Konu: Merhaba
Tekil Mesaj gösterimi
Alt 30.11.13   #12
kalendercan
Avatar mevcut degil.
Yeni Üye
Üye
Üyelik tarihi: Oct 2013
Nereden: ankara
Mesajlar: 20
Rep Puani : 20
Standart Cevap: Merhaba


KRİSTAL YAZMIŞ
TARIK ÇALMA YA DA PENÇE VURMA

Tarık çubuğu “batıni” anlamda Cennet’teki Tuba Ağacı’ndan alınıp, Cebrail

tarafından Hz.Muhammed’e “Allah’a ikrâr” için “çalınan” bir kutsal değenektir.

Aynı uygulama Alevilerde “Tarık Altından Geçme” ibadet ritüelinde ki cemde Pir ta-

rafından talibin baş ile göğüs bölgesinin sırt kısmına yatay olarak 3 veya 12 vuruşlu

olarak değdirilir/vurulur. Bu işlem yapılırken dede “Tarık Suresi”ni okur. Toplu geç-

işlerde “Allah-Muhammed Ya Ali !” diyerek 3 kez vurar.Tarık olmadığı zaman dede

el (pençe) vurur. Pençe, Ehli Beyt’i simgeler. Ehl-i Beyt hakkında Kuran’da Ahzab

Suresi 33., Hûd Suresi 73. ve Kasas Suresi 12. Ayet’lerinde kesin hükümler vardır.

Bazı yörelerde Tarık; alaca değenek, erkân sopası, evliya, rıza gibi değişik

adlarla da anılmaktadır.

Diğer bir yoruma ve inança görede: Secde Suresi 18. Ayet ve Rad Suresi 29.

Ayet’in tefsirinde; “Tuba Cennet’te bir ağaçtır ki, asıl kökü Hz.Ali’nin sarayındadır

ve her müminin sarayına bir dal salınmıştır.”(22) Burda ki batıni anlam, her şeyin Hz.

Ali’de toplandığı ve bütünlendiğidir. Tuba ağaçı da bunun simgesidir.

Hz.Muhammed 628 yılında Hudeybiye’de Müslümanları bir ağacın altında

toplayarak kendisine bağlılık yemini ettirerek biat aldı. Bunu yaparken, biat edip

ikrâr verenlerin sırtına, ağaçtan kestiği sopayı vurarak takdis ederken Fetih Suresi

l0.ncu ve Tövbe Suresi 4.ncü Ayetleri okur. Bu biat törenine “Biat-ı Secer” (ağaç bi-

atı) ya da “Biat-ı Rıdvan” (Cennet Biatı) denmektedir.

Halife Ömer, kutsal sayılan bu ağacı keser. Hz.Ali yanlıları da bu ağacın dalla-

rını alıp saklarlar ve cem törenlerinde ikrâr asası olarak kullanırlar. İşte, Alevi Dede-

lerinin cemlerde tarık olarak kullandıkları 80-100 Cm. uzunluğundaki sopaların ya da

çubukların andığımız Rıdvan Ağacı’nın dalları olduğuna inanılmaktadır.

alıntıbu sopaya erkanda deniyormuş
ocakzadelerden duyduğum kadarıyle gayb aleminden geldiği
şekil değiştirip canlandığı kuş yada yılan olduğu söyleniyor.
kuranda bahsedilen hz musanın asasına benziyor.

SEVGİLİ KRİSTAL CAN

BU SOPANIN İSMİ ANADOLUDA ERKANDIR.
deniyormuş değil evet bu sopanın adı ERKAN
Bunun en güzel açıklamasını VİRANİ yapar

Ta ezel ervahımız bir iken
Men eraf içinde sır idi ERKAN
Semavat kandilde nur iken
İlmi tarikatta var idi ERKAN

Otuz bin şeriat ve tarikattan derdiler
Yetmiş bin marifetten ol dem sordular
Dört kapı kırk makamı kurdular
O yüce makamda var idi ERKAN

Fahri alem nurundan damladı
Orda iki mahluk ona inandı
İlla fetah neke suresi ile mimlendi
Cenneti alada Tuba idi ERKAN

Cennet içinde doldu kırksekiz tutam
Altından geçen görmesin sitem
Muhammed-Ali’nin ikrarı hitam
Ol zamandan evraha yar idi ERKAN

Cenneti alada yeşerdi bitti
Cümle Veli-Nebi hepsi secde etti
Cebrail otuzbin defa yanına gitti
Binbir sual verirdi ERKAN

Hatice Fatıma ol dem varidi
Lahmeke Lahmi ikrar bir oldu
Baş iki gövdeleri bir oldu
Cismike cismide varidi ERKAN

Hal oğlu hal içinde hal oldu
Dünya kurulmadan nice yıl oldu
Kubbenin içinde yeşil nur oldu
Ruhike ruhide var idi ERKAN

Virani’yem beni bildirme dedi
Beni dört nesleye indirme dedi
Altında geçeni yandırma dedi
Hakkın emriyle var oldu ERKAN
Tarik Çalma, ya da Pençe Vurma,
PENÇEYİ ALİ ABA
VEYA ERKANDAN GEÇME :

Tarik eski çağlardan beri kullanılan bir ibadetdir. Hz Musa'nın tarik’i asa seklindedir cok eski zamanlardan günümüze kadar gelmektedir.. cennetten geldiğine inanılan bir ağacın dalıdır o sebeple hep cenneti gösterir yani dogru yolu gösterir, hak ne ise onu gösterir, yüzünü cehenneme (şerre, kusura, hataya .haksızlığa ) asla dönmez.
Ey Muhammed! Bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın.(SAD 29 )
Tuba cennette bir ağaçtır. Büyüklüğü yüz yıllık yer tutar. Ve cennet elbiseleri de onun tomurcuklarından yapılır. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 313/7]
Tuba ağacı benzersiz özelliklere ve görülmemiş bir genişliğe sahiptir. Bunun yanı sıra dünyadaki sebeplerin geçerli olmadığı cennet ortamında cennet elbiselerinin de bu ağaçtan yapıldığı ifade edilmektedir alıntı

Alevilerde “Tarik Altından Geçme” ibadeti cemde Pir (dede) tarafından talibin baş ile göğüs bölgesinin, sırt kısmına yatay olarak 3 veya 12 vuruşlu olarak değdirilir / vurulur. Bu işlem yapılırken dede, “Tarik Suresi” (1-3)ni okur.<- Ves semâi vet târık(târıkı). Ve mâ edrâke met târik(târiku). En necmus sâkıb(sâkıbu). İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun) <-Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.(Tarık 1-4)
Toplu geçişlerde “Allah-Muhammed-Ya Ali!” diyerek 3 kez vurur. Tarik olmadığı zaman dede, el (pençe) vurur.
Pençe, Ehlibeyt'i simgeler. Ehlibeyt hakkında Kuran’da <-Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ahzab Suresi 33., HUD SURESİ 73 <-Onlar [elçiler]: "Sen Allah'ın işinden dolayı mı şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bollukları üzerinizdedir. Ey ev halkı! Şüphesiz ki O, Hamîd'tir [övülmeye lâyıktır], Mecîd'tir [cömertliği boldur]" dediler -> Hûd Suresi 73.
Bazı yörelerde Tarik; alaca değenek, erkân sopası, evliya, rıza gibi değişik adlarla da anılmaktadır. Diğer bir yoruma ve inanca göre de;

Rad Suresi 29. ayetin tefsirinde; “Tuba Cennet’te bir ağaçtır “ açıklanır.
sevgili peygamberimiz muhammed mustafa aleyhisselam ile hz imam ali aleyhisselam kollarını birisi yarım sağ biri sol olmakla alta gelen kol yanlarına uzatılır. Üstte kalan kolları birbiri üzerine sarılır. Böylece herkesin gözü önünde La Feta duası ve La ilahe sedaları ile Cebrail Aleyhisselam çiftlerin sırtına ileriye doğru çekerek üç defa sıvazlayarak vurur.
dünya varolmadan elesti bezminde Muhammet ile Ali’nin birlikte bir beden oldukları adem yaratıldığı zaman iki bedene ayrıldıkları hadistir. Hz. Şah-ı Velayet Ali Keremullah’ın Cebrail’e sitem anlamında Tarık vurduğu cemlerimizde anlatılır

çubuk kargın köyünden kalender veli ocağı piri Sayın Ahmet Kuzukıran’ Dedemiz ; sayın İbrahim aslanoğluna verdiği (18.3.98), açıklamasına göre, erkân çubuğunun temeli, cennetteki Tuba ağacına dayanmaktadır. Bu, kırklar ceminde Peygamber’e Cebrail tarafından getirilen 12 tutam uzunluğunda bir çubuktur. Hz. Muhammed,
Mirac’a çıktığı zaman, Allah kendisine “Sen bana sitem etme, Ben de sana
zulmetmeyeyim” buyurdu. Bunun nişanesi olarak erkân değneği, Hz. Muhammed’in omzuna vuruldu. Böylece Hz. Muhammed, Allah’ın erkânından geçmiş oldu. İşte cem törenlerindeki erkân değneği uygulaması, bunu sembolize etmektedir > diye cevablamıştır.

Nizam BOZKURT, Aleviliğ‟in oluşumu adlı kitabında şunları yazmaktadır:
Tarık ağacını Rıdvan cennet-i âlâdan getirmiş, Allah-u tealâ Hz. Muhammed‟in sırtına bizzat kendisi vurmuş bu olayda. Hacc‟ül Veda denilen semada olmuş. Lokma olarak da elma, süt ve bal oraya taşınmış. Hz. Muhammed bizzat Allah‟la konuşmuş.diye açıklama yapan NİZAM BOZKURT dedemizin sözlerini teyid etmiştir.

Tarikat adı sitem-i çeliktir. İlk kullanılan ağacın adı Gül-ü Halhar
Tuğba ağacıdır. İmam Cafer buyruğuna göre bu yolda sitem-i çelik-e düşen Hz. Muhammed ile Hz. Ali çiftleri olmuştur. Gene buyruğa göre ağacın membaı Kevser çeşmesinin başıdır. Firdevs-i âlâda Abu Kevser çeşmesinin başında. Gül-ü halhar Tuğba ağacıdır. Firdevs-i âlânın bekçisi Rıdvan Hazretleri bu sitem-i Çelik çubuğunu almaya giden Cebrail Aleyhisselam‟a çubuğu ağaçtan kesip veren Rıdvan‟dır. Bu uygulamada bu ağacın yol adı Tarık‟tır. Bu cemde Tarık kullanma hizmetini rehber yapar
İmam Cafer buyruğuna göre Hz İmam Ali Aleyhisselam kendi aile efradını her Perşembe akşamı Pençe-i Ali Aba’dan geçirirdi.
Ali Aba Ehl-i Beyt kavramında Pençe Ali’nin elidir, ikisi birleşince Pençe-i Ali Aba Ehl-i Beyt’e mahsus bir erkandır bu hizmet. Sitem-i Çelik’teki kasıt ise beşeriyet kavramıdır.
Tarık(tarik) çalma : Anadolu alevi inanç sisteminin büyük bir kısmının (Bektaşiler hariç) kullandığı dinsel bir uygulamadır.
Tarik çubuğu “batıni” anlamda cennetteki Tuba Ağacı’ndan alınıp, Cebrail tarafından Hz. Muhammed’e “Allah’a ikrâr” için “çalınan” bir kutsal değenektir. Aynı uygulama Alevilerde “Tarik Altından Geçme” ibadet ritüelinde ki cemde Pir tarafından talibin baş ile göğüs bölgesinin, sırt kısmına yatay olarak 3 veya 12 vuruşlu olarak değdirilir / vurulur. Bu işlem yapılırken dede, “Tarik Suresi”ni okur.Sekahüm rabbihim şaraben tahuren diyerek erkan sopasını değdirir. Toplu geçişlerde “Allah-Muhammed-Ya Ali!” diyerek 3 kez vurur.
kalender veli ocağı piri Ahmet kuzukıran dedemiz genelde şu duayı erkan sopasından geçerken okur
ALLAH ALLAH
NURU HÜDA .MUHAMMED MUSTAFA, ALİYEL MÜRTEZA, LA FETA LA ALİ ,LA SEYFE İLLA ZÜLFİKAR NASRÜN MİN ALLAHI FETHUN KARİYB VE BEŞŞİRİL MÜMİNİYN YA ALLAH YA MUHAMMED YA ALİ ÜSTADI NEFES TARİKATI İMAN ,ERKANI ŞEYHLER ,ERKANSIZA YOKTUR ŞEYHLER ,GÖZ GÖRENİN ,YOL VARANIN ,YOLCA GİDEN YORULMAZ HANE MAMUR OLMAZSA TAHTA PADİŞAH KONAMAZ GÜZEL ŞAHIM EYVALLAH ,YA ŞAHI VELAYET GERÇEĞE HÜÜ. DER .tüm canlar dedenin ayağına sol el altta sağ el üstte olarak niyaz eder ve değneğin ortasında “ ya Allah ya Muhammed ya ali” diyerek öperler.her can ayağa kalkınca dedenin sol omzundan niyaz alıp yerine geçerler.
DEDE SONUNDA ŞU GÜLBENGİ OKUR <-TEMENNALARI KABUL ,MURATLARI HASIL OLA HAK KORUYACAĞI YERDE SAKLASIN BEKLETSİN GERÇEKLER DEMİNE HÜÜ > tarik olmadığı zaman dede, el (pençe) vurur. Pençe, Ehlibeyt'i simgeler.
Ehlibeyt hakkında Kuran’da Ahzab Suresi 33., <-Ey ehli beyt! Gerçekten Allah, sizden kiri gidermek ve sizi temizlemek ister.–>
Bazı yörelerde ve bazı dedeler bacılarla birlikte 4 canı bir beyaz çarşafın altına yatırırlar. Sonrada pençe vururlar. Pençe Pençe-i Ali Aba denir. Oysa ki bu uygulama adından da belli ki Pençe-i Ali Aba, bir Ali Aba, bir Abanın altında toplanan Hz. Muhammed dahil 5 kişidir. Böylece bir görgü sorgu ceminden sonra 48 hafta devam eden cem toplantılarında İslam-a inanmış, iman etmiş, canlar siteme düşerken Hz. Ali, Hz. Muhammed kendi evlerinde aile efratları pençeye düşerlerdi. Bu Pençe-i Ali Aba Ehlibeyte has uygulamadır. . Bu yola girmek, görülüp sorulmak ölmeden ölmektir. Ölmeden ölmekteki kasıt ise bir gösteri olarak beyaz çarşafın altına 4 canın yatması veya gerçekten ölmek değildir. Binaenaleyh nefslerini öldürmektir. Dil ile kalbi birleştirmektir. Kâmil insan olmaktır. Görülüyor ki insanlar ölürken kadınlar ayrı erkekler de ayrı mezara konmaktadır. Ve yine en güzel bir örneği ise Hz. Muhammed ile Ali bir gömlekten 2 can bir baş gösterirken eşleri o gömleğin içinde yoktu. Eğer Muhammed Ali yoluna erkânına uyacaksak
Mûsahip çiftlerin ikisine birlikte 3 defa Tarık çalınırken bacılar teker teker rehberin önünden bellerini 80 derece eğerek geçerler. Rehber Allah Muhammed isimlerini okur. Bir defa sırtına kor. Rehber tarığı kendine doğru çekerek vurmuş olur. Bu esnada kati surette insanları acıtacak şekilde vurup incitilmez. Bacılar Tarık‟tan geçtikten sonra geri döner, Rehberin elindeki Tarık‟a 1 ortasına 2 ucuna olmak üzere 3 defa niyaz eder. Ve giderler. Mûsahip çiftler Tarık altında iken eşleri de mûsahip çiftleri ayak tarafında biri bir tarafa, diğeri öbür tarafta dururlar. Diz üzeri oturur. Eşlerine yardım eder.ve ayaklarını bir örtüyle örterler. Eşleri kalktıktan sonra önce eşleri Tarık‟a niyaz eder geçerler, sonra bacılar Tarık‟ tan geçerler. Canlar Tarık‟tan geçerken temiz ve ayakları yalın ayak olurlar.
Mûsahip çiftler Tarık altına yatarken eşleri ayaklarını öperdi. Şimdi ise böyle bir uygulama insan onuruna ve zamanımıza ters düşmektedir. Kadını bu kadar aşağılayan böyle bir yöntem uygulaması kaldırılması zorunludur ve böyle bir uygulama artık yapılmaması gerekir. Zaten yapılmamaktadır.
Rehber Tarık çalarken şu duayı okur:
La ilahe illallah Muhammeden resullullah. Günahkârım, günahımı bağışla ey şah. Muhammed Mustafa ol Ali Dergâh-ı Hüseyin-i Kerbela hakkı için, tövbe günahlarıma, Estağfurullah. Hal erenler halidir. Yol erenler yoludur. Gafil olma değen ustaz elidir. Ustaz nefesi tarikatı iman hidayeti Ali izni halife desti şah Allah Muhammed ya Ali. Hz. Adem‟in havayı Tarıklaması.
Hz. Adem bir gün Havva‟yı oğlu Hannas‟a emanet eder. Hannas‟ın kalbine hile gelir. Bu hal Adem‟e ayan olur. Adem bu sebepten Havva‟yı suçlayarak Tarık‟tan geçirir. Tarık‟ta ki kasit sitemdir. Dua ederek Havva‟nın sırtına vurduğu rivayettir.
Hz. Eyüp‟ün eşi Rahime‟yi Tarıklaması
Eyüp peygamber Eyüp‟ün hem malı çok olmasından hem de Allah‟tan hiçbir zaman şükrünü kesmez.Eyüp‟ ün bu halini çekemeyen kavimine karşın Allahu teala ona bir dert verir ve Eyüp‟ün vücuduna kurtlar düşer. Bütün vücudunu yemeye başlarlar. Ama Eyüp hala Allah‟tan şükrünü eksik etmez. Mamafi Eyüp‟ün çilesi dolar. Allahu tealadan ona bir ilham gelir. Bunun üzerine hanımı Rahime‟yi bir kasaba çiğ et almaya gönderir. Rahime kasaba çiğ et almaya gider .Rahime eti kasaptan bedava isteyecek. Rahime kasaptan eti ister. Kasap ise Rahime‟Ye et karşılığı fuhuş teklif eder. Rahime geri döner Eyüp‟e danışır. Eyüp Rahime‟ye teklifi kabul edip, eti alıp getirmesini ister. Rahime tekrar kasaba gider.kasab rahimeye o işten vaz geçip ters ilişki teklif eder .. Rahime ise „ben Eyüp‟ten izin aldım, kuldan gizlediğini Allah‟tan gizleyemezsin‟ der. „Bir iş yapacaksak şu bulunduğumuz yerde yapalım‟ der. Kasap ise teklif ettiği kötü işten vazgeçer, Rahime‟ye eti verir ve özür diler.
Rahime eti alır, eve getirirken yolda önüne şeytan lain Hannas çıkar. Şeytan Hannas Rahime‟yi kandırmaya çalışır ve der ki „Ey Rahime sen genç ve güzel bir kadındın. Sen o dertli herifin kahrını çeke çeke erimişsin. Yazık senin bu gençliğine. Tekrar sağlığının yerine gelmesi için bol yemek ye ve şarap iç‟ der. Rahime bu sözleri Eyüp‟e getirir söyler. Eyüp ise sağlığına kavuştuğunda kendisine 99 değnek vurup cezalandıracağını vaad eder.
Nihayet Eyüp Hazretleri Allah‟ın inayetiyle çiğ eti yaralarına ilaç yapmasıyla kurtlardan arınır. Yaraları iyi olur ve sağlığına kavuşur..sıra söz verdiği rahimeye vuracağı 100 sopaya gelmiştir..İşte bu konuyu aydınlatan ayet
<-Ve ey eyüp eline bir demet sap al onunla vur.yeminini bozma .Muhakkak ki .biz, onu sabırlı bulduk ne iyi bir kuldu.muhakkak ki o çok dönenlerdendi. (sad 44 )
"Ve eline bir tutam bitki (buğday başağı 100 adet ) al onunla vur.emri ile eyüp peygamber yemininin yerine gelmesi için 100 tokat yerine 100 tane başağı bir tutam yapıp hanımının sırtına vurur.
eyüp peygamber Allaha çok şükür edip semah şeklinde raks edermişti. kuranda var olan semah ayetlerinden biride sad 44 cü ayettir.) biz, onu sabırlı bulduk ne iyi bir kuldu.muhakkak ki o çok dönenlerdendi. (sad 44 )

Ali aba pençesi bu ayetin açıklaması doğrultusunda yapılır.
Her köyde bulunan ve erkân değneği denilen bu ağaç kutsal sayılır. Erkân
titizlikle saklanır. Dileği olanlar onu ziyaret ederler. Bütün toplum görüldükten sonra erkân ortaya çıkarılır, su ile yıkanır, dede ile rehber erkânı tutar,
bütün topluluk erkânın altından geçer ve herkesin sırtına erkân sürülür(Bozkurt,1990:141).
Erkândeğneğinin üç boğumlu olması üçleri( Allah, Muhammet, Ali) ifade eder. Törenlerde değneği öpüp, altından geçenlerin geçmişteki günahlarının affedildiğine inanılır(Er,1996:62):

Altından geçenler sıratı geçti
Suyundan içenler Kevseri içti
Didarı gördü, meydanı gördü
Erkân elinden günahı biçti
. alıntı


Bazı yörelerde Tarik; alaca değenek, erkân çubuğu , evliya çubuğu , rıza çubuğu gibi değişik adlarla da anılmaktadır.
Secde Suresi 15.<-Gerçekten Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine öğüt verildiği zaman secde ederek yerlere kapanan ve Rablerine hamd ile tesbih eden ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar.Secde suresi 16.<-Onların yanları yataklardan uzaklaşır, onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar.
Secde suresi 17 <-İşte, kişi, kendileri için, yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden gizlenmiş olan şeyleri bilmiyorSecde suresi 18.<-Peki, mü'min olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? Bunlar, aynı olmazlar.
Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb(kulûbu) Onlar inanan ve Allâh'ı anmakla gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allâh'ı anmakla huzur bulur.(RAD 28 )


TUBA CENNETTE BİR AĞAÇTIR ayetini tüm tefsircileri araştırdım
Ellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti tûbâ lehum ve husnu meâb(meâbin).(rad 29)
________________________________________
ellezîne âmenû : âmenû olan kimseler
ve amilû es sâlihâti : ve salih amel işleyenler
tûbâ : çok güzel, en güzel, ne hoş, gözü aydın, ne mutlu
lehum : onlar için, onlara
ve husnu : ve en güzeli
meâbin : dönüş, dönme yeri, sığınak
Bu anlamada vermektedirler
BU AYETİ TÜRKCELEŞTİREN 30 ULEMADAN YALNIZ ELMALI HAMDİ YAZIR TUĞBA OLARAK DİLİMİZE ÇEVİRMİŞ DİĞERLERİ HİÇ BAHSETMİYOR.
Rad suresi 29 ayetin meali
<-. Onlar ki iyman etmişlerdir ve salih ameller işlemektedirler, ne hoş, TUBA, onların istikbal güzelliği onların ( RAD 29 ELMALI HAMDİ YAZIR )
Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam 628 yılında Hudeybiye’de Müslümanları bir ağacın altında toplayarak, kendisine bağlılık yemini ettirip biat aldı. Bunu yaparken, biat edip ikrâr verenlerin sırtına, ağaçtan kestiği sopayı vurarak takdis ederken, Fetih suresi 10. ve Tövbe Suresi 4. ayetleri okur. Bu biat törenine “Biat-ı Secer” (ağaç biatı) ya da “Biat-ı Rıdvan” (Cennet Biatı) denmektedir.

erkân çubugu: Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam Hudeybiye’de altında biât aldıgı Semure (Sidre) agacının, ki cennetteki tûgba agacının yeryüzündeki sekli olduguna inanılır, dalı olarak kabul edilen, Târık sûresinin (Târık: 1-4) anlamı geregince kisilerin üzerinde Tanrı’nın koruyucu ve gözetleyici elini temsil eden Hz. Muhammed’in eli, dolayısıyla Tanrı’nın eli kabul edilen 12 tutam (100-110 cm)
uzunluğunda, parmak kalınlığındaki çubuktur. Alıntı.

Halife Ömer,
kutsal sayılan bu ağacı keser. Hz. Ali yanlıları da bu ağacın dallarını alıp saklarlar ve cem törenlerinde ikrâr asası olarak kullanırlar. İşte, Alevi Dedelerinin cemlerde tarik olarak kullandıkları 80-100 cm. uzunluğundaki sopanın ya da çubuğun, Rıdvan Ağacı’nın dalları olduğuna inanılmaktadır ( bazı yazılar alıntı olup www.alewiten.com, 22.11.2002 İsmail Onarlı cana aittir. )
SAĞLICAKLA KALINIZ ALLAH EYVALLAH
Sponsor Reklamlar


Konu kalendercan tarafından (30.11.13 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.
kalendercan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alinti