Sponsor Reklamlar


 
Seçenekler
Alt 02.10.13   #1
Haydar-ı Kerrar
Avatar mevcut degil.
Kıdemli Üye
Üye
Üyelik tarihi: Jan 2013
Nereden: İstanbul
Mesajlar: 297
Rep Puani : 60
Standart Ehl-i Beyt Dostlarını Katledenler, Fetvaları ve yaptıkları


Kitap: Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü (Ankara-1990- 1.Baskı)
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Saray
Yayınevi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:107,Seri:III, Sayı:A28

“… Yavuz Sultan Selim,ayrıca umumi efkari Kızılbaşlara karşı hazırlamak maksadıyla devrin ULEMASINA ve MÜFTİLERİNE RİSALELER ve FETVALAR neşrettirmiştir. Burada devrin Müftisi Hamza efendi’nin fetvası ile İbn Kemal ve Kemalpaşa-zade’nin risalelerinden ve Molla Arab’ın tesirlerinden kısaca bahsetmekte fayda vardır…”

“ Zamanın din âlimlerinin başında gelen Müfti Hamza vermiş olduğu fetvada özetle şu hususlara temas etmiştir: “Ey Müslümanlar, biliniz ki reisleri Erdebil oğlu İsmail olan Kızılbaş taifesi,Peygamber Efendimizin şeraitini ve sünnetini,İslam Dini ve Kuran-ı Mübini hor görmektedirler. Cenabı ALLAH’ın haram kıldığı hususlara helal diyen,Kuran-ı Kerim’i ateşe atan,Şeriat kitaplarını tahrip eden,mescidleri ve camileri yıkan,reislerini put yapıp secdeye gelen,Hz.Ebu Bekir ile Hz.Ömer’e sövüp onların hilafetlerin inkar eden,Peygamber Efendimizin hatunu Ayşe anamıza küfr eden bu Kızılbaş taifesine karşı harp ilan edilmesini şeriat kitaplarımızın verdiği direktife göre fetva verdik. Onlarla işbirliği yapan ,onların yaptığını yapanlar da kafirdir. Bu kafirlerin cemiyetini dağıtmak bütün Müslümanlara vacip ve farz olmuştur.Bu uğurda mücadele eden Müslümanların ölenleri şehid,kalanları ise gazi olacaktır.Öldürülen Kızılbaşlar ise cehennemliktir. Onların Nikahları batıldır. Onların tövbelerine ve sözlerine inanmayıp katledilmeleri gerekir. Bu kafirler ile bir olanların,onların fesatlıklarına karışanların da katli vaciptir” -

(Ş.Tekindağ-Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi- Tarih Dergisi,XVII/22,S.54-55----------------------------------------------------------------------

Devrin ünlü alimlerinden İbn Kemal ise "Fi Tekfirir-Revafız" adlı bir risale neşrederek,Şah İsmail ile Ehl-i Şia hakkındaki Sünni görüşünü açıklamıştır. Bu risalede İslam dinine küfredip Onu reddeden Şah İsmail ile askerlerine karşı açılacak savaşların diğer din düşmanları ile yapılacak savaşlar gibi cihad sayılacağı belirtiliyor,umumiyetle Şiilerin öldürülmesinin caiz olup,Mallarının helal,Nikahlarının ise batıl olduğu açıklanıyordu"

47 (ş.Tekindağ,aynı eser-bir önceki eser- s,55,Tafsilat için bk "Risale lil-Mevla Eş-Şehir bi-İbn Kemal)

-----------------------------------------------------------------------

"... Büyük bir alim ve devlet adamı olan Kemalpaşa-zade ise neşrettiği "Fetvay-ı Kemalpaşa-zade der Hakk-ı Kızılbaş" adlı risalesinde,alevi kızılbaşların öldürülmelerinin caiz,mallarının,canlarının helal nikahlarının kıymetsiz olduğunu ve Şiiler ile yapılacak harplerin diğer din düşmanları ile yapılan harpler gibi cihad sayılacağını bildirmiştir. Kemalpaşa-zade, ayrıca risalesinde şu hususlara yer vermiştir:

" Müslümanlar!Müminlerin ülkesinde haberler çoğaldı ve yayıldı ki Şiadan bir taife(topluluk) Ehl-i sünnet beldelerinden bir çoğunda galebe çalmış ve oralarda batıl mezheplerini yaymaya ve Hz.Ebu Bekir,Hz.Ömer ve Hz.Osman'a sövmeye başlamışlardır. Yine onlar (kızılbaşlar) hulefay-ı raşidinin(ilk dört halifenin) hilafet ve imamlıklarını inkar etmişler ve şeriat ile şeriat ehlini tahkir etmişlerdir. Dört Ehl-i Sünnet mezhebinin yoluna girmesinin bir meşakkatten ibaret olduğunu iddia eden bu kızılbaş taifesi Şah İsmail denilen reislerinin yolund gitmenin daha kolay olduğunu söyleyerek dört Sünni mezhebinin kurucularına küfretmişlerdir. Resileri Şah İsmail'in şarabı halel kıldığı gibi onlarda halel kılıyorlar ve haram kıldığı şeyleri haram kılıyorlar.Kısaca,onların bize naklolunan küfürlerinin sayısı vehesabı yoktur.Biz onların kafir ve mürtedliklerinden(ISLAMı terk edişlerinden), ülkelerinin dar-ı harp(harp yeri) olduğundan ve kestiklerinin leş(eyt) olduğundan şüphe etmiyoruz. Kim ki bir zaruret olmadan onlara mahsus kızıl külah giyerse,çoğunlukla onun küfrüne hükmolunur. Çünkü bu kızıl külah açıkça küfr ve ilhad(itikatsizlik,dinsizlik) alametlerindendir. Onların harp yeri (kötülük yeri) olan şehirlerini ele geçirmek(galip gelmek) onların MALLARINI, KADINLARINI, ŞEHİRLERİNİ VE EVLATLARINI da MÜSLÜMANLARA HALEL KILAR. Erkeklerin ise Müslüman olmadıkları(ehli sünneti kabul etmedikleri) müddetçe katli vaciptir.

İnsanlardan biri dar-ı İslamı terke diponların yurduna ilhak etse ve onların batıl dinini tercih,kadı onun ölümüne hükmeder,malını varisleri arasında taksim eder, KARISINI BİR BAŞKASIYLA EVLENDİRİR. Kadının diğer bütün Müslümanların onlar (kızılbaşlar) üzerinde cihad etmelerinin fraz olduğunu bildiresi vacibdir..."

48 (Mecmu'a Kemalpaşa-zade " Fetvay-ı Kemalpaşa-zade der hakk-ı Kızılbaş" Süleymaniye kütüphanesi,Esat Efendi Nr.3548 varak 458a-45/b)


----------------------------------------------------------------------

Yavuz Sultan Selim, şah ısmail üzerine sefere çıkarken; ordunun arkasında
kendisine karşı çıkabilecek bir güç olsun istemiyordu. Savaş başladığında
Alevilerin şah ısmail'den yana tavır alma olasılığı da oldukça yüksekti. Ve
Yavuz Sultan Selam 40 bin Aleviyi kılıçtan geçirdi. Kendini haklı çıkarmak
için Alevilerin kadınları ortaklaşa kullandıkları, Kuran'ı, camileri
yaktıkları şeklinde iddialarda bulundu ve bunun üzerine fetvalar yazdı.
Yavuz Sultan Selim'in Alevi kırımı yapabilmek için yazdırdığı fetvalardan
birisi :

Müftü Hamza'ya ait olanıdır; "Ey Müslümanlar, bilin ve haberdar olun ki,
reisler; Erdebil oğlu ısmail olan Kızılbaş topluluğu, Peygamberimizin
şeriatını, sünnetini, ıslam dinini, iyiyi ve doğruyu açıklayan Kuran'ı küçük
gördüler. (...) Onlara sempati gösteren, batıl dinlerini kabul eden veya
yardımcı olanlar da kafir ve dinsizdirler. Bu gibi kimselerin topluluğunu
dağıtmak bütün Müslümanların görevidir. Bu arada Müslümanlar'dan ölen kutsal
şehitlerin yeri yüce cennettir. O kafirlerden ölen ise, hakir olup
cehennemin dibinde yer tutacaklardır. (...) Bu türlü topluluk hem kafir ve
imansız hem de kötülük yapan kimselerdir. Bu iki sebepten onların
öldürülmesi vaciptir."

Kaynaklar:
TC.B.O.A. Genel Müdürlüğünce “Mühimme Defteri”leri yayınlanmıştır. Çok sayıda Alevilere ilişkin belge vardır. Atilla Çetin; “Başbakanlık Arşiv Kılavuzu” İst.1979 Kitabında: Kızılbaşlar için özel ciltli gizli kayıtlar vardır ki bunlara “Mühimme-i Mektum” denmektedir

John E.Woods Osmanlı araştırmaları

-----------------------------------------------------------------------

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran savaşı dönüşü 24 Kasım 1514’de Amasya’ya gelir ve konaklar, yörede Kızılbaş avına adamlarını göndererek katliamlar yaptırır.Şubat 1515’de Yeniçeri ayaklanmasını ile pahalılığı ve kıtlığı bahane ederek, Alevi köylerinin topraklarına el koyarak Sünni eşrafa ve dönmelere “tımar” olarak verir. Amasya, Tokat, Çorum bölgesinde kırımdan kaçan Alevi köylerine doğudan getirilen Sünni Kürtler iskan edilir. Yörede konuştuğumuz Kürt Köylüleri 500 ila 300 yıllık bir zaman diliminde doğunun çeşitli vilayetlerinden geldiklerini söylemektedirler. Bölgede bazı Alevi Kürt köyleri de vardır.
Bölgeden biri olan ve Kürt kökenli İskilipli Ebussuûd Efendi (1545-1574)’in Şeyhülislâm olmasıyla ve 30 yılda verdiği fetvalarla “Kızılbaş Türkmen katliamı”nı “Sünni Şeriatı” kurallarına göre yasal hale gerirmiştir. Yedi Kızılbaş öldürenin “Cennete Gideceği” Osmanlı uleması tarafından halka camilerde anlatılmıştır. Bu nedenlede Anadolu’nun her yöresinde Alevi Türkmen avına çıkılmıştır.

Kaynaklar
John E.Woods Osmanlı araştırmaları
Hammer Osmanlı Tarihi

--------------------------------------------------------------------

Sultan Selim, Şah İsmail’le savaşa başlamadan önce orta Anadolu’daki aleviler hakkında inceden inceye araştırma yapılmasını, çünkü savaş sırasında bunların ayaklanarak Osmanlı ordusunu zaafa uğratabileceklerini söyleyerek 7 yaşından 70 yaşına kadar 40 bin Alevi’yi yazdırarak kayda geçirdi. Bunların kimisini öldürtmüş kimisini hapsettirmiştir. ( uzunçarşılı, i.hakkı. Osmanlı tarihi cilt ii, Ankara, t.t.k yayını, 1949.)

-----------------------------------------------------------------------

Yavuz’u destekleyen tarihçilerden Hoca Saadettin Efendi dönemin çok güzel portresini çizmektedir;

"Bundan önce ayağı uğurlu padişah Rum diyarında yerleşmiş bulunan Kızılbaş tutkunlarını ve Alevi tavşanlarını araştırmak için ülke yöneticilerine uyulması gerekli buyruklar gönderip, yediden yetmişe varınca ol yaramazlardan ne idüğü saptanan eşkıyanın adları defter olunup, mutlu kapıya bildirilmelerine Ferman-ı Hümayun çıkmıştı. Cihanda geçerli bu buyruk gereğince yöneticilerin araştırma ve taramalarıyla sayıları kırk bini bulan bunların kimi ortadan kaldırılıp, kimi de hapse attırıldı." (H.S.Efendi, Tacüt Tevarih C.IV. s.176 )

-------------------------------------------------------------------

"Nihayet Yavuz, bütün kardeşlerini ortadan kaldırdı. Şah İsmail'in Anadolu’daki tahrikâtına nihayet vermek istedi. Anadolu'da Şah İsmail'e taraftar ne kadar Rafızî (Kızılbaş) varsa hepsini öldürttü." (A. Refik 16. Asırda Rafızilik ve Bektaşilik, s.9.)

---------------------------------------------------------------------

"Yavuz'un kudretli kılıcı altında ezilen doğunun sarp kayalarına kaçan, dillerini ve milli duyguları çeşitli zorlamalar altında kaybedip Kızılbaş adını alan bu aşiretler, Erzincan tarihinin dediği gibi kurt, Kızılbaş ve dinsiz değil, özbeöz Türkmen olan Alevi ve Bektaşi’dirler" (Fırat, Şerif M. Doğu İlleri ve Varto Tarihi, 3.baskı s.41)

--------------------------------------------------------------------

Alevi kıyımına izin veren fetvalar
2)

Seyhülislam Ibni Kemal'in Yavuz Selim'in Alevi Kirimina izin veren fetvasi:
Bu yerde adi zikir dolasan bütün zamanlarinda tanindigindan dolayi varliginin açiklanmasina gerek duyulmayan, rahman ve Rahim Allah in adiyyla; Sah Ismail'in ve din gününe(kiyamet) kadar lanetlenmis gruplarinin ve tebalarinin yenik zelil askerlerinin küfrü hususunda hamd kerim, kuvvetli büyük yüce olan Allah içindir.Övgü dogru yola rehberlik eden Hz.Muhammed'i ve Dogru dinde ona uyanlar(övgüler olsun)Sianin kendi imanlarindan baska dogru yola götüren imam, imamligini ilk dört halifenin halifeligini inkar ettikleri, Ebubekire , Ömere, Osmana(allah hepsinden razi olsun) açikça küfür ettikleri , sünni memleketlerinden bir çok yere hakim olduklari, haberleri ard ardina geldi.Müslüman ülkelerde bu durumun etkileri çogaldi.Seriati ve ona uyanlari küçümsüyorlar.Bu seriatla içtihat edenlere, kendi mezheplerinin tersine müctehitlerin mezheplerinde zorluklar oldugunu ileri sürerek(seriata tabi olanlara) sövüyorlar.Tarikatlerinin liderlerine de Sah Ismail adini verdiler.
Onlar Sah ismail tarikatinin yönetiminin son derece kolay oldugunu ileri sürüyorlar.Sah ismailin helal dedgini helal haram dedigini haram sayiyorlar(oldugunu iddia ediyorlar).
Özetle, küfürlerin en çesitleri, dinden dönmeleri küfürlerinden süphe etmiyoruz.Sürekli gelen haberlerle bize ulasmistir.Ülkeleri dar'ul harb'tur*(darül harb savas demektir.Müslüman olmayan ütopluluklar üzerine savas açmak ve orayi müslüman yönetimine kazandirmak anlamini içerir.Bu yaklasimiyla osmanli sii iran i müslüman görmedigini açikça belirtmistir).
Erkeklerin ve kadinlarin nikahi geçersizdir.Onlarin çocuklarinin her biri zina çocugudur.Onlardan birinin kestigi hayvan ölü-mundar olur.Her kim bir zorunluluk olmadan onlara özgü kirmizi sapkayi giyerse, küfürün korkusu ona hakim olur.Bu da açikça küfür ve inkar belirtilerindendir.
Bunlarin hükümlerine gelince, bunlar dinden dönmüslerin muamelelerini görürler.Öyle yenilseler bile, oralar dar(savas kapsamina alinmis)sehirlerinde ol harb olmaya devam eder.
Müslümanlara mallari, kadinlari ve çocuklari helal olur.Adamlarina gelince, onlar müslüman olmadikça öldürülmeleri zorunludur.Müslüman olduklarinda zindiklarin tersine , diger müslümanlar gibi hür olurlar.Insanlardan birisi seriatin hükmünü terk etse bile, onlarin dinini seçse onun da kesinlikle katli vaciptir.
Kaynak:Mecmü'a-i Resal , Süleymaniye Ktp, Pertev Pasa Kismi No:621, Yk.31-31 b.

NOT:Ibni Kemal bu fetvalar ve Osmanli Toplumunun Siilerle savasi cihat görmesi için hazirlamasi nedeniyle Yavuz zamaninda önce kadiliga daha sonra anadolu kazaskerligine getirilmis.Kanuni zamaninda da Seyhülislam olmustur.En Önemli ögrencisi alevi kirimlarinda verdigi fetvalarla yükselen Ebu Suud Efendidir.Ibni Kemal'in Yavuz'un Alevi kirimini kolaylastirmak için kaleme aldigi ''Fitekfirir-revafiz'' adli risalesi su cümlelerle biter: ''Kizilbas toplulugunun seri yasalar geregi öldürülmesi helaldir.Islam askerlerinden onlari öldürenler gazi, ellerinde ölenlerse sehittirler.''

Sponsor Reklamlar

__________________
Aliyyen Veliyullah...
Haydar-ı Kerrar isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti

Seçenekler


Bookmarks
    Bu içeriği paylaş --> Facebook Bu içeriği paylaş --> del.icio.us Bu içeriği paylaş --> Myspace Bu içeriği paylaş --> Google Bu içeriği paylaş --> Twitter Bu içeriği paylaş --> MSN Bu içeriği paylaş --> Digg Bu içeriği paylaş --> Yahoo Bu içeriği paylaş --> Linkedin
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Önceki veya sonraki konu...
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tevrat'da Ehli Beyt ve 12 İmam Haydar-ı Kerrar Alevilik ve Aleviler /Ana Forum 2 16.08.13 22:01
Ehl-i Beyt Tv RebelPrince Yerel TV ve Diğer 1 15.07.12 04:45
Ehl-i Beyt Ve Arap Aleviliği Alevi Alevi Kitaplari 0 15.02.10 19:16
hanedani Ehl-i beyt neden hor goruldu Alevi Alevi Kitaplari 0 22.11.09 04:06
Kur'an-ı kerim ve ehl-i beyt Alevi Alevi Kültürü 2 28.10.09 01:10
Totobo Totobo

Sitemiz tüm dünyaya açık, hiçbir ayrım yapmaksızın faaliyettedir. Sitemize katılmak için alevi olmanız şart değildir kapımız herkese açıktır ve herkes fikir ve düşüncelerini özgürce konuşabilir. Ayrıca tüm üyeler her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. Her türlü sorumluluk yazan kullanıcıların kendisine aittir. Uygunsuz davranış vb. hareketler bazen site ekibinin gözünden kaçabilir. Bu yüzden uygunsuz davranış görülmesi durumunda, şikayetlerinizi iletişim bölümünden bildirirseniz, gerekli işlemler yapılacaktır. Bu site, telif hakları Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd'e ait olan vBulletin® scripti ile tasarlandı ve kodlandı. Ayrıca sitemiz extra Php ve Ajax -jQ- ile güçlendirildi. Arama motoru optimizasyonu ise, vBSEO kullanılarak yapılmıştır.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2