenekler
Alt 16.02.14   #1
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 716
Rep Puani : 65
Standart peygamberler dünyada kaç sene yaşadı


Hz Adem:
Rivayetlere göre toplam ömrü 1000 yıl civarında olan Hz. Adem 930-936 yıl kadar yaşamış Ömründen bir kısmı (60 yıl kadar)ise Kendi isteği üzere Hz. Davud’a verilmiştir
“Âdem Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cuma günü idi. Ömrü de, bin yıldı (1)
Tevratta:
“Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü .”(2)

“Sa'îd b. Cubeyr'in de içerisinde bulunduğu bir cemaatten bu rivayetin bir benzeri rivayet edilmiştir. İbn Abbâs, Hz. Âdem'in ömrünün dokuz yüz otuz altı yıl olduğunu söylüyor. Tevrat ehli ise Hz. Âdem'in ömrünün dokuz yüz otuz yıl olduğunu iddia ediyor.
Bu husustaki Rasulullah (S.a.v)'ın hadisleri ve alimlerin sözleri bizim anlattıklarımızdan ibarettir. Bununla beraber insanların en bilgilisinin Rasulullab (S.a.) olduğunu unutmamak gerekir.
Hz. Âdem'in kendi Ömründen oğlu Dâvûd (A.s.)'a altmış yıl bağışladığını bildiren Ebû Hüreyre'nin rivayeti esas alındığı takdirde, yukarıda zikredilen iki hadisle(3) Tevrat'ta geçen Hz. Âdem'in dokuz yüz otuz yıl yaşadığı rivayeti arasında fazla bir farkın bulunmadığı görülür.”(4)

Hz. Şit:
“Şis Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, dokuz yüz on iki yaşında idi. idris Aleyhisselâm da, o zaman yirmi yaşında bulunuyordu.”(5)
Tevratta:
“Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü” . (6)

Hz. İdris:
“Yüce Allah, İdris Aleyhisselâmı, pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti.
O zaman, kendisi, yüz altmış beş yaşında idi”(7)

Hz. Nuh:
Kuranda:
“Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.”(8)
Tevratta:
“Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı. Toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü.”(9)

Hz. Hud:
“Hud Aleyhisselâmın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin, orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatında dört yüz altmış dört yaşında olduğu da, rivayet edilir.” (10)

Hz. Salih:
“Rivayete göre: Salih Aleyhisselâm vefat ettiği zaman iki yüz elli sekiz veya iki yüz seksen yaşında idi. “(11)

Hz.İbrahim :
Rivayetlere göre Hz.İbrahim 175-200 yaşlarına kadar yaşadı.

“İbrahim Aleyhisselâm, Ken'an ilinde hastalanıp yüzyetmişbeş veya ikiyüz yaşında bulunduğu sırada vefat etti.” (12)
“Hz. İbrahim (A.s.) iki yüz (200)yaşında iken vefat etti.
Bİr rivayette Hz. İbrahim'in yüz yetmiş beş yaşında iken vefat ettiği söylenir. Bana göre bu rivayet hakkında biraz düşünmek gerekir. Çünkü Hz. İbrahim'in, kendisinden iki veya daha fazla yaş büyük olan birisini görmesi mümkündür. Zira iki yüz yıl yaşayan birinin, kendisinden bu kadar küçük bir farkla büyük olan birisini gayet kolaylıkla görmesi İmkan dahilindedir. Fakat rivayet bu şekilde yani yüz yetmiş beş yıl tarzında nakl edilmiştir.
Diğer taraftan İbrahim (A.s.) Hz. Nuh'un uzun ömürlü olduğunu, hatta uzun müddet yaşamasına rağmen bu adamda (ihtiyar insan suretindeki ölüm meleğinde) gördüğü davranışların onda olmadığını da biliyordu.”(13)
“İbrahim yüz yetmiş beş yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı.Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak son soluğunuverdi. Ölüp atalarına kavuştu.”(14)

Hz. İsmail:
“Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra, İsmail Aleyhisselâm da, vefat etti.
Hicr'de gömülü bulunan annesi Hz.Hâcer'in yanına gömüldü. İsmail Aleyhisselâmvefat ettiği zaman, yüz otuz yedi yaşındaidi.” (15)
“İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunuverdi. Ölüp halkına kavuştu.”(16)

Hz.İshak:
Hz. İshak’ın yaşı hakkında bir kaç rivayetin geneline göre 160 ile 185 yıl yaşadığı anlaşılıyor.
“İshak Aleyhisselâm; Ken'an ilinde , yüz seksen beş veya yüz seksen veya yüz yetmiş', ya da, yüz altmış yaşında vefat etti.”(17)
“Hz, İshâk yüz altmış (160)yaşında iken Şam'da vefat etti ve babası İbrahim (A.s.)'in yanına defnedildi.”(18)

Hz. Yakub:
“Yâkub Aleyhisselâm, yüz kırk yedi yaşında vefat etti. “(19)

Hz. Yusuf:
“Yûsuf Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.” (20)
“Hz. Yûsuf'un vaktiyle gördüğü rüya ile babası Yâkub (A.s.)'un Mısır'a gelmesi arasından kırk yıl, bir rivayette göre ise seksen yıl geçmiştir. Hz. Yûsuf kuyuya atıldığı zaman on yedi yaşındaydı ve babası Yâkub (A.s.) ile buluştuğunda doksan yedi yaşında bulunuyordu. Hz. Yûsuf ailesini Mısır'a getirdikten sonra yirmi üç yıl daha yaşadı ve yüz yirmi (120)yaşında iken vefat etti. Vefatından sonra ise yerine kardeşi Yahûda'yi vasî tayin etti.”(21)

Hz.Eyyub:
“Eyyûb Aleyhisselâm; ibtilâdan kurtulduktan sonra, yetmiş yıl daha, İbrahim Aleyhisselâmın Hanîf olan Tevhid dini üzere yaşayıp vefat etti.
İbrahim Aleyhisselâmın Tevhid dinini, Eyyûb Aleyhisselâmdan sonra değiştirdiler.
Eyyûb Aleyhisselâmın, vefat ettiği zaman, doksan üç yaşında bulunduğu' bildirilmekte ise de; kendilerinin, karı koca olarak, yetmiş veya seksen yıl', nimet bolluğu içinde ibtilâsız yaşadıklarını, ibtilâya uğradıklarının yedinci yılında ifâde ettikleri', ve ibtilânın on sekiz yıl sürdüğü'', Eyyûb Aleyhisselâmın da, ibtilâdan kurtulduktan sonra yetmiş yıl daha yaşadığı', gözönünde tutulacak olursa, yaşının, doksan üç değil, hattâ, yüzelliden de, bir hayli yukarılarda bulunduğunu kabul etmek gerekir.
Nitekim, yaşının, iki yüz', ikiyüz on yıl olduğu da, söylenmiştir.'(22)

Hz. Zülkifl :
“Zülkifl Aleyhisselâm, Şam'da vefat etti. Vefat ettiği zaman, yetmiş beş yaşında idi. “(23)

Hz.Musa:
“Mûsâ Aleyhisselâm, vefat ettiği zaman, yüz yirmi yaşında idi.”(24)
Hz, Musa (A.s.) yüz yirmi yıl (120)yaşamış, bunun yirmi yılını hükümdar Efridûn'un zamanında, geri kalan yüz yılını ise hükümdar Minûçihr'in döneminde geçirmiştir. Hz. Musa'nın peygamber olarak gönderilmesinden ruhunun kabzedilmesine kadar geçen süre ise Minûçihr'in dönemine rastlamaktadır.(25)

Hz Yuşa:
Rivayetlere göre Hz. Yuşa’nın 120-127 yaşlarına kadar yaşadığı anlaşılıyor.
“Yûşa' b. Nûn Aleyhisselâm, yüz yirmi, veya yüz yirmi altı veya yüz yirmi yedi yaşında iken vefat edip Efrâim dağına gömüldü.” (26)
“Hz. Yûşa yüz yirmi altı yıl yaşadı, Hz. Musa'dan sonraki peygamber*lik görevi ise yirmi yedi yıl devam etti.(27)

Hz. Davud:
“Dâvûd Aleyhisselâmın vefat ettiği gün, cumartesi günü idi.
Dâvûd Aleyhisselâm, o zaman, yüz yaşında idi.” (28)
“Vefat ettiği zaman Dâvûd (A.s.) yüz(100) yaşındaydı. Bu hususta Hz. Peygamber (A.s.)'den rivayet edilen sahih bir hadîs vardır(29). Hz. Davud'un hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”(30)

Hz. Süleyman:
Rivayetlere göre Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı
“Ölüm Meleği; Süleyman Aleyhisselâmın ruhunu, kendisi ayakta, Asasına dayanmış olduğu halde, kabz etti.
O zaman,Süleyman Aleyhisselâm, elli küsur yaşında, elli iki yaşında veya elli üç yaşında idi.”(31)
“O, vefat ettiğinde elli üç (53)yaşında bulunuyordu. Hükümdarlığı ise kırk yıl sürdü.”(32)

Hz. Yahya:
Rivayete göre: Yahya Aleyhisselâm Şehid edilişi, İsâ Aleyhisselâmın otuz üç yaşında semâya kaldırılışından bir buçuk bir yıl önce olduğuna, o zaman, İsâ Aleyhisselâm, otuz bir bucuk yaşında olup Yahya Aleyhisselâm da, ondan, altı ay büyük olduğuna göre otuz iki yaşında şehid edilmişti. (33)
Hz. İsa:
Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.
“İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”(34)

“Hristiyanların iddialarına göre, Hz. îsâ göğe kaldırılıncaya kadar otuz iki (32)yıl birkaç gün yaşamış, Hz. İsa'dan sonra annesi Hz. Meryem de altı yıl daha hayatta kalmıştır. Böylece Hz. Meryem toplam olarak elli bir yıl yaşamış oluyor. Onlara göre, Hz. Yahya, îsâ (A.s.)'mın göğe kaldırılmasından önce öldürülmüş, Hz. îsâ' ya peygamberlik ve risalet otuz yaşında iken gelmiştir.” (35)

Hz. Muhammed:
“Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, altmışüç yaşında idi.”(36)

alıntı
Sponsor Reklamlar

renk bunu beğendi.
kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 17.02.14   #2
kalendercan
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 20
Rep Puani : 20
Standart Cevap: peygamberler dünyada kaç sene yaşadı


sevgili kristal can kopyala yapıştırla bazı bilgiler yanlış olarak yansıyor mesela hz sultan Süleyman: hem peygamber, ve hem kıral olarak en uzun yaşayanların ilk 3 peygamberden biridir.hz adem (as ) , nuh (as ) ve 3 cü uzun yaşıyan Süleyman peygamberdir. yaklaşık 500 yıldan fazla yaşamıştır.
Atalarımızdan kalan meşhur bir söz vardır. dünya tamahına kendini kaptıranlara < bu dünya sultan süleymana kalmadı ki sana kalsın>
Hz Süleyman çok uzun yaşadıki atalarımız bu uzun yaşamı aktardılar .Osmanlı padişahı kanuni sultan süleymanda tam 46 yıl padişahlık yapmış fakat kesinlikle onun için söylenmemiştir. hz Süleyman için söylenmiştir.
Hz Süleymanın emrine cinler ve canlılar verilmiş tam 500 yıldan fazla yaşayan Hz süleymanın ölümüde bir mucizedir ölüm işareti geldiğinde .o sırada cin tayfası ile insanların çalışıp yaptığı çok görkemli bir saray vardır sarayın seyredilir bir kısmına gider ve < beni kimse rahatsız etmesin,yanımada gelmeyin > diye emir verir ve böylece hiç kimse yanına gidemez.başını asasına dayayıp oturur ve oturduğu şekli ile kala kalır.asasının ucundan bir kurt kemirip asanın ucu kırılınca yere düşür işte o zaman cin tayfası ve insanlar onun öldüğünü fark etmişler .hz süleymanın oturduğu ve öldüğü anlaşıldığı zaman tam bir yıl olmuştur.kuranda sebe suresi 14 ayet bu mucizeyi anlatır.
<Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına, sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil (sebep) oldu. Ancak yere kapandığı zaman, (ölümü) cinlere belli oldu (cinler, onun öldüğünü o zaman anladılar). Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhîn (alçaltıcı) azabın içinde kalmazlardı.> sebe suresi 14 .cü ayet
saygı ve selamlarımla ALLAHIN SELAMI TÜM CANLARIN ÜZERİNE OLSUN ALLAH EYVALLAH
Sponsor Reklamlar

kristal bunu beğendi.

Konu kalendercan tarafından (18.02.14 Saat 00:18 ) değiştirilmiştir.
kalendercan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 18.02.14   #3
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 716
Rep Puani : 65
Standart Cevap: peygamberler dünyada kaç sene yaşadı


zaten yazıdaki yaşlar rivayetmiş.
siz bildiklerinizi paylaşın .
birde bilginiz varsa adem öncesi yaşayan varlıklardan bahsederseniz sevinirim
(cem evinde bir dede adem öncesi dönemlerin olduğundan kısaca bahsetmişti
yanlış hatırlamıyorsam 7 dönem olduğunu söylemişti)....
Sponsor Reklamlar

kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 23.02.14   #4
kalendercan
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 20
Rep Puani : 20
Standart Cevap: peygamberler dünyada kaç sene yaşadı


kristal can yazmış
adem öncesi yaşayan varlıklardan bahsederseniz sevinirim
(cem evinde bir dede adem öncesi dönemlerin olduğundan kısaca bahsetmişti
yanlış hatırlamıyorsam 7 dönem olduğunu söylemişti)....

ademden önce yaşayan varlıklar insansı şeklinde fakat hayvanlığı yaşayan canlıların var olduğu bazı eserlerde bahsedilmektedir. yeryüzünde çok kan döktükleri için ve onların bu vahşiliklerine karşı yüce ALLAHın onların üzerine dünyaya bir halife yaratacağım emri ilahisine melekler itiraz ediyorlar
bakara 30 ayet"<Hani Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti de; melekler 'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni, överek yüceltiyor ve kutsal sayıyoruz' demişlerdi. Allah da 'Sizin bilmediklerinizi ben bilirim' demişti.>bakara 30 "

insansı olup hayvani şekilde yaşıyan bu mahlukları melekler çok iyi bildiklerinden dolayı ORADA BOZGUNCULUK YAPACAK ,KAN DÖKECEK BİRİNİ Mİ YARATACAKSIN ?diye YARATANA SORUYORLAR
yine melekler diyor ki <oysa biz seni överek yüceltiyor ve kutsal sayıyoruz.
yüce ALLAH ademi balçıktan yaratıyor. Sad suresi 71. Hani Rabbin, meleklere, ben balçıktan bir insan yaratacağım demişti de.
Sad 72. Onu tamamlayınca ve ona, ruhumdan üfürünce karşısında yerlere kapanıp secde etmişlerdi.
kurandaki bilgiler çok geniş olarak adem peygamberin yaratılışı ve meleklerin durumu anlatılmaktadır.
Alevilik inancında ise yaratılış çemberi ve ademden önce canlı varlıklar varmıydı.sorumuza Genelde aşıkların şu deyişleri bu konulara ışık olabilirmi ?
.
Yoğ iken yerle gökler ezelden
Kudret kandilinde pünhan Ali'dir
Kün deyince bezm-i elestten evvel
Alemi var eden sultan Ali'dir genç abdal

Daha Allah ile cihan yok iken
Biz onu var edip ilan eyledik
Hakk’a hiç bir layık mekan yok iken
Hanemize aldık misafir eyledik Alıntı: Edip Harabi

Benim çok sevdiğim aşık seyit Süleyman dedemin şu dörtlüğü

Seyyid Süleyman’ım kaynadı yine
Dünyanın binası oynadı yine
Ağlayacak gündür hem yana yana
Yedi kere don değiştiren bu tendir Alper çağlayanın seyit .süleyman adlı eserinden ) alıntı

Alevi inancında var oluş Arştaki bir kandilden var olduğumuz gerçeğidir.nur suresi 36 ayeti < Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir NUR SURESİ 36
açıklıkla yaşamın başlangıcı olduğunu açıklamaktadır.Yüce ALLAH ın emri ile .Işık (ateş ) su hava toprak bu 4 kutsal nesne ile yaşam oluşmuştur.

Sorma ne hacet bizleri sofu
Ta ezelden künyede ismimiz vardır
Dünya kurulmadan yüzbinyıl evvel
Ol yeşil kandilde cismimiz vardır Aşık Devrani

BİLİRSEN TARIKIM OKU KÜNYEMDE
MENAREF SIRRIDIR SÖYLENMEZ YA DA
YEDİ KERE MİSAFİR OLDUM DÜNYA DA
PİRİM HACI BEKTAŞI VELİ BU ZAMAN .

Aşık Seyit Süleyman dedem yedi kere gelip gitmiş ve son gelişinde hak aşıklığını yedi yılda tamam etmiş ( 1863-1900)
30 yaşında hak aşığı olmuş 37 yaşında hakka yürümüş
Aşk ile ALLAH ın selamı tüm canların üzerine olsun sağlıcakla kalınız ALLAH EYVALLAH
Sponsor Reklamlar

kristal bunu beğendi.
kalendercan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti
Alt 23.02.14   #5
kristal
kristal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jul 2012
Nereden: istanbul
Mesajlar: 716
Rep Puani : 65
Standart Cevap: peygamberler dünyada kaç sene yaşadı


benim bahsettiğim bizim ademimiz değildi sevgili kalendercan
7 tane adem dönemi olmuş
yani 7 kez farklı farklı adem yaratılmış
hatta pir sultan bir dörtlüğünde şöyle bahsetmiş

Tanrı'nın arslanın alıp
Düldül'ü dağlara salıp
Yedi kere ıssız kalıp
Dolan dünya değil misin

ibni arabide kabedeyken birine rastlıyor
hz adem olup olmadığını soruyor
oda arabiye hangi ademden bahsediyorsun diyor
ilk ademdenmi yoksa diğerlerimi

böyle bir bahiste var
Sponsor Reklamlar

kristal isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
DÜNYADA Varmı böyle İlginç insanlar... bilgeyol Yaşam 6 09.04.14 22:32
Peygamberler hile yaparmi? dAbBe Dini Konular 1 13.11.13 11:35
Geçmiş Peygamberler Döneminde Ehl-i Beyt Haydar-ı Kerrar Dini Konular 0 02.10.13 20:54
Dünya tarihinde bugüne kadar kaç insan yaşadı? hasan dünya tarihi 0 30.08.10 02:10
Dünyada Ve türkiyedeki Alevi Bektaşi Dergahlari Alevi Alevi Dedeleri - Pirleri - Ocakları 1 17.04.10 03:12
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2